Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiczną, wszystkie oddziały Muzeum Krakowa będą nieczynne w dniach 7 listopada 2020 - 31 stycznia 2021. Zapraszamy niebawem!
Strona korzysta z ciasteczek!

Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy w Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
ZARZĄDCA MUZEUM MIEJSCE PAMIĘCI KL PLASZOW
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
w MUZEUM MIEJSCE PAMIĘCI KL PLASZOW

Wymagania formalne:
• wykształcenie wyższe kierunkowe – ekonomia, rachunkowość i finanse oraz co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości lub wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
• bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów ustawy o finansach publicznych,
• znajomość zagadnień finansowo-płacowych, w tym ustaw: Kodeks pracy, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz aktów wykonawczych w tym zakresie,
• bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania,
• znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
• biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Płatnik),
• obsługa programów finansowo-księgowych klasy erp,
• bardzo dobre umiejętności analityczne,
• doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,
• umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi,
• umiejętność pracy w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
• łatwość komunikacji, uczciwość, terminowość, systematyczność.

Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):
• doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,
• znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ZZL,
• doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w IK,
• znajomość zagadnień rachunkowości w instytucjach kultury, rachunkowości zarządczej, kontrolingu, budżetu zadaniowego, prawa zamówień publicznych,
• certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zakresobowiązków:
• prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością instytucji,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz nadzorowanie wydatkowania środków budżetowych zgodnie z planem finansowym,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych,
• opracowywanie projektów planów finansowych oraz nadzór nad ich realizacją,
sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu, w tym rozliczanie dotacji podmiotowej i dotacji celowych,
• nadzorowanie prawidłowego obliczania podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz terminowej realizacji zobowiązań,
• opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym aktualizacja polityki rachunkowości,
• współpraca z Dyrektorem w zakresie tworzenia polityki finansowej instytucji,
• dostarczanie kierownictwu aktualnej i rzetelnej informacji o stanie finansowym instytucji,
• bieżące monitorowanie zmian w regulacjach prawnych,
• współpraca z bankiem, organami skarbowymi, ZUS, GUS w zakresie realizowanych zadań,
• sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych rocznych, okresowych i bieżących oraz statystycznych do GUS,
• nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych,
• ewidencja umów o pracę i umów cywilno-prawnych, prowadzenie dokumentacji akt osobowych,
sporządzanie list płac,
• obsługa programu Płatnik,
• terminowe przygotowywanie i składanie deklaracji, zgłoszeń oraz nadzór nad ich aktualizacją,
• przestrzeganie przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
• rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji, grantów, konkursów zgodnie z umowami,
• przygotowanie inwentaryzacji i rozliczenie jej wyników w księgach rachunkowych roku obrotowego,
• terminowe egzekwowanie należności,
• gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych zgodnie z instrukcją archiwizacji obowiązującą w instytucji,
• przygotowanie i opracowanie materiałów sprawozdawczych do oceny biegłego rewidenta, terminowe poddanie badaniu w przypadku wymogu badania,
• wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

Warunki pracy i płacy:
• rodzaj umowy – umowa o pracę,
• wymiar czasu pracy – pełny etat,
• miejsce pracy – Kraków, siedziba zarządcy,
• godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy).

Oferujemy:

• ciekawą pracę w nowej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie,
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
• możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:
• CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
• list motywacyjny.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumkrakowa.pl  lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2020 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: główny księgowy”.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum − www.muzeumkrakowa.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Ilość etatów - 1
Dyrektor Michał Niezabitowski

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko główny księgowy prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35.
kontaktowe Administratora są następujące:
adres do korespondencji: ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, 31-154 Kraków,
e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl
nr tel.: 12 619-23-02
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:
e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl
adres do korespondencji: ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, 31-154 Kraków
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy główny księgowy, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu, podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia, podmioty upoważnione z przepisu prawa.
5. Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko główny księgowy, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.
9 Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

OŚWIADCZENIA


Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku główny księgowy i akceptuję jej treść.
Jednocześnie:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko główny księgowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.


______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2..

______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

1 – dokumenty aplikacyjne zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem
2 – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.