Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Zgodnie z zaleceniami rządowymi informujemy, że od dnia 20 marca 2021 r. wszystkie oddziały Muzeum Krakowa są zamknięte. Nie ustajemy jednak opowiadać Państwu o Krakowie, zapraszamy na naszą stronę internetową oraz media społecznościowe. Mamy nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się znowu w naszych oddziałach.
Strona korzysta z ciasteczek!

Nabór na wolne stanowisko pracy: kierownik oddziału Muzeum Ruchu Harcerskiego - Kustosz

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIK ODDZIAŁU MUZEUM RUCHU HARCERSKIEGO
KUSTOSZ

Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie o kierunku humanistycznym,
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury,
 • znajomość Ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996 wraz wykonawczymi rozporządzeniami do tej ustawy,
 • wiedza i praktyka muzealnicza z zakresu ewidencji i naukowej inwentaryzacji muzealiów,
 • wiedza i praktyka muzealnicza z zakresu zarządzania przestrzenią wystawienniczą,
 • co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych, zarządzania zespołem,
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym – w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • łatwość komunikacji,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu muzealnictwa, historii, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania w kulturze lub pokrewne,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dorobek naukowy w zakresie swojej specjalizacji.

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie programu działania, planów i sprawozdań z pracy Oddziału Muzeum Ruchu Harcerskiego,
 • prowadzenie kolekcji harcerskiej w zbiorach MK,
 • zarządzanie bieżące wystawami stałymi i czasowymi w oddziale,
 • planowanie corocznego budżetu Oddziału oraz nadzór nad jego prawidłowym wykonaniem,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez pracowników Oddziału,
 • planowanie i sporządzanie harmonogramów czasu pracy pracownikom Oddziału.

Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • docelowe miejsce pracy – Kraków, Oddział Muzeum Ruchu Harcerskiego, ul. Forteczna 28,
 • godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy).

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • list motywacyjny.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumkrakowa.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5 (wejście nr 9, II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2021 r. z adnotacją:

 „Oferta na stanowisko: kierownik Oddziału Muzeum Ruchu Harcerskiego - kustosz”.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.muzeumkrakowa.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Ilość etatów - 1
Dyrektor  Michał Niezabitowski


Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko kierownik Oddziału Muzeum Ruchu Harcerskiego - kustosz prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35.

Dane kontaktowe Administratora są następujące:

adres do korespondencji: ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, 31-154 Kraków,

e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl

nr tel.: 12 619-23-02

2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:

e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl

nr tel. komórkowego: +48 609-799-666,

nr tel. stacjonarnego: 12 619-24-02.

3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy kierownik Oddziału Muzeum Ruchu Harcerskiego - kustosz, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

4.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.

5.    Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownik Oddziału Muzeum Ruchu Harcerskiego - kustosz, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.

7.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8.    Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych
z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.

9.    Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.


 

Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,  umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku kierownik Oddziału Muzeum Ruchu Harcerskiego - kustosz i akceptuję jej treść.

Jednocześnie:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko kierownik Oddziału Muzeum Ruchu Harcerskiego - kustosz, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

 

                                                                       ______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2..                                                                                               

 

                                                                       ______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

1 – dokumenty aplikacyjne  zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem

2  – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.