T_ALT_MENU_TICKETT_ALT_MENU_AVAILABILITYEN
Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiczną, wszystkie oddziały Muzeum Krakowa będą nieczynne w dniach 7 - 29 listopada 2020. Zapraszamy niebawem!

Regulamin

Regulamin zwiedzania wystawy „Krakowskie Bractwo Kurkowe i obronność miejska” 
w oddziale Celestat w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19
 
1. W okresie od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r. wystawa „Krakowskie Bractwo Kurkowe i obronność miejska”, zwana dalej Wystawą, w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  - Celestat (Kraków, ul. Lubicz 16) udostępniana będzie dla zwiedzających od piątku do niedzieli w godz. od 10.00. do 17.00. z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Ostatnie wejście na Wystawę odbywa się najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem. 
3. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego związanego ze stanem epidemii COVID-19, 
niedostępne dla zwiedzających pozostają przestrzenie wypoczynkowe mieszczące się w Oddziale.
4. W związku z trwającą epidemią COVID-19 Wystawy udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników. Na terenie ekspozycji została wytyczona trasa zwiedzania, w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się zwiedzających i przecinaniu się ścieżek zwiedzania; wyznaczono osobne wejście oraz wyjście.
5. Zwiedzanie Wystawy (lub odpowiednio: Wystaw, obiektów, Magazynów Zbiorów i Pracowni Konserwacji) możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne, tj.  do 5 osób, nie licząc obsługi, w tym osoby przewodnika. 
6. Zwiedzający, zarówno indywidulani, jak i w grupach, mogą zakupić lub zarezerwować poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po Wystawie, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. 
7. Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania. 
8. Ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać Wystawę z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi 15 osób. 
9. Przewodnik obowiązany jest przez cały czas przebywania na terenie Muzeum i realizacji usługi oprowadzania zakrywać nos i usta, najlepiej przy pomocy przyłbicy.
10. Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.
11. Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem przestrzegania reguł wskazanych w ust. 8 – 9.
12. Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
13. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.
14. W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
15. Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.
16. Jednorazowo w przestrzeni Wystaw powinno znajdować się tyle osób, aby mógł zostać zachowany dystans społeczny 2 metrów pomiędzy osobami zwiedzającymi niebędącymi rodzinami lub osobami wspólnie gospodarującymi. Pracownicy Muzeum są upoważnieni są 
do nadzorowania przestrzegania  wskazanych powyżej odległości, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia na teren Wystaw 
osób indywidualnych lub grup w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji  przekracza możliwość zachowania wskazanego powyżej dystansu społecznego. 
17. Zwiedzający obowiązani są:
a) przez cały czas zwiedzania Wystaw zakrywać nos i usta – do czasu zniesienia tego obowiązku przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa,
b) zachowywać odległość co najmniej 2 metrów od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących),
c) przed wejściem na teren ekspozycji stałej zdezynfekować ręce lub w przypadku korzystania 
z własnych rękawiczek – zdezynfekować je przed wejściem na ekspozycję
d) poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
e) starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
f) unikać gromadzenia się w grupach,
g) dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,
h) stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,
i) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.
j) w przypadku korzystania z toalety dla zwiedzających w Oddziale  – przestrzegać wytycznych dotyczących możliwej ilości osób jednorazowo korzystających z toalety umieszczonych na drzwiach (z zastrzeżeniem, że z toalety może jednocześnie korzystać rodzic z dzieckiem albo opiekun z osobą niezdolną do samodzielnej obsługi). Korzystający z toalety obowiązani są stosować się do wywieszonych w toaletach instrukcji związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID – 19. 
18. Osobom, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do Oddziału osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.
19. W oddziale Celestat obowiązuje bilet wstępu upoważniający do zwiedzenia Wystawy w dniu jego zakupu, a także pozostałych obiektów tworzących tzw. Trasę Obronności, tj. filii oddziału Celestat Barbakan (Kraków, ul. Basztowa) oraz filii Mury Obronne (Kraków, ul. Pijarska)  - w  ciągu 7 dni od jego zakupu. Muzeum zwraca uwagę, ze zwiedzanie wymienionych obiektów odbywa się także we wzmożonym reżimie sanitarnym m.in. z zachowaniem maksymalnych limitów osób jednocześnie zwiedzających obiekty wymienionych w Regulaminach ich zwiedzania.  Osoby korzystające z biletu na Trasę Pamięci mogą zostać poproszone przez pracowników Muzeum lub ochrony o  oczekiwanie w kolejce na możliwość wejścia do obiektu. 
20. Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr128/2020 i pomocniczo nr 123/2019.
21. W trakcie zakupu biletów Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.
22. Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w Oddziale oraz na stronie https://bilety.mhk.pl/
23. Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:
a) wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b) materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c) długich parasoli,
d) plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
e) wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób 
z niepełnosprawnościami.
24. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
25. Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu 
do niej.
26. W Oddziale obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.
27. Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
28. Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 
29. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
30. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
31. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 20.00 lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl lub też celestat@muzeumkrakowa.pl.
32. Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
33. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.