Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Zgodnie z zaleceniami rządowymi informujemy, że od dnia 20 marca 2021 r. wszystkie oddziały Muzeum Krakowa są zamknięte. Nie ustajemy jednak opowiadać Państwu o Krakowie, zapraszamy na naszą stronę internetową oraz media społecznościowe. Mamy nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się znowu w naszych oddziałach.
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania Barbakanu w okresie stanu epidemii COVID-19

 1. W okresie od dnia 10.04.2021 r. Barbakan (Kraków, ul. Basztowa), zwany dalej Obiektem, udostępniany będzie dla zwiedzających wraz z wystawą drzewek emausowych od środydo niedzieli w godz. od 10.00. do 17.00.  z zastrzeżeniem pkt. 2-3.
 2. Obiekt będzie nieczynny w dniach: 03.05.2021, 03.06.2021, 15.08.2021, 1 i 11.11.2021, 24 i 25.12.2021 r.
 3. Ostatnie wejście do Obiektu odbywa się na 30 minut przed zamknięciem.
 4. W związku z trwającą epidemią COVID-19 Obiekt udostępniany jest w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników. Ze zwiedzania wyłączone są wnętrza kubaturowe Obiektu (krużganki i międzymurze).
 5. Zwiedzanie Obiektu możliwe jest wyłącznie jako zwiedzanie indywidualne, tj. maksymalnie do 9 osób.
 6. Zwiedzający indywidulani mogą zakupić lub zarezerwować poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po Obiekcie, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.
 7. Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.
 8. Ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać Obiekt z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi maks. 9 osób.
 9. Przewodnik obowiązany jest przez cały czas przebywania na terenie Muzeum i realizacji usługi oprowadzania zakrywać nos i usta.
 10. Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.
 11. Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Obiektu przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem przestrzegania reguł wskazanych w pkt. 8 - 9.
 12. Zwiedzający indywidualni dokonujący rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
 13. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.
 14. W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
 15. Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.
 16. Jednorazowo w przestrzeni Obiektu powinno znajdować się nie więcej niż 22 osoby ( 1 os. na 20 m ²). Pracownicy Muzeum są upoważnieni są do nadzorowania zachowania wskazanego powyżej limitu, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia zwiedzających na teren Obiektu w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w jego przestrzeni  przekracza w/w limit.
 17. Zwiedzający obowiązani są:
  • przez cały czas zwiedzania zakrywać nos i usta, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  • zachowywać odległość co najmniej 1,5 m od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie),
  • przed wejściem na teren Obiektu zdezynfekować ręce a w przypadku korzystani z własnych rękawiczek ochronnych – je również zdezynfekować i używać ich przez cały czas zwiedzania,
  • poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
  • nie wchodzić do wyłączonych ze zwiedzania wnętrz kubaturowych Obiektu,
  • starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
  • unikać gromadzenia się w grupach,
  • dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,
  • stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,
  • przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.
 18. Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do obiektów osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.
 19. W Obiekcie nie ma możliwości skorzystania z szatni, ani z toalety.
 20. W Barbakanie obowiązuje bilet wstępu, upoważniający do zwiedzenia Obiektu w dniu jego zakupu. Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 48/2021 i pomocniczo nr 123/2019.
 21. Bilety wstępu można zakupić w kasie Obiektu oraz w Centrum Obsługi Zwiedzających. W trakcie zakupu biletów wstępu w kasie - Muzeum zaleca się  korzystanie z kart płatniczych.
 22. Zabronione jest wnoszenie do Obiektu:
  • wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
  • materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
  • długich parasoli,
  • plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 l.,
  • wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.
 23. Obiekt należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 24. Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z Obiektu nie ma możliwości powrotu do nich.
 25. W Obiekcie obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia  rozmów przez telefon.
 26. Zabrania się wstępu do Obiektu osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 27. Podczas przebywania w Obiekcie należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony.
 28. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 29. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
 30. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 20.00 lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl lub też celestat@muzeumkrakowa.pl.
 31. Wykupienie lub zarezerwowanie biletu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 32. Regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2021 r.