Bilety onlineDeklaracja dostepnościENDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
W najbliższy poniedziałek, 17 stycznia nie będzie dostępu do Pałacu Krzysztofory od strony Rynku Głównego. Proszę o korzystanie w tym dniu z bramy od ulicy Szczepańskiej.
Strona korzysta z ciasteczek!

(BRAK MIEJSC) Szkolenie przewodników w Pałacu Krzysztofory

Szanowni Państwo, limit miejsc na szkolenie został wyczerpany.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Szkolenie organizowane przez Muzeum Krakowa ma na celu przygotowanie uczestników do oprowadzania publiczności po ekspozycji „Kraków – od początku, bez końca” w Pałacu Krzysztofory. Służy też ono zdobyciu uprawnień do oprowadzania w tym oddziale (certyfikat).

UWAGA! Posiadanie certyfikatu jest niezbędne, aby od dnia 1 lipca 2022 r. być uprawnionym do pracy na niniejszej wystawie. Czas od 18 XII 2021 do 30 VI 2022 jest okresem karencji (posiadanie certyfikatu nie jest wymagane).

2. Szkolenie organizowane jest w wersji:

PODSTAWOWEJ – zaadresowanej do przewodników licencjonowanych, posiadających licencję wydawaną przez: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Federację Stowarzyszeń Przewodnickich lub Oddział Krakowski PTTK.

Obejmuje ono:
 • spotkanie organizacyjne
 • szkolenie w przestrzeni Pałacu połączone ze prezentacją jego topografii, ogólnodostępnych przestrzeni użytkowych,
 • szkolenie na wystawie stałej z elementami szkolenia metodycznego
 • szkolenie p.poż (dla osób, które zdadzą wszystkie egzaminy kursowe)
ROZSZERZONEJ – przeznaczonych dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę, a obowiązkowo dla przewodników nie posiadających żadnej z wyżej wyszczególnionych licencji. Obejmuje ono:
 • spotkanie organizacyjne
 • szkolenie w przestrzeni Pałacu połączone ze prezentacją jego topografii, ogólnodostępnych przestrzeni użytkowych,
 • szkolenie na wystawie stałej z elementami szkolenia metodycznego
 • wykłady tematyczne:
Dzieje pałacu Pod Krzysztofory, dr Piotr Hapanowicz
Kraków od początku bez końca – znaki tożsamości, Kamil Stasiak
Kraków od początku bez końca – życie codzienne, Kamil Stasiak
 • szkolenie p.poż (dla osób, które zdadzą wszystkie egzaminy kursowe)

3. Od 1 VII 2022 r. prawo do oprowadzania turystów po wystawie stałej w Pałacu Krzysztofory przysługuje wyłącznie tym przewodnikom, którzy przeszli szkolenie organizowane przez muzeum oraz uzyskali certyfikat potwierdzający zaliczenie egzaminu końcowego.

4. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniach:
 •  11 stycznia 2022 r., godz. 9.00 - spotkanie organizacyjne dla wszystkich grup szkoleniowych (Sala Miedziana, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35)
 • 11 stycznia 2022 r., godz. 9.45-14.30 – wykłady w ramach szkolenia rozszerzonego (Sala Miedziana, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35)
 • 12-13 stycznia 2022 r. godz. 8.30 / 11.30 / 14.30 – szkolenia poszczególnych grup na ekspozycji oraz w przestrzeni Pałacu

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Warunkiem przeprowadzenia szkoleń, jest utworzenie grupy liczącej co najmniej 25 osób. Muzeum zastrzega sobie prawo, do zmiany terminu szkoleń oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji!

5. Po zakończeniu rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo. Przedstawiony zostanie podział na grupy szkoleniowe wraz z dokładnym harmonogramem kursu. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w kursie przewodnickim, proszone są o uiszczenie opłaty (szczegóły w pkt. III).

6. Od momentu rozpoczęcia szkolenia aż do dnia zaliczonego egzaminu ustnego uczestnicy kursu (za okazaniem dowodu tożsamości) uprawnieni są do bezpłatnego wejścia na wystawę stałą w Pałacu Krzysztofory, w celu przygotowania się do egzaminu.

II. ZGŁOSZENIA

Aby dokonać zapisu na szkolenie należy do dnia 2 stycznia 2022 r.: 
wysłać wiadomość na adres e-mail: przewodnicy@muzeumkrakowa.pl. W wiadomości należy podać następujące dane uczestnika:  
 • wybór szkolenia: wersja skrócona (przy tej opcji wymagane jest podanie numeru licencji) lub wersja rozszerzona 
 •  imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • telefon kontaktowy
 • zgoda na przetwarzanie danych (RODO) i zaakceptowanie polityki prywatności serwisu (przetwarzanie Państwa danych jest konieczne w procesie rejestracji) – wystarczy wpisać „wyrażam zgodę”
 • jeżeli potrzeba faktury podać następujące dane: nazwa, adres, NIP 
po uzyskaniu informacji z Działu Edukacji MK o zakwalifikowaniu na szkolenie uiścić opłatę manipulacyjną (zob. pkt III) 
 
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! 

III. OPŁATA ZA SZKOLENIE

Po otrzymaniu informacji mailowej od pracownika muzeum potwierdzającej zakwalifikowanie do uczestnictwa w kursie, należy uiścić opłatę w wysokości:

a. szkolenie podstawowe – 100 zł

b. szkolenie rozszerzone – 140 zł

Opłaty należy dokonać do dnia 4 stycznia 2022 r. przelewem na konto MK:

Bank PKO BP SA 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361

W tytule przelewu należy podać:

Prosimy o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres przewodnicy@muzeumkrakowa.pl

IV. EGZAMINY

1. Szkolenia organizowane w oddziale Pałac Krzysztofory kończy egzamin prowadzony w dwóch etapach:

a) pisemnym (z możliwością podejścia do jednego, bezpłatnego egzaminu poprawkowego),

b) praktycznym (z możliwością podejścia do jednego egzaminu poprawkowego, którego koszt wynosi 40 zł, płatne na konto MK).

Do egzaminu praktycznego dopuszczane są tylko te osoby, które zaliczyły egzamin pisemny. Egzamin praktyczny odbywa się na ekspozycji „Kraków od początku, bez końca”, przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Dyrektora Muzeum Krakowa. Podczas egzaminu komisja weryfikuje wiedzę oraz umiejętności metodyczne kursantów, a jej decyzje są nieodwołalne. Egzaminy prowadzone są w języku polskim.

Osoby, które z wynikiem pozytywnym zakończyły wszystkie egzaminy uczestniczą w obowiązkowym szkoleniu p.poż, po którym zdobywają potwierdzone certyfikatem uprawnienia do oprowadzania turystów po wystawie stałej w Pałacu Krzysztofory (ważne przez okres 2 lat). Certyfikat podlega prolongacie na zasadach określonych w Regulaminie szkoleń i programów przewodnickich Muzeum Krakowa http://muzeumkrakowa.pl/regulamin-szkolen-przewodnickich.

2. Egzaminy pisemne odbędą się 1 lutego 2022 r. o godz. 15.00 (I termin), 8 lutego 2022  r., o godz. 15.00 (termin poprawkowy) w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35)

3. Egzaminy praktyczne odbędą się 10 i 11 lutego 2022 r. oraz 22 lutego 2021 r. (termin poprawkowy).

4. Szkolenie p.poż odbędzie się w II poł. lutego (dokładna data zostanie podany w późniejszym terminie).

3. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany terminu egzaminów.

V. LITERATURA

Literatura podstawowa:
1.     Purchla Jacek. Kraków w Europie Środka, Kraków 2016
2.     Kraków. Dzieje i sztuka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020
3.     Bąk-Koczarska Celina: Mieszkańcy pałacu „pod Krzysztofory” w Krakowie. Właściciele i lokatorzy od XIV do XX wieku, Kraków 1999
4.     „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2012, z. 30.
5.     Cechosz Stanisław, Holcer Łukasz: O początkach pałacu „Pod Krzysztofory” w świetle najnowszych badań architektonicznych, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2006, z. 24, s. 7–20
6.     Cechosz Stanisław, Holcer Łukasz: Średniowieczne przedproże przed pałacem "Pod Krzysztofory” – najnowsze odkrycia. „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2007, z. 25, s. 7–24
7.     Zientara Maria: Buduar czy kaplica, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 1986, z. 13, s. 65–73

KOMUNIKAT

Muzeum Krakowa podejmuje wszelkich starań, aby byli Państwo u nas bezpieczni. Do naszych oddziałów można wejść tylko w maseczkach, obowiązuje także dezynfekcja rąk.

Również wszystkie wydarzenia (w tym szkolenia przewodnickie) organizowane są z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszyscy uczestnicy zajęć realizowanych w przestrzeni zamkniętej zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Wymóg ten dotyczy również osób, które ze względów medycznych zwolnione są z tego obowiązku. Przed wejściem do muzeum konieczna jest również dezynfekcja rąk.