Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
W związku z trwającymi przygotowaniami do pierwszej monograficznej wystawy poświęconej twórczości artystycznej Wincentego Wodzinowskiego, poszukujemy prac i pamiątek związanych z artystą. Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Młodszy specjalista ds. prawnych w Dziale Prawnym

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Młodszy specjalista ds. prawnych w Dziale Prawnym

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe – magister prawa,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień prawa cywilnego, prawa autorskiego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ochrony danych osobowych,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – co najmniej 4 lata,
 • doświadczenie w przygotowywaniu umów cywilnoprawnych (w tym dot. rozporządzania prawami autorskimi) – co najmniej 2 lata,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office) oraz łatwość nauki obsługi nowych systemów/programów komputerowych,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność priorytetyzacji zadań, samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność,
 • nastawienie na kompleksowe załatwianie spraw,
 • pozytywne nastawienie do innych pracowników oraz do wykonywanych obowiązków,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury,
 • „lekkie pióro”.

3. Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie projektów umów i wprowadzanie ich do elektronicznego obiegu umów funkcjonującego w Muzeum oraz współpraca w tym zakresie z innymi pracownikami Muzeum i radcami prawnymi,
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich aktualizacja,
 • przygotowywanie powierzonych analiz prawnych,
 • udzielanie konsultacji i porad prawnych w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników innych komórek organizacyjnych instytucji,
 • przygotowywanie projektów pism, wniosków, pełnomocnictw itp. związanych z zadaniami powierzonymi do wykonania Działowi Prawnemu,
 • współpraca z radcami prawnymi i wykonywanie zleconych przez nich czynności.

4. Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • miejsce pracy – Dział Prawny - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35,
 • godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy, zazwyczaj od godz. 8.00. do 16.00).

5. Oferujemy

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie,
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

CV należy przesłać do dnia 08.02.2024r. za pomocą FORMULARZA

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy o możliwości wcześniejszego zakończenia naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum − www.muzeumkrakowa.pl

Nie zwracamy przesłanych dokumentów.

7. Ilość etatów - 1

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko Młodszy specjalista ds. prawnych prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35.

Dane kontaktowe Administratora są następujące:

adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków,

e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl

nr tel.: 12 619-23-02

2.   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:

e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl

adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy Młodszy specjalista ds. prawnych, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

4.   Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu, podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia, podmioty upoważnione z przepisu prawa.

5.   Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy specjalista ds. prawnych, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.

7.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8.   Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.

9.   Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.


 

Ja niżej podpisana/y ………………………………., oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,  umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku Młodszy specjalista ds. prawnych i akceptuję jej treść.

Jednocześnie:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko Młodszy specjalista ds. prawnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

 

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2..                                                                                                         

 

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

1 – dokumenty aplikacyjne  zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem

2  – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.