Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
W tym roku zapisy na konkurs szopek krakowskich prowadzimy w formie elektronicznej. Wszystkie osoby chcące wziąć udział w konkursie proszone są o zapisywanie się poprzez formularz. Zapisy trwają do 5 grudnia. Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Nabór na wolne stanowisko pracy: Asystent muzealny w Dziale Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 Asystent muzealny w Dziale Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe, kierunek: historia, historia sztuki, archeologia, ochrona dóbr kultury,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, zwłaszcza programu Excel,
 • samodzielność, terminowość, odpowiedzialność,
 • otwartość, komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego wyszukiwania informacji,
 • umiejętność pracy w zespole.

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • doświadczenie w pracy muzealnej, zwłaszcza na stanowisku związanym z pozyskiwaniem zbiorów,
 • znajomość rynku sztuki,
 • znajomość programów do ewidencji zbiorów muzealnych,
 • znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów, zwłaszcza dotyczących zbiorów i prawa autorskiego,
 • zainteresowanie historią i kulturą Krakowa,
 • podyplomowe studia muzealnicze.

3. Zakres obowiązków:

 • realizacja zadań związanych z pozyskiwaniem zbiorów:
 • poszukiwanie obiektów mogących wzbogacić zbiory Muzeum, rozpoznawanie rynku antykwarycznego, galeryjnego i aukcyjnego, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z kolekcjonerami,
 • przyjmowanie i procedowanie ofert kierowanych do Muzeum,
 • przygotowywanie posiedzeń i pełnienie roli sekretarza Komisji Nabytków Muzealnych,
 • przygotowywanie i procedowanie umów oraz innych dokumentów związanych z pozyskiwaniem zbiorów,
 • weryfikacja i uzgadnianie wartości nabytków z Działem Finansowo-Księgowym,
 • współpraca przy przygotowaniu wniosków o dotacje na rozbudowę zbiorów muzealnych,
 • współpraca przy wycenie zbiorów,
 • współpraca przy udzielaniu informacji o zbiorach,
 • organizacja wystaw i wydarzeń muzealnych,
 • działalność edukacyjna,
 • działalność naukowa (udział w konferencjach, publikacje).

4. Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • miejsce pracy – Oddział Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków,
 • godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy).

5. Oferujemy:

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie,
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

CV należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumkrakowa.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2023r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Asystent muzealny w Dziale Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy o możliwości wcześniejszego zakończenia naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum − www.muzeumkrakowa.pl

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko Asystent muzealny w Dziale Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35.

Dane kontaktowe Administratora są następujące:

adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków,

e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl

nr tel.: 12 619-23-02

2.   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:

e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl

adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy Asystent muzealny w Dziale Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

4.   Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu, podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia, podmioty upoważnione z przepisu prawa.

5.   Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Asystent muzealny w Dziale Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów., a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.

7.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8.   Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.

9.   Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.


Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,  umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku Asystent muzealny w Dziale Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów i akceptuję jej treść.

Jednocześnie:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko Asystent muzealny w Dziale Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

 

                                                                  ______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2..                                                                                                         

 

                                                                  ______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

1 – dokumenty aplikacyjne  zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem

2  – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.