Bilety onlineDeklaracja dostepnościENDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Szanowni Państwo, w związku z trwającymi przygotowaniami do wystawy obejmującej twórczość artystyczną Włodzimierza Tetmajera, poszukujemy prac malarskich, rysunkowych lub opracowanych w innych technikach jego autorstwa. Więcej informacji w zakładce Wydarzenia >> Aktualności.
Strona korzysta z ciasteczek!

Nabór na wolne stanowisko pracy: asystent w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT
W CENTRUM INTERPRETACJI NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KRAKOWA

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe, kierunek: etnografia, etnologia i antropologia kulturowa, kulturoznawstwo, historia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
 • bardzo dobre umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole.

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • podyplomowe studia muzealnicze,
 • doświadczenie w pracy muzealnej,
 • ukończony kurs przewodników miejskich po Krakowie,
 • znajomość drugiego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

3. Zakres obowiązków:

 • opracowywanie nabytków z kolekcji Folkloru oraz Varia,
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa,
 • wykonywanie kwerend kierowanych do Oddziału, w szczególności dotyczących tematyki kolekcji Folkloru i Varia,
 • opracowywanie katalogów kolekcji oraz katalogów wystaw organizowanych przez Muzeum,
 • podejmowanie działań na rzecz opieki nad niematerialnym dziedzictwem miasta Krakowa,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze środowiskami i osobami kultywującymi tradycje i zwyczaje z obszaru  Krakowa oraz prowadzenie działań animacyjnych wśród tych osób,
 • opracowywanie scenariuszy i realizacja wystaw stałych, czasowych organizowanych przez Muzeum,
 • realizacja projektów, programów oraz wydarzeń o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim,
 • popularyzacja wiedzy o historii Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa (prelekcje, wykłady, artykuły w czasopismach),
 • prowadzenie konsultacji społecznych, wywiadów etnograficznych, badań fokusowych i ankietowych dotyczących niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
 • realizacja projektów krajowych i zagranicznych wystaw szopek krakowskich organizowanych przez Muzeum (m.in. prowadzenie korespondencji i negocjacji z instytucjami wypożyczającymi, opracowywanie scenariuszy wystaw),
 • organizacja spotkań, konferencji i sympozjów dotyczących zjawisk dotyczących niematerialnego dziedzictwa kulturowego z obszaru Krakowa,
 • przygotowywanie i realizacja projektów dotyczących kultury ludowej i tradycyjnej dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • bieżący nadzór nad udostępnianiem Domu pod Krzyżem (obchody kontrolne, prowadzenie zeszytów kontroli, współpraca z pracownikami ochrony, kasjerami, przewodnikami).

4. Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy - umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy - pełny etat,
 • miejsce pracy – Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, ul. Szpitalna 21,
 • godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w godzinach popołudniowo-wieczornych, w soboty i niedziele).

5. Oferujemy:

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

6. Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • list motywacyjny,
 • wykaz publikacji naukowych i popularnonaukowych.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumkrakowa.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, ul. Rynek Główny 35 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2022 r. z adnotacją:

 „Oferta na stanowisko: Asystent w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MK − www.muzeumkrakowa.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko asystent w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35.

Dane kontaktowe Administratora są następujące:

adres do korespondencji: ul. Rynek Główny 35, 31-011 Kraków,

e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl

nr tel.: 12 619-23-02

2.   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:

e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl

adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
i selekcji kandydatów na stanowisko pracy asystent w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

4.   Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.

5.   Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko asystent w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.

7.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8.   Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych
z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.

9.   Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się
o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p.,  jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych
z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.


Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,  umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku asystent w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa i akceptuję jej treść.

Jednocześnie:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko asystent w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

 

 ______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2..                                                                                                         

 

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

1 – dokumenty aplikacyjne  zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem

2  – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.