Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
W dniu 8 czerwca (czwartek) w Uroczystość Bożego Ciała wszystkie oddziały Muzeum Krakowa są nieczynne. Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Nabór na wolne stanowisko pracy: asystent w oddziale Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT
W ODDZIALE MUZEUM I CENTRUM RUCHU HARCERSKIEGO

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie kierunek: historia, historia sztuki, etnografia/etnologia, dziedzictwo kulturowe, ochrona dóbr kultury (preferowane studia z zakresu: historia, historia sztuki),
 • podstawowa znajomość dziejów i historii skautingu galicyjskiego (Lwów, Kraków) i harcerstwa krakowskiego,
 • dobra znajomość języka angielskiego (prowadzenie korespondencji, współpraca zagraniczna),
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • otwartość i komunikatywność w pracy z ludźmi w każdym wieku (prowadzenie spotkań, warsztatów, wydarzeń),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu.

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu muzealnictwa, pedagogiki,
 • doświadczenie w pracy w organizacji harcerskiej i koordynowaniu współpracy z  organizacjami harcerskimi, znajomość metodyki harcerskiej oraz harcerskiego systemu wychowawczego,
 • doświadczenie w pracy muzealnej, edukacyjnej lub naukowej.

3. Zakres obowiązków:

 • nadzór merytoryczny i opieka nad wystawą stałą w Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego,
 • działalność popularyzatorska i edukacyjna: planowanie i realizowanie  projektów edukacyjnych oraz innych form upowszechniania wiedzy,
 • przygotowanie i redagowanie tekstów popularnonaukowych i naukowych,
 • opracowywanie zbiorów Kolekcji Harcerskiej (w tym: inwentaryzowanie, katalogowanie, kompletowanie dokumentacji)
 • prowadzenie badań z zakresu dziejów harcerstwa, opracowywanie katalogów kolekcji oraz katalogów wystaw organizowanych przez Muzeum,
 • opracowywanie scenariuszy i realizacja wystaw czasowych i objazdowych organizowanych przez Muzeum,
 • współpraca ze środowiskami społecznymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi, historycznymi w szczególności z Chorągwią Krakowską ZHP i Okręgiem Małopolskim ZHR w zakresie związanym z ruchem harcerskim, zleconym przez kierownika Oddziału oraz Dyrekcję Muzeum,
 • inicjowanie i realizowanie stałej współpracy z organizacjami harcerskimi i skautowymi funkcjonującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacjami harcerskimi skupiającymi polskie środowiska harcerskie poza granicami kraju,
 • organizacja imprez, akcji i innych działań dedykowanych ruchowi harcerskiemu i skautowemu oraz społeczności Krakowa

4. Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – pełny etat (równoważny czas pracy),
 • główne miejsce pracy – Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, ul. Forteczna 28, Kraków.

5. Oferujemy:

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość realizacji autorskich projektów edukacyjnych i społecznych,
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

6. Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty CV należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumkrakowa.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2023 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko Asystent w Oddziale Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego”.


O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum − www.muzeumkrakowa.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 2

Dyrektor  Michał Niezabitowski

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko asystent w Oddziale Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35.

Dane kontaktowe Administratora są następujące:

adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków,

e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl nr tel.: 12 619-23-02

2.   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:

e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl

adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy asystent w Oddziale Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

4.   Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu, podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia, podmioty upoważnione z przepisu prawa.

5.   Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko asystent w Oddziale Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.

7.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8.   Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.

9.   Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.


Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,  umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku asystent w Oddziale Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego i akceptuję jej treść.

Jednocześnie:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko asystent w Oddziale Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

 

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2..                                                                                                         

 

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

1 – dokumenty aplikacyjne  zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem

2  – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.