Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Szanowni Państwo, w związku ze Świętem Jom Kipur, w poniedziałek 25 września wystawy w Starej Synagodze będą zamknięte.
Strona korzysta z ciasteczek!

Nabór na wolne stanowisko pracy: bibliotekarz w Centrum Zasobów Cyfrowych

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

BIBLIOTEKARZ
W CENTRUM ZASOBÓW CYFROWYCH

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe
 • dobra znajomość przepisów dotyczących praw autorskich
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu
 • łatwość komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • uczciwość, skrupulatność, terminowość, systematyczność

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym
 • doświadczenie w pracy w bibliotece naukowej

3. Zakres obowiązków:

 • udostępnianie reprodukcji zbiorów będących w posiadaniu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
 • kontakt z klientami zainteresowanymi wykorzystaniem/publikacją reprodukcji i korzystaniem z zasobów
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów, wystawianie faktur według obowiązującego cennika
 • archiwizacja w/w dokumentów
 • zlecanie wykonania zamówionych reprodukcji do Pracowni Fotograficznej oraz Pracowni Digitalizacji
 • realizacja zamówień indywidualnych, rozliczanie sprzedaży i przekazywanie niezbędnych zestawień do Księgowości
 • ustalanie, we współpracy z Działem Prawnym i Działem Inwentaryzacji Zbiorów praw autorskich do udostępnianych wizerunków oraz kontakt ze spadkobiercami i dysponentami praw do posiadanych przez Muzeum zasobów i zbiorów
 • obsługa muzealnych zasobów cyfrowych: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zapisów/dokumentów będących w posiadaniu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
 • współpraca z oddziałami i pracownikami komórek organizacyjnych Muzeum dysponującymi i wytwarzającymi zapisy cyfrowe
 • opracowywanie i udostępnianie zbiorów archiwalno–bibliotecznych Biblioteki Naukowej i Archiwum Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
 • realizacja tematów badawczych (publikacje, odczyty i wykłady naukowe popularyzujące zbiory archiwalno-biblioteczne i zasoby cyfrowe Muzeum)
 • udzielanie informacji bibliograficznych i wykonywanie kwerend w zbiorach Biblioteki Naukowej i Archiwum oraz bazach danych
 • przygotowanie zapisów cyfrowych do upublicznienia zasobu oraz redagowanie i umieszczanie wpisów na stronie internetowej Muzeum

4. Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy – pełny etat
 • miejsce pracy – Pałac Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35 oraz oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
 • godziny pracy - zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy).  Pracownik świadczy również pracę 1 raz w miesiącu : w soboty, niedziele lub święta w poszczególnych Oddziałach i filiach Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

5. Oferujemy:

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • stabilne zatrudnienie
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
 • możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumkrakowa.pl  lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Kraków, Rynek Główny 35 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2023 r. z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: Bibliotekarz w Centrum Zasobów Cyfrowych”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum − www.muzeumkrakowa.pl 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko bibliotekarz w Centrum Zasobów Cyfrowych prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35.
Dane kontaktowe Administratora są następujące:
adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków,
e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl 
nr tel.: 12 619-23-02
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:
e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl 
adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy bibliotekarz w Centrum Zasobów Cyfrowych, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu, podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia, podmioty upoważnione z przepisu prawa.
5. Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko bibliotekarz w Centrum Zasobów Cyfrowych, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.
9. Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,  umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku bibliotekarz w Centrum Zasobów Cyfrowych i akceptuję jej treść.

Jednocześnie:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko bibliotekarz w Centrum Zasobów Cyfrowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO¹.
                                                                       ______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy(2).                                                                                               
                                                                       ______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

1 – dokumenty aplikacyjne  zawierające dane niewskazane w art. 22¹k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem
2  – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.