Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Informujemy, że Centrum Obsługi Zwiedzających przeniosło się do Pałacu Krzysztofory. Zapraszamy!
Strona korzysta z ciasteczek!

Nabór na wolne stanowisko pracy: fotograf

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
FOTOGRAF

Wymagania formalne:

 • wykształcenie średnie kierunkowe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość profesjonalnego sprzętu fotograficznego i technik fotograficznych,
 • bardzo dobra znajomość studyjnych technik oświetleniowych w tym pracy w świetle spolaryzowanym,
 • obsługa na poziomie zaawansowanym programów graficznych Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw, Adobe Bridge, Capture One, Silverfast,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem barwą, umiejętność pracy ze wzorcami kolorystycznymi, praktyka w walidacji i kontroli poprawności wykonanych odwzorowań cyfrowych oraz umiejętność kalibracji sprzętowej i programowej monitorów i skanerów,
 • wiedza na temat fotografii produktowej,
 • bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie instrukcji i artykułów technicznych,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • udokumentowane doświadczenie j pracy przy fotografowaniu w przestrzeni muzealnej, reklamowej lub produktowej,
 • znajomość zasad oświetlenia obiektów muzealnych w warunkach studyjnych wg. wytycznych NIMOZ,
 • certyfikaty potwierdzające umiejętność obsługi programów graficznych Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw, Adobe Bridge, Capture One, Silverfast,
 • znajomość technik analogowych.

Zakres obowiązków:

⦁ wykonywanie fotografii o charakterze dokumentacyjnym obiektów muzealnych, asystowanie przy głównych sesjach pracowni,
⦁ wykonywanie fotografii reporterskich podczas wydarzeń muzealnych i innych zleceń fotograficznych wykonywanych poza pracownią na potrzeby pracowników muzeum,
⦁ obróbka plików graficznych, zgodnie z wymogami fotografii reprodukcyjnej w muzeach wyznaczonych przez NIMOZ,
⦁ inwentaryzowanie plików graficznych zgodnie z wyznaczonym standardem,
⦁ zarządzanie bazą zdjęć,
⦁ przygotowywanie raportów z wykonywanych zleceń.

Warunki pracy i płacy:

⦁ rodzaj umowy – umowa o pracę,
⦁ wymiar czasu pracy – pełny etat,
⦁ miejsce pracy – Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Thesaurus Cracoviensis, Kraków, ul. Księcia Józefa 337,
⦁ godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

Oferujemy:

⦁ ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
⦁ stabilne zatrudnienie,
⦁ wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
⦁ pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
⦁ możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:

⦁ CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
⦁ list motywacyjny.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumkrakowa.pl  lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2021 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: fotograf”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko fotograf prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

⦁ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35.
Dane kontaktowe Administratora są następujące:
e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl
nr tel.: 12 619-23-02
⦁ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:
e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl
adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
⦁ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy fotograf, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.
⦁ Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.
⦁ Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko fotograf, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
⦁ Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.
⦁ Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
⦁ Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.
⦁ Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku fotograf i akceptuję jej treść.
Jednocześnie:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko fotograf, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2..

______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata
1 – dokumenty aplikacyjne zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem
2 – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.