Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Informujemy, że Centrum Obsługi Zwiedzających przeniosło się do Pałacu Krzysztofory. Zapraszamy!
Strona korzysta z ciasteczek!

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. bezpieczeństwa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA

Wymagania formalne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa osób i mienia oraz zabezpieczenia muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem,
 • biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • łatwość komunikacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • uczciwość, skrupulatność, terminowość, systematyczność

Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • aktualne uprawnienia do sporządzania planów ochrony,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • opracowywanie i aktualizowanie planów ochrony i regulaminów funkcjonowania dla wszystkich obiektów MHK,
 • nadzór nad opracowywaniem i aktualizowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wdrażaniem ich zapisów w obiektach,
 • organizowanie próbnych ewakuacji osób i mienia z obiektów MHK i nadzór nad ich przebiegiem,
 • gromadzenie materiałów niezbędnych do sporządzenia rocznej analizy stanu zabezpieczeń MHK przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpiecznymi działaniami oraz comiesięczne raportowanie,
 • opracowywanie i sporządzanie dokumentacji do wyboru ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów administrowanych przez MHK oraz monitoringu SSWiN w budynkach, udział w wizji lokalnej i pracach komisji przetargowej, udzielanie odpowiedzi na zapytania oferentów oraz ocena złożonych ofert,
 • udział w kontrolach odbywających się na podstawie Procedury nadzoru nad wystawami stałymi i czasowymi,
 • udział w pracach komisji dokonującej przeglądu stanu zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych obiektów MHK,
 • prowadzenie, zgodnie z obowiązującym planem ochrony, gospodarki kluczami w obiektach MHK, w tym: opracowanie procedury zabezpieczenia pomieszczeń biurowych i postępowania z kluczami, oznakowanie pomieszczeń, przechowywanie kluczy zapasowych, spisy, kontrola, nadzór nad aktualizacją, dorabianiem i wymianą kluczy,
 • regularne szkolenie pracowników w zakresie zabezpieczenia MHK przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • miejsce pracy – Pałac Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35 oraz oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
 • godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy).

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumkrakowa.pl  lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Kraków, Rynek Główny 35 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2021 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: specjalista ds. bezpieczeństwa”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum − www.muzeumkrakowa.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko specjalista ds. bezpieczeństwa prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35.
Dane kontaktowe Administratora są następujące:
adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków,
e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl
nr tel.: 12 619-23-02
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:
e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl
adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy specjalista ds. bezpieczeństwa, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu, podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia, podmioty upoważnione z przepisu prawa.
Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. bezpieczeństwa, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.
Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku specjalista ds. bezpieczeństwa i akceptuję jej treść.
Jednocześnie:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko specjalista ds. bezpieczeństwa, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2..

______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata
1 – dokumenty aplikacyjne zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem
2 – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.