Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi, w dniach 07.09.22 – 09.10.22 r. wyłączona zostaje czasowo ze zwiedzania wystawa stała prezentowana w Muzeum Podgórza - „Miasto pod Kopcem Kraka”. Wystawa czasowa "Stał dwór szlachecki" będzie prezentowana bez zmian.
Strona korzysta z ciasteczek!

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista w Dziale Zasobów Cyfrowych

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA W CENTRUM ZASOBÓW CYFROWYCH

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • podstawowa znajomość historii Krakowa oraz szeroko rozumianego życia kulturalnego miasta,
 • umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel, podstawowa znajomość zasad tworzenia i korzystania z baz danych, np. Microsoft Access (sql),
 • kreatywność i systematyczność w realizacji zadań związanych z archiwizowaniem i udostępnianiem zapisów cyfrowych gromadzonych w archiwum Centrum Zasobów Cyfrowych,
 • umiejętność współpracy w zespole i wysoka kultura osobista w kontaktach z kontrahentami,
 • znajomość standardów metadanych używanych w opisie obiektów muzealnych (np. Dublin Core, CDWA), znajomość zasad tworzenia słowników kontrolowanych,
 • znajomość przepisów związanych z prawem autorskim, informacją sektora publicznego i prawem do wizerunku, a w szczególności Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
 • umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego wyszukiwania informacji na portalach publicznych.

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • znajomość programów do ewidencji zbiorów muzealnych, zwłaszcza Musnet, Muzeo i Cyfrowego Tezaurusa.

3. Zakres obowiązków:

 • obsługa muzealnych zasobów cyfrowych: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zapisów/dokumentów Archiwum Centrum Zasobów Cyfrowych Muzeum Krakowa,
 • współpraca z oddziałami i pracownikami komórek organizacyjnych Muzeum dysponującymi i wytwarzającymi zapisy cyfrowe,
 • systematyczne aktualizowanie (uzupełnianie) oraz wprowadzanie nowych zapisów/dokumentów cyfrowych do archiwum Centrum Zasobów Cyfrowych, tj.:
  • ewidencjonowanie i weryfikowanie poprawności opracowywania merytorycznego zgromadzonych zapisów,
  • tworzenie i redagowanie słowników bazodanowych oraz słów kluczowych niezbędnych do przeprowadzania kwerend i udostępniania zasobów cyfrowych,
  • inwentaryzowanie zasobów cyfrowych oraz usuwanie duplikujących się zapisów,
  • współpraca z administratorami IT Muzeum w zakresie tworzenia repozytorium i bezpiecznego przechowywania oraz eksploatowania posiadanych przez Muzeum zasobów cyfrowych z wykorzystaniem systemów bazodanowych,
 • systematyczne upublicznianie zaktualizowanego zasobu oraz informacji na stronach internetowych Muzeum,
 • przygotowywanie rekomendacji i systemowe aktualizowanie polityki gromadzenia zasobów cyfrowych,
 • usprawnianie funkcjonalności bazy danych gromadzącej zapisy cyfrowe, analizowanie funkcjonalności dotyczących zapisów cyfrowych zamieszczanych w Internecie przez inne instytucje kultury, inicjowanie korekt oraz zmian w bazie Centrum Zasobów Cyfrowych,
 • systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie stosowania praw autorskich, w tym praw zależnych oraz wymagań formalno-prawnych związanych z udostępnianiem posiadanego zasobu cyfrowego zainteresowanym interesariuszom,
 • systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie stosowania i rozwoju systemów bazodanowych, udział w szkoleniach i kursach,
 • realizacja zleconych kwerend wewnętrznych i zewnętrznych w administrowanym zasobie cyfrowym Centrum Zasobów Cyfrowych, archiwizacja dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji zamówień,
 • przeszukiwanie archiwalnych zapisów na serwerach (backupów) ze zgromadzonymi archiwalnymi zapisami cyfrowymi.

4. Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • miejsce pracy – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35,
 • godziny pracy: zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy).

5. Oferujemy:

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

6. Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumkrakowa.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.11.2022 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: specjalista w Centrum Zasobów Cyfrowych”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum − www.muzeumkrakowa.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko specjalista w Centrum Zasobów Cyfrowych prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35.

Dane kontaktowe Administratora są następujące:

adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków,

e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl

nr tel.: 12 619-23-02

2.   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:

e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl

adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy specjalista w Centrum Zasobów Cyfrowych, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

4.   Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu, podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia, podmioty upoważnione z przepisu prawa.

5.   Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalista w Centrum Zasobów Cyfrowych, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.

7.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8.   Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.

9.   Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.


 

Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,  umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku specjalista w Centrum Zasobów Cyfrowych i akceptuję jej treść.

Jednocześnie:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko specjalista w Centrum Zasobów Cyfrowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

 

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2.                                                                                                        

 

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

1 – dokumenty aplikacyjne  zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem

2  – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.