Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Zgodnie z zaleceniami rządowymi informujemy, że od dnia 20 marca 2021 r. wszystkie oddziały Muzeum Krakowa są zamknięte. Nie ustajemy jednak opowiadać Państwu o Krakowie, zapraszamy na naszą stronę internetową oraz media społecznościowe. Mamy nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się znowu w naszych oddziałach.
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Barbakanu i Murów Obronnych 
w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19
 
1. W okresie od dnia 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r. Barbakan (Kraków, ul. Basztowa) i Mury Obronne (Kraków, ul. Pijarska) zostaną udostępnione dla zwiedzających we wszystkie dni tygodnia, od godz. 10.00. do godz. 17.00. z zastrzeżeniem pkt. 2-3.
2. Barbakan i Mury Obronne będą nieczynne w dniu 12 października 2020 r. 
3. Ostatnie wejście do obiektów odbywa się o godz. 17.30. 
4. Ze zwiedzania ze względów sanitarno-epidemiologicznych wyłączona jest Baszta Pasamoników, stanowiąca fragment Murów Obronnych. Dla zwiedzających niedostępne są sanitariaty i ubikacje.
5. W związku z trwającą epidemią COVID-19 Barbakan i Mury Obronne udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników.
6. Zwiedzanie Wystawy (lub odpowiednio: Wystaw, obiektów, Magazynów Zbiorów i Pracowni Konserwacji) możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne, tj.  do 5 osób, nie licząc obsługi, w tym osoby przewodnika.
7. Zwiedzający, zarówno indywidulani, jak i w grupach, mogą zakupić lub zarezerwować poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po obiektach, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. 
8. Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania. 
9. Ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać obiekty z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi max.15 osób. 
10. Przewodnik obowiązany jest przez cały czas przebywania na terenie Muzeum i realizacji usługi oprowadzania zakrywać nos i usta, najlepiej przy pomocy przyłbicy.
11. Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.
12. Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania obiektów przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem przestrzegania reguł wskazanych w pkt. 9-10.
13. Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
14. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.
15. W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
16. Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.
17. Jednorazowo w przestrzeni obiektów powinno znajdować się tyle osób, aby mógł zostać zachowany dystans społeczny 2 metrów pomiędzy osobami zwiedzającymi niebędącymi rodzinami lub osobami wspólnie gospodarującymi. Pracownicy Muzeum są upoważnieni są 
do nadzorowania przestrzegania  wskazanych powyżej odległości, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia na teren obiektu 
osób indywidualnych lub grup w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w przestrzeni obiektu przekracza możliwość zachowania wskazanego powyżej dystansu społecznego. 
18. Zwiedzający obowiązani są:
a) przez cały czas zwiedzania obiektów zakrywać nos i usta,
b) zachowywać odległość co najmniej 2 metrów od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących),
c) przed wejściem na teren obiektów zdezynfekować ręce lub w przypadku korzystania 
z własnych rękawiczek – zdezynfekować je przed wejściem na ekspozycję
d) poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
e) starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
f) unikać gromadzenia się w grupach,
g) dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,
h) stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,
i) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.
19. Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do obiektów osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.
20. W Barbakanie, Murach Obronnych i oddziale Celestat obowiązuje wspólny bilet wstępu, upoważniający do zwiedzenia wszystkich obiektów w ciągu 7 dni od dnia jego zakupu.  Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 127/2020 i pomocniczo nr 123/2019.
21. W trakcie zakupu biletów Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych. 
22. Bilety można nabyć w kasach muzealnych zlokalizowanych w obu obiektach oraz w oddziale Celestat. Muzeum uruchomi możliwość zakupu biletów poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.muzeumkrakowa.pl.  
23. Zabronione jest wnoszenie do obiektów:
a) wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b) materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c) długich parasoli,
d) plecaków i dużego bagażu,
e) wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.
24. Obiekty należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
25. Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z obiektów nie ma możliwości powrotu do nich.
26. W obiektach obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia  rozmów przez telefon.
27. Zabrania się wstępu do obiektów osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
28. Podczas przebywania w obiektach należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 
29. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
30. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia  turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
31. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 20.00 lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl lub też celestat@muzeumkrakowa.pl.
32. Wykupienie lub zarezerwowanie biletu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
33. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.