Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Informujemy, że Centrum Obsługi Zwiedzających przeniosło się do Pałacu Krzysztofory. Serdecznie zapraszamy!
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania wystawy wystaw  w oddziale Dom Zwierzyniecki w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19

 1. Począwszy od dnia 3 lutego 2021 r. wystawy w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Dom Zwierzyniecki (Kraków, ul. Królowej Jadwigi 41), zwane dalej Wystawami, udostępniane będą dla zwiedzających od środy do niedzieli w godz. od. 10.00. do 17.00. z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Ostatnie wejście na Wystawy odbywa się najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem.
 3. W związku z trwającą epidemią COVID-19 Wystawy udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników. Na terenie ekspozycji została wytyczona trasa zwiedzania, w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się zwiedzających i przecinaniu się ścieżek zwiedzania.
 4. Zwiedzanie Wystaw możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne, tj. od 1 do 9 osób.
 5. Dla zwiedzających indywidualnie Muzeum zapewnia usługi oprowadzania po Wystawach świadczone przez pracowników Muzeum, w cenie 80,00 zł brutto plus ceny biletów wstępu. Usługa oprowadzania winna zostać zamówiona  co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem zwiedzania poprzez Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo w oddziale: zwierzyniec@muzeumkrakowa.pl nr tel. (12) 427-30-38. W przypadku braku wcześniejszego zamówienia, usługa przewodnicka zostanie wykonana w przypadku dostępności pracownika merytorycznego.
 6. Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem zachowania limitu osób zwiedzających  wskazanego w pkt. 4 i pkt.7. Przewodnik obowiązany jest przez cały czas przebywania na terenie Muzeum i realizacji usługi oprowadzania zakrywać nos i usta.
 7. Jednorazowo w przestrzeni Wystaw może znajdować się jednorazowo do 10 osób zwiedzających.  Pracownicy Muzeum są upoważnieni są do nadzorowania przestrzegania  wskazanego powyżej limitu, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia zwiedzających na teren Wystaw w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji  przekracza w/w limit. 
 8. Zwiedzający obowiązani są:
  • przez cały czas zwiedzania zakrywać nos i usta,
  • zachowywać odległość co najmniej 1,5 m od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin),
  • przed wejściem do kasy zdezynfekować ręce lub rękawiczki - w przypadku korzystania z własnych rękawiczek, 
  • poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
  • starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
  • unikać gromadzenia się w grupach,
  • dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,
  • stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,
  • przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.
  • w przypadku korzystania z toalety dla zwiedzających w Oddziale  – przestrzegać wytycznych dotyczących możliwej ilości osób jednorazowo korzystających z toalety umieszczonych na drzwiach (z zastrzeżeniem, że z toalety może jednocześnie korzystać rodzic z dzieckiem albo opiekun z osobą niezdolną do samodzielnej obsługi). Korzystający z toalety obowiązani są stosować się do wywieszonych w toaletach instrukcji związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID – 19. 
 9. Osobom, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do Oddziału osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.
 10. Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 14/2021 i pomocniczo nr 123/2019.
 11. Bilety wstępu można zakupić w kasie oddziału  oraz na stronie internetowej https://bilety.mhk.pl/.  W trakcie zakupu biletów wstępu w kasie - Muzeum zaleca się  korzystanie z kart płatniczych. 
 12. Zabronione jest wnoszenie na Wystawy:
  • wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
  • materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
  • długich parasoli,
  • plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
  • wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.
 13. Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 14. Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.
 15. W Oddziale obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.
 16. Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 17. Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 
 18. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 19. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
 20. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 20.00 lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo zwierzyniec@muzeumkrakowa.pl.
 21. Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 22. Regulamin obowiązuje od dnia 3 lutego 2021 r.