Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
W dniu 8 czerwca (czwartek) w Uroczystość Bożego Ciała wszystkie oddziały Muzeum Krakowa są nieczynne. Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania wystawy czasowej „Maszyneria teatru”

Regulamin zwiedzania wystawy czasowej „Maszyneria teatru” w budynku Domu pod Krzyżem
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19    

1. Wystawa czasowa „Maszyneria teatru” (zwana dalej Wystawą) jest udostępniana dla publiczności  w budynku Domu pod Krzyżem (Kraków, ul. Szpitalna 21) w terminie od 27.10.2022 r. do 11.06.2022 r. od środy do niedzieli w godz. od 10.00. do 17.00. 

2. Ostatnie wejście na Wystawę odbywa się na 30 przed zamknięciem dla zwiedzających indywidualnych bez przewodnika, natomiast dla zwiedzających z przewodnikiem – na 60 minut przed zamknięciem.

3. Zwiedzanie Wystawy możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 25 osób). 

4. Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

5. Wprowadza się Regulamin zwiedzania wystawy czasowej „Maszyneria teatru” – w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. Bilety wstępu można zakupić w kasie w budynku Domu pod Krzyżem oraz na stronie internetowej https://bilety.muzeumkrakowa.pl/ 

7. W trakcie zakupu biletów wstępu w kasach Muzeum zaleca się  korzystanie z kart płatniczych.

8. Ustala się następujące ceny biletów wstępu na Wystawę:
a. bilet normalny – 14,00 zł,
b. bilet ulgowy – 10,00 zł
c.  bilet rodzinny – 28,00 zł,
d.  bilet grupowy – 10,00 zł,
e.  bilet grupowy ulgowy – 9.00 zł

9. Usługa oprowadzania po Wystawie kosztuje 100,00 zł brutto.

10. Osoby uprawnione do zakupu biletu ulgowego i rodzinnego wymienione są w zarządzeniu Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

11. Ustala się następujące ceny biletów wstępu na Wystawę dla uprawnionych osób korzystających
z poniżej wymienionych zniżek:
a. Karta Dużej Rodziny, bilet normalny - 7,00 zł
b. Krak. Karta Rodzinna, bilet normalny - 7,00 zł
c. Karta Kraków dla Rodziny N, bilet normalny - 7,00 zł
d. Karta Kraków dla Rodziny N, bilet ulgowy - 5,00 zł
e. Legitymacja Działacza Opozycji (zam. na terenie Krakowa) - 1,00 zł,

12. Na Wystawie nie obowiązuje dzień nieodpłatnego wstępu.

13. Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

14. Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:
a) wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b) materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c) długich parasoli,
d) plecaków i dużego bagażu o pojemności pow. 30 litrów,
e) wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.

15. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

16. Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.

17. Na Wystawie obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

18. Zabrania się wstępu na teren Muzeum osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

19. Podczas przebywania na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

20. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

21. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

22. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60 oraz w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa pod nr tel. (12) 422-52-58 lub pocztą elektroniczną: folklor@muzeumkrakowa.pl 

23. Zakupienie lub rezerwacja biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

24. Regulamin obowiązuje od dnia 27.10.2022 r.