Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania wystawy "W chocholim tańcu"

1.      W dniach 17 – 21.03.2021 r. Wystawa udostępniana będzie dla zwiedzających codziennie w godz. od 10.00. do 17.00., z zastrzeżeniem pkt. 4.
2.      Począwszy od dnia 22.03.2021 r. do 19.09.2021 r. Wystawa udostępniana będzie we wtorki oraz od piątku do niedzieli w godz. od 10.00. do 17.00. , natomiast od 20.09.2021 r. do 12.12.2021 r. zwiedzanie możliwe będzie jedynie dla grup zorganizowanych po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji w sposób wskazany w ust. 11, z zastrzeżeniem pkt. 6 – 7.
3.      Wystawa będzie zamknięta w dniu 04.04.2021, 03.05.2021, 03.06.2021, 15.08.2021, 1 i 11.11.2021 r.
4.      Ostatnie wejście na Wystawę odbywa się na 30 przed zamknięciem dla zwiedzających indywidualnych bez przewodnika, natomiast dla zwiedzających z przewodnikiem – na 60 minut przed zamknięciem.
5.      W związku z trwającą epidemią COVID-19 Wystawa udostępniana jest w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników. Na terenie ekspozycji została wytyczona trasa zwiedzania, w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się zwiedzających oraz zminimalizować przecinanie się ścieżek zwiedzania.
6.      Zwiedzanie Wystawy możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 15 osób). 
7.      Zwiedzający, zarówno indywidulani, jak i w grupach, mogą zakupić lub zarezerwować  poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po Wystawie, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.
8.      Zakup lub rezerwacja zwiedzania oraz zajęć edukacyjnych  winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania lub odbywania się zajęć, poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/
9.      Ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać Wystawę z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi 15 osób, przy czym w przestrzeni całej ekspozycji nie może się jednorazowo znajdować więcej niż 16 osób.
10.   Przewodnik obowiązany jest przez cały czas przebywania na terenie Muzeum i realizacji usługi oprowadzania zakrywać nos i usta.
11.   Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.
12.   Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystawy przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem przestrzegania reguł wskazanych w pkt. 12-13.
13.   Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi przewodnika (a w przypadku grup – także z samego zwiedzania),  obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
14.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.
15.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej (oraz usługi zwiedzania w przypadku grup) osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
16.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.
17.   Jednorazowo w przestrzeni Wystawy nie powinno znajdować się łącznie więcej  niż 16 osób zwiedzających. Pracownicy Muzeum są upoważnieni do nadzorowania przestrzegania  wskazanego powyżej limitu, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia na teren Wystawy osób indywidualnych lub grup w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji  przekracza w/w limit. 
18.   Zwiedzający obowiązani są:
a)      przez cały czas zwiedzania Wystawy zakrywać nos i usta – w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
b)     zachowywać odległość co najmniej 1,5 metra od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących),
c)      przed wejściem na teren ekspozycji zdezynfekować ręce lub w przypadku korzystania
z własnych rękawiczek – zdezynfekować je przed wejściem na ekspozycję
d)     poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
e)     starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
f)       unikać gromadzenia się w grupach,
g)      dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,
h)     stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,
i)       przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.
j)       korzystający z toalety obowiązani są stosować się do wywieszonych w toaletach instrukcji związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID – 19.
19.   Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.
20.   Cennik i zasady sprzedaży biletów wstępu na Wystawę normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 42/2021 i pomocniczo nr 123/2019.
21.   Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w budynku Domu pod Krzyżem oraz na stronie internetowej https://bilety.mhk.pl/
22.   W trakcie zakupu biletów w kasie -  Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.
23.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:
a)      wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b)     materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c)      długich parasoli,
d)     plecaków i dużego bagażu o pojemności pow. 30 litrów,
e)     wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.
24.   Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
25.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej
26.   Na Wystawie obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.
27.   Zabrania się wstępu na teren Muzeum osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
28.   Podczas przebywania na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 
29.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
30.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
31.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60 oraz w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa pod nr tel. (12) 422-52-58 lub pocztą elektroniczną: folklor@muzeumkrakowa.pl
32.   Zakupienie lub rezerwacja biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
33.   Regulamin obowiązuje od dnia 16 marca 2021 r.