Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
W związku z trwającymi przygotowaniami do pierwszej monograficznej wystawy poświęconej twórczości artystycznej Wincentego Wodzinowskiego, poszukujemy prac i pamiątek związanych z artystą. Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Szkolenie dla przewodników Rynek Podziemny 2024

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
 
1. Szkolenie organizowane przez Muzeum Krakowa ma na celu przygotowanie uczestników do oprowadzania po ekspozycji „Śladami europejskiej tożsamości Krakowa” w Rynku Podziemnym. Służy też ono zdobyciu uprawnień do oprowadzania turystów w tym oddziale.

UWAGA! Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla tych osób, które nie posiadają jeszcze certyfikatów uprawniających do pracy przewodnickiej w Rynku Podziemnym.

2. Szkolenie organizowane jest w wersji:

a. podstawowej – zaadresowanej do przewodników licencjonowanych, posiadających licencję wydawaną przez: wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie, Małopolski Urząd Wojewódzki, Federację Stowarzyszeń Przewodnickich lub Oddział Krakowski PTTK.

Obejmuje ono:
  • spotkanie organizacyjne
  • szkolenie merytoryczne na ekspozycji
  • szkolenie metodyczne na ekspozycji
  • szkolenie p.poż.
b. rozszerzonej – przeznaczonej dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę, a obowiązkowo dla przewodników nie posiadających żadnej z wyżej wyszczególnionych licencji. Obejmuje ono:

  • spotkanie organizacyjne
  • szkolenie merytoryczne na ekspozycji
  • szkolenie metodyczne na ekspozycji
  • szkolenie p.poż.
  • wykłady tematyczne:
Kraków przedlokacyjny, Dominik Lulewicz
Kraków po Wielkiej Lokacji, Dominik Lulewicz
Kraków późnośredniowieczny, Łukasz Walas
Sztuka średniowiecznego Krakowa w pigułce, Anna Warzecha

3. Prawo do oprowadzania turystów w Rynku Podziemnym przysługuje wyłącznie tym przewodnikom, którzy przeszli szkolenie organizowane przez Muzeum Krakowa oraz uzyskali certyfikat potwierdzający zaliczenie egzaminu końcowego.

4. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniach:

- 13 lutego 2024 r. w godz. 9.00-9.45 – spotkanie organizacyjne dla wszystkich grup szkoleniowych w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory

- 13 lutego 2024 r. w godz. 9.45-11.00, 11.20-15.00, 15.30-17.30 – wykłady w ramach szkolenia rozszerzonego w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory

- 14-16 lutego 2024 w godz. 10.00-15.00 – szkolenia poszczególnych grup (w każdym dniu szkolenie dla 1 z 3 grup na wystawie, w trakcie dnia przewidziane przerwy) na ekspozycji oraz szkolenie metodyczne w Rynku Podziemnym

- 29 marca 2024 w godz. 14.00 lub 16.00 – szkolenie p.poż w Rynku Podziemnym (dla 2 grup)

 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Warunkiem przeprowadzenia szkoleń, jest utworzenie grupy liczącej co najmniej 25 osób. Muzeum zastrzega sobie prawo, do zmiany terminu szkoleń oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji!

5. Po zakończeniu rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo przez pracownika Działu Edukacji Muzeum Krakowa. Przedstawiony zostanie podział na grupy szkoleniowe wraz z dokładnym harmonogramem kursu. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w kursie przewodnickim, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia od pracownika muzeum, proszone są o uiszczenie opłaty (szczegóły w pkt. III).

Uwaga! wygenerowana przez system automatyczna odpowiedź potwierdzająca wysłanie formularza rezerwacyjnego nie jest równoznaczna z przyjęciem na szkolenie. Po wypełnieniu formularza elektronicznego proszę czekać na wiadomość mailową od pracownika Muzeum.

6. Od momentu rozpoczęcia szkolenia aż do dnia zaliczonego egzaminu ustnego uczestnicy kursu (za okazaniem dowodu tożsamości) uprawnieni są do bezpłatnego wejścia na wystawę stałą w Rynku Podziemnym, w celu przygotowania się do egzaminu.

II. ZGŁOSZENIA
Aby dokonać zapisu na szkolenie należy w terminie od 30 stycznia do 4 lutego 2024 r.:

1. wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://muzeumkrakowa.pl/formularz-szkoleniowy-dla-przewod.....nikow

UWAGA! Podany formularz jest na razie nieaktywny (po kliknięciu na niego może pojawić się informacją, że strona nie została odnaleziona). Formularz zostanie włączony dopiero we wtorek 30 stycznia, o godz. 12:00, kiedy rozpocznie się rejestracja na szkolenie.  Prosimy wówczas najpierw wejść na stronę https://muzeumkrakowa.pl/przewodnicy, gdzie zostanie zamieszony formularz. Przed tą godziną rejestracja na szkolenie nie będzie możliwa.

2. po uzyskaniu informacji z Działu Edukacji MK o zakwalifikowaniu na szkolenie uiścić opłatę manipulacyjną (zob. pkt III)

UWAGA! Rejestracja po terminie 4 lutego nie będzie możliwa! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia od osób, które w poprzednich latach zdobyły już uprawnienia do oprowadzania po trasie turystycznej w Rynku Podziemnym, nie będą brane pod uwagę. Szkolenie adresowane jest do tych osób, które nie posiadają certyfikatu przewodnickiego do Rynku Podziemnego.

III. OPŁATA ZA SZKOLENIE
Po otrzymaniu informacji mailowej od pracownika muzeum potwierdzającej zakwalifikowanie do uczestnictwa w kursie, należy uiścić opłatę w wysokości:

a. szkolenie podstawowe – 130 zł
b. szkolenie rozszerzone – 170 zł

Opłaty należy dokonać do dnia 8 lutego (czwartek) 2024 r. przelewem na konto MK:

Bank PKO BP SA 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361

W tytule przelewu należy podać:

„Szkolenie przewodników – Rynek Podziemny – Imię i nazwisko kursanta”.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres przewodnicy@muzeumkrakowa.pl

IV. EGZAMINY
1. Szkolenia organizowane w oddziale Rynek Podziemny kończy egzamin prowadzony w

dwóch etapach:

a) pisemnym (z możliwością podejścia do jednego, bezpłatnego egzaminu poprawkowego),

b) praktycznym (z możliwością podejścia do jednego egzaminu poprawkowego, którego koszt wynosi 40 zł, płatne na konto MK). Opłata winna zostać uiszczona na konto Muzeum najpóźniej do dnia egzaminu.  Potwierdzenie dokonania przelewu winno zostać okazane komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu.

Do egzaminu praktycznego dopuszczane są tylko te osoby, które zaliczyły egzamin pisemny. Egzamin praktyczny odbywa się na ekspozycji „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”, przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Dyrektora Muzeum Krakowa. Podczas egzaminu komisja weryfikuje wiedzę oraz umiejętności metodyczne kursantów, a jej decyzje są nieodwołalne. Egzaminy prowadzone są w języku polskim.

Zdanie egzaminu praktycznego skutkuje otrzymaniem certyfikatu, uprawniającego do oprowadzania turystów w Rynku Podziemnym przez okres 2 lat. Certyfikat podlega prolongacie na zasadach określonych w Regulaminie szkoleń przewodnickich Muzeum Krakowa http://muzeumkrakowa.pl/regulamin-szkolen-przewodnickich

2. Egzaminy pisemne odbędą się w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory 4 marca (poniedziałek) 2024 r. o godz. 10.00 (I termin), 11 marca 2024  r., o godz. 10.00 (termin poprawkowy).

3. Egzaminy praktyczne odbędą się na wystawie w Rynku Podziemnym 21 i 22 marca 2024 r. (I termin) oraz 28 marca 2024 r. (termin poprawkowy).

3. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany terminów egzaminów.

 

V. LITERATURA
Literatura podstawowa:

1. Krzysztofory, Zeszyty Naukowe MHK, nr 28.
2. Ł. Walas, Podziemia Rynku Głównego. Śladem europejskiej tożsamości Krakowa przewodnik, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2012
3. E. Firlet, W. Komorowski, J.M. Małecki, M. Rokosz , Rynek krakowski odkryty na nowo, 
Kraków 2014, Biblioteka Krzysztoforska, Nr 6

Literatura dodatkowa:

1. W. Komorowski, A. Sudacka, Rynek Główny w Krakowie, Wrocław 2008
2. Krzysztofory, Zeszyty Naukowe MHK, nr 26
3. W. Kula, Miary i ludzie, Warszawa 1970 i inne wyd.
4. S. Kutrzeba, Finanse i handel średniowiecznego Krakowa, Kraków 2009
5. Między Hanzą a Lewantem. Kraków europejskim centrum handlu i kupiectwa, katalog 
wystawy, Kraków 1995
6. Nie od razu Kraków zbudowano. Opowieści z podziemnego Rynku, praca zbiorowa, Szamotuły 2013
7. P. Tyszka, Obraz przestrzeni miejskiej Krakowa XIV – XV wieku w świadomości jego 
mieszkańców, Lublin 2001
8. J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa, tom 1, Kraków 1992