Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi, w dniach 07.09.22 – 09.10.22 r. wyłączona zostaje czasowo ze zwiedzania wystawa stała prezentowana w Muzeum Podgórza - „Miasto pod Kopcem Kraka”. Wystawa czasowa "Stał dwór szlachecki" będzie prezentowana bez zmian.
Strona korzysta z ciasteczek!

Szkolenie przewodników na Trasie Pamięci

Rekrutacja się zakończyła. Limit miejsc został wyczerpany.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Szkolenie organizowane przez Muzeum Krakowa ma na celu przygotowanie uczestników do oprowadzania po ekspozycjach:
 •  „Kraków-czas okupacji 1939-1945” w Fabryce Emalia Oskara Schindlera,
 • „Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim” w Aptece pod Orłem,
 • „Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956” na Ulicy Pomorskiej.

Służy też zdobyciu uprawnień do oprowadzania turystów we wskazanych oddziałach.

UWAGA! Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla tych osób, które nie posiadają jeszcze certyfikatów uprawniających do pracy przewodnickiej na Trasie Pamięci.

2. Szkolenie organizowane jest w wersji:
 • podstawowej – zaadresowanej do przewodników licencjonowanych, posiadających licencję wydawaną przez: wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie, Małopolski Urząd Wojewódzki, Federację Stowarzyszeń Przewodnickich lub Oddział Krakowski PTTK. Obejmuje ono:
  • spotkanie organizacyjne
  • szkolenia na trzech ekspozycjach
  • szkolenie metodyczne
  • szkolenie p.poż
 • rozszerzonej – przeznaczonych dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę, a obowiązkowo dla przewodników nie posiadających żadnej z wyżej wyszczególnionych licencji. Obejmuje ono:
  • spotkanie organizacyjne
  • szkolenia na trzech ekspozycjach
  • szkolenie metodyczne
  • szkolenie p.poż
  • wykłady tematyczne:
   • „Polska pod okupacją 1939-1945”
   • „Zagłada Żydów w Europie”
   • „Zagłada Żydów w krakowskich 1939-1945”
   • „Historia Oskara Schindlera i Deutsche Emailwarenfabrik”
   • „Struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Krakowie”
   • „Terror w Krakowie 1939-1945-1956”

3. Prawo do oprowadzania turystów po Fabryce Emalia Oskara Schindlera (będącej częścią Trasy Pamięci) przysługuje wyłącznie tym przewodnikom, którzy przeszli szkolenie organizowane przez muzeum oraz uzyskali certyfikat potwierdzający zaliczenie egzaminu końcowego.

4. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniach:
 • 4 października 2022 w godz. 9.00-10.00 – spotkanie organizacyjne i wprowadzenie w zasady pracy na Trasie Pamięci (dla wszystkich grup szkoleniowych)
 • 4 października 2022 w godz. 10.00-15.00 (wykłady w ramach szkolenia rozszerzonego)
 • 5 października 2022 w godz. 9.00-15.00 (wykłady w ramach szkolenia rozszerzonego)
 • 6, 7, 10, 11 i 12 października 2022 w godz. 8.00-18.00 (szkolenia poszczególnych grup na ekspozycjach – w każdym dniu szkolenie dla jednej z 5 grup na wszystkich trzech wystawach)
 • 9, 10 i 18 listopada 2022 – szkolenie metodyczne z elementami BHP dla osób, które zdały egzamin pisemny (każdego dnia jedna z 3 grup).
 • 19 grudnia 2022 godz. 14.00 i 16.00 – szkolenie p.poż w Fabryce Schindlera (dla 2 grup)

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Warunkiem przeprowadzenia szkoleń, jest utworzenie grupy liczącej co najmniej 25 osób. Muzeum zastrzega sobie prawo, do zmiany terminu szkoleń oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji!

5. Po zakończeniu rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo przez pracownika Działu Edukacji Muzeum Krakowa. Przedstawiony zostanie podział na grupy szkoleniowe wraz z dokładnym harmonogramem kursu. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w kursie przewodnickim, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia od pracownika muzeum, proszone są o uiszczenie opłaty (szczegóły w pkt. III).

Uwaga! wygenerowana przez system automatyczna odpowiedź potwierdzająca wysłanie formularza rezerwacyjnego nie jest równoznaczna z przyjęciem na szkolenie. Po wypełnieniu formularza elektronicznego proszę czekać na wiadomość mailową od pracownika Muzeum.

6. Od momentu rozpoczęcia szkolenia aż do dnia egzaminu ustnego uczestnicy kursu (za okazaniem dowodu tożsamości) uprawnieni są do bezpłatnego wejścia na wystawy stałe w oddziałach objętych szkoleniem, w celu przygotowania się do egzaminu.

II. ZGŁOSZENIA

Aby dokonać zapisu na szkolenie należy w terminie od 15 do 23 września 2022 r.:
1.     wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://muzeumkrakowa.pl/formularz-szkoleniowy-dla-przewodnikow
                
UWAGA!Podany formularz jest na razie nieaktywny (po kliknięciu na niego może pojawić się informacja, że strona nie została odnaleziona). Formularz zostanie włączony dopiero w czwartek, o godz. 12:00.

2.     dopiero po uzyskaniu informacji z Działu Edukacji MK o zakwalifikowaniu na szkolenie uiścić opłatę manipulacyjną (zob. pkt III)

UWAGA! Rejestracja po terminie 23 września nie będzie możliwa! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia od osób, które w poprzednich latach zdobyły już uprawnienia do oprowadzania po Trasie Pamięci, nie będą brane pod uwagę. Szkolenie adresowane jest wyłącznie do tych osób, które nie posiadają certyfikatu przewodnickiego na Trasę Pamięci.

III. OPŁATA ZA SZKOLENIE

Dopiero po otrzymaniu informacji mailowej od pracownika muzeum potwierdzającej zakwalifikowanie do uczestnictwa w kursie, należy uiścić opłatę w wysokości:
a. szkolenie podstawowe – 120 zł
b. szkolenie rozszerzone – 170 zł

Opłaty należy dokonać do dnia 26 września 2022 r. przelewem na konto MK:

Bank PKO BP SA 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361

W tytule przelewu należy podać:
„Szkolenie przewodników – Trasa Pamięci – Imię i nazwisko kursanta”.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres: przewodnicy@muzeumkrakowa.pl.

IV. EGZAMINY

1. Szkolenia organizowane na Trasie Pamięci kończy egzamin prowadzony w dwóch etapach:
a)       pisemnym (z możliwością podejścia do jednego, bezpłatnego egzaminu poprawkowego),
b)       praktycznym  (z możliwością podejścia we wskazanym przez muzeum terminie do jednego egzaminu poprawkowego, którego koszt wynosi 40,00 zł. Opłata winna zostać uiszczona na konto Muzeum najpóźniej do dnia egzaminu.  Potwierdzenie dokonania przelewu winno zostać okazane komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu. W przypadku Trasy Pamięci opłata dotyczy jedynie oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera. Poprawki w Aptece pod Orłem i na Ul. Pomorskiej nie podlegają opłacie).

Do egzaminów praktycznych dopuszczane są tylko te osoby, które zaliczyły egzamin pisemny. Egzaminy odbywają się na ekspozycjach Trasy Pamięci i przeprowadzane są przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Dyrektora Muzeum Krakowa. Podczas egzaminu komisja weryfikuje wiedzę oraz umiejętności metodyczne kursantów, a także znajomość ekspozycji muzealnych. Jej decyzje są nieodwołalne. Egzaminy prowadzone są w języku polskim.

Zdanie egzaminu praktycznego (na ekspozycjach w Fabryce Schindlera, w Aptece pod Orłem i na Ul. Pomorskiej) skutkuje otrzymaniem certyfikatu, uprawniającego do oprowadzania turystów na Trasie Pamięci przez okres 2 lat. Certyfikat podlega prolongacie na zasadach określonych w Regulaminie szkoleń i programów przewodnickich Muzeum Krakowa http://muzeumkrakowa.pl/regulamin-szkolen-przewodnickich.

2. Egzaminy pisemne odbędą się w sali kinowej Fabryki Schindlera: 7 listopada godz. 9.00 (I termin) i 16 listopada godz. 9.00 (termin poprawkowy) 2022 r. Szczegółowe informacje zostaną podane w trakcie szkolenia.

3. Egzaminy praktyczne odbywają się w trybie:
 • jeden dzień – Fabryka Schindlera,
 • drugi dzień – Apteka pod Orłem i Ulica Pomorska.
Egzaminy praktyczne zaplanowane są w dniach 21-24 listopada (Fabryka) i 6-9 grudnia 2022 r. (Apteka i Pomorska).

4. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany terminu egzaminu.

V. WYBRANA LITERATURA

Literatura podstawowa:
 1. Bednarek Monika, Marszałek Anna, Fabryka Emalia Oskara Schindlera. Przewodnik, Kraków 2011
 2. Bednarek Monika, Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim. Przewodnik, Kraków 2013
 3. Jeżowski Grzegorz, Ulica Pomorska. Przewodnik, Kraków 2011
 4. Kraków – czas okupacji 1939-1945, Kraków 2010
 5. Pankiewicz Tadeusz, Apteka w getcie krakowskim, Kraków 1982
 6. Pióro Anna, Magister Tadeusz Pankiewicz. Biografia, Kraków 2013
 7. Kotarba Ryszard, Kraków 2016. Niemiecki obóz w Płaszowie (1942-1945). Przewodnik historyczny. Kraków: IPN - https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/35651,Niemiecki-oboz-w-Plaszowie-19421945-Przewodnik-historyczny-wydanie-II-poprawione.html
Literatura dodatkowa:
 1. Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985
 2. Chwalba Andrzej, Dzieje Krakowa T.5. Kraków w latach 1939-1945, Kraków 2002
 3. Chwalba Andrzej, Dzieje Krakowa T.6. Kraków w latach 1945 - 1989, Red. J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Kraków 2004
 4. Karski, Kamil 2019. KL Plaszow. Archeologia miejsca pamięci. Kraków, Muzeum KL Plaszow - Wydawnictwa
 5. Katalog wystawy Wojna to męska rzecz? Losy kobiet w okupowanym Krakowie w dwunastu odsłonach, Kraków 2011
 6. Keneally Thomas, Lista Schindlera, Warszawa 2008
 7. Kiełkowski Roman, Zlikwidować na miejscu. Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Krakowie, Kraków 1981
 8. Marszałek Anna, Bembenek Mariusz, Wokół Placu Inwalidów, Kraków 2009
 9. Pióro Anna, Getto krakowskie, 1941-1943, Kraków 2008
 10. Praca zbiorowa, Apteka pod Orłem. Historia i pamięć, Kraków 2013
 11. Praca zbiorowa 2016. Płaszów. Odkrywanie. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (ob. Muzeum Krakowa), Muzeum KL Plaszow - Wydawnictwa
 12. Salwiński Jacek, Wokół ulicy Lipowej, Kraków 2012
 13. Stendig. Płaszów. Ostatnia Stacja Krakowskiego Żydostwa, oprac. Monika Bednarek, Kraków: Muzeum Krakowa.