Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Szkolenie przewodników – Wieża Ratuszowa kwiecień 2024

Zapraszamy na szkolenie przewodników - Wieża Ratuszowa.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Szkolenie organizowane przez Muzeum Krakowa ma na celu przygotowanie uczestników do oprowadzania publiczności po oddziale Wieża Ratuszowa. Służy poszerzeniu ich wiedzy oraz podniesieniu kompetencji w zakresie pracy z różnymi grupami odbiorców na ekspozycji.

2. Szkolenie organizowane jest w dwóch wersjach:
PODSTAWOWEJ – z której mają prawo skorzystać przewodnicy miejscy posiadający licencję wydaną przez Wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie, Małopolski Urząd Wojewódzki lub Federację Stowarzyszeń Przewodnickich oraz Oddział Krakowski PTTK.
Obejmuje ono:
a. spotkanie organizacyjne i wstęp do opowieści o Wieży Ratuszowej
b. szkolenie na wystawie z elementami szkolenia metodycznego i BHP
ROZSZERZONEJ –  przeznaczonej dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę, a obowiązkowo dla przewodników nie posiadających żadnej z wyżej wyszczególnionych licencji. Obejmuje ono:
a.   spotkanie organizacyjne i wstęp do opowieści o Wieży Ratuszowej
b.  szkolenie na wystawie stałej z elementami szkolenia metodycznego i BHP
c.  wykłady tematyczne:
  • Dzieje samorządu krakowskiego w zarysie – dr Piotr Hapanowicz
  • Ratusz krakowski - dzieje, dziedzictwo – Justyna Kasińska

3. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniach:
- 16 kwietnia 2024 r., godz. 9.00 – spotkanie organizacyjne i wstęp do opowieści o Wieży Ratuszowej dla wszystkich grup szkoleniowych, Sala Miedziana – Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35)
- 16 kwietnia 2024 r., godz. 9.30-12.15 – wykłady w ramach szkolenia rozszerzonego, Sala Miedziana – Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35)
- 17-18 kwietnia 2024 r., godz. 10.00, 13.00, 15.00 – szkolenia poszczególnych grup na ekspozycji + szkolenie metodyczne z elementami BHP, Wieża Ratuszowa, Rynek Główny 1 (Uwaga! Każdy kursant zostanie przypisany do jednej z trzech grup:  gr. A – 17 kwietnia, godz. 10.00, gr. B – 17 kwietnia, godz. 15.00, gr. C – 18 kwietnia, godz. 13.00).

4. Po zakończeniu rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo. Przedstawiony zostanie podział na grupy szkoleniowe. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w kursie przewodnickim, proszone są o uiszczenie opłaty (szczegóły w pkt. III).

II. ZGŁOSZENIA
Aby dokonać zapisu na szkolenie należy w terminie od 3 kwietnia do 10 kwietnia 2024 r.:
1. wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://muzeumkrakowa.pl/formularz-szkoleniowy-dla-przewodnikow.
UWAGA! Podany formularz jest nieaktywny (po kliknięciu na niego może pojawić się informacja, że strona nie została odnaleziona). Formularz zostanie włączony dopiero 3 kwietnia, godz. 12.00, kiedy rozpocznie się rejestracja na szkolenie. Przed tą godziną rejestracja na szkolenie nie będzie możliwa.

2. dopiero po uzyskaniu informacji z Działu Edukacji MK o zakwalifikowaniu na szkolenie należy uiścić opłatę manipulacyjną (zob. pkt III)

UWAGA! Automatyczna wiadomość wygenerowana przez formularz o zapisie, nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Dopiero wiadomość e-mail od pracownika Działu Edukacji jest jednoznacznym i ostatecznym potwierdzeniem dostania się na szkolenie. Wyłącznie po otrzymaniu takiej wiadomości będzie można uiścić opłatę manipulacyjną.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Warunkiem przeprowadzenia szkolenia, jest utworzenie grupy liczącej co najmniej 25 osób. Muzeum zastrzega sobie prawo, do zmiany terminu szkoleń oraz możliwości zakończenia rekrutacji przed datą 10 kwietnia 2024 r. w razie dużej liczby zgłoszeń. Rejestracja po tej dacie nie będzie możliwa.

III. OPŁATA ZA SZKOLENIE
Dopiero po otrzymaniu informacji mailowej od pracownika muzeum potwierdzającej zakwalifikowanie do uczestnictwa w kursie, należy uiścić opłatę w wysokości:
a. szkolenie podstawowe – 100 zł
b. szkolenie rozszerzone – 130 zł
Opłaty należy dokonać do 12 kwietnia 2024 r. przelewem na konto MK:
Bank PKO BP SA 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361

W tytule przelewu należy podać:
„Szkolenie przewodników – Wieża Ratuszowa – Imię i nazwisko kursanta”.
Prosimy o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres przewodnicy@muzeumkrakowa.pl 

IV. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie.

V. WYBRANA LITERATURA
 
Banach J., Ikonografia Rynku Głównego w Krakowie, Kraków 1998.
Bieniarzówna J., Krakowska rada miejska w czasach saskich, „Rocznik Krakowski” 1976, t. 47.
Bilska – Bobicka H., Bobicki R., Dokumentacja powykonawcza przeprowadzonych prac konserwatorskich w zakresie detali metalowych, Kraków 1998.
Błażewska E., Kilka uwag o pierwszym mechanicznym zegarze na wieży Ratusza krakowskiego, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, nr 25, Kraków 2007.
Brayer A., Ratusz krakowski, Kraków 1952.
Bukowski W., Noga Z., Ustrój miasta Krakowa w XIII–XVIII wieku, [w:] Kraków europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257–1791, Kraków 2007.
Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1971.
Grabowski A., Dawne zabytki miasta Krakowa, Kraków 1850.
Grabowski M., Wieża Ratuszowa, Kraków 2008.
Grabowski M., Kasińska J., Wieża Ratuszowa, Kraków 2021.
Jelicz A., Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie, Warszawa 1966.
Karbowski A., Komorowski W., Ratusz krakowski – sprawozdania z interwencyjnych badań architektonicznych i wstępna informacja historyczna, Kraków 1996.
Komorowski W., Dawny ratusz krakowski i domniemamy dwór Artusa, „Rocznik Krakowski”, T. LXIV, Kraków 1998.
Komorowski W., Domniemany Dwór Artusa w Krakowie, (w:) Dwór Artusa w Gdańsku. Sztuka i sztuka konserwacji, Warszawa 2004.
Komorowski W., Ratusze krakowskie, „Krakowska Teka Konserwatorska”, T. VI, Kraków 2007.
Komorowski W., Sudacka A., Wieża ratuszowa w wiekach XIX i XX, „Krakowska Teka Konserwatorska”, T. VI, Kraków 2007.
Kremer K., Wiadomości o ratuszu krakowskim, „Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego”, T. VIII, z. 2, Kraków 1852.
Łepkowski J., O ratuszu dawnym i dzisiejszym oraz pamiątkach gminy miejskiej krakowskiej, „Czas”, R. 1866, nr 172, 176.
Marek M., Widoki z wieży ratuszowej, Kraków 2003.
Muczkowski J., Dawny ratusz krakowski, „Rocznik Krakowski”, T. VIII, Kraków 1906.
Niechaj M., Od rajców do radnych, Kraków 2001.
Noga Z., Krakowska Rada Miejska w XVI wieku. Studium o elicie władzy, Kraków 2003.
Noga Z., Rola samorządu w rozwoju miasta w XIII–XVIII wieku, [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007.
Rosikoń J., Pazder J., Ratusze w Polsce, Warszawa 2000.
Sobieszczański F.M., Wieża ratuszowa, „Tygodnik Ilustrowany”, T. XII, Kraków 1869.
Tomkowicz S., Wieża dawnego ratusza na Rynku Krakowskim, „Rocznik Krakowski”, T. XXIII, Kraków 1932.
Waszkiewicz J., Zarys historii władz miejskich i Ratusza w Krakowie, Kraków 1970.
Walczak M., Przyczynek do badań nad wieżą ratuszową, „Folia Historiae Artium Seria Nowa”, t. 12, Kraków 2009.
Wyżga M., Ceremonie na ratuszu krakowskim w XV–XVIII wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, Tom LXXIV, Warszawa 2014.
Zaitz E., Sprawozdanie z prac archeologicznych przy Wieży Ratuszowej na Rynku Głównym w 1997 roku, Kraków 1977.

KOMUNIKAT
Regulamin szkoleń przewodnickich dostępny jest na stronie Muzeum Krakowa: https://muzeumkrakowa.pl/regulamin-szkolen-przewodnickich.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Edukacji: tel. 12 422-52-12 wew. 12; e-mail: edukacja@muzeumkrakowa.pl lub przewodnicy@muzeumkrakowa.pl.