Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Szkolenie przewodników w Pałacu Krzysztofory

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Szkolenie organizowane przez Muzeum Krakowa ma na celu przygotowanie uczestników do oprowadzania publiczności po ekspozycji „Kraków – od początku, bez końca” w Pałacu Krzysztofory. Służy też ono zdobyciu uprawnień do oprowadzania w tym oddziale (certyfikat).

UWAGA! Posiadanie certyfikatu jest niezbędne, aby od dnia 1 lipca 2022 r. być uprawnionym do pracy na niniejszej wystawie. Czas od 18 XII 2021 do 30 VI 2022 jest okresem karencji (posiadanie certyfikatu nie jest wymagane).

2. Szkolenie organizowane jest w wersji:
PODSTAWOWEJ – z której mają prawo skorzystać przewodnicy miejscy posiadający licencję wydaną przez Wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie, Małopolski Urząd Wojewódzki lub Federację Stowarzyszeń Przewodnickich oraz Oddział Krakowski PTTK.

Obejmuje ono:
•       spotkanie organizacyjne
•       szkolenie w przestrzeni Pałacu połączone ze prezentacją jego topografii, ogólnodostępnych przestrzeni użytkowych,
•       szkolenie na wystawie stałej z elementami szkolenia metodycznego
•       szkolenie p.poż (dla osób, które zdadzą wszystkie egzaminy kursowe)

ROZSZERZONEJ –  przeznaczonej dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją
wiedzę, a obowiązkowo dla przewodników nie posiadających żadnej z wyżej wyszczególnionych licencji. Obejmuje ono:
•       spotkanie organizacyjne
•       szkolenie w przestrzeni Pałacu połączone ze prezentacją jego topografii, ogólnodostępnych przestrzeni użytkowych,
•       szkolenie na wystawie stałej z elementami szkolenia metodycznego
•       wykłady tematyczne:
Dzieje pałacu Pod Krzysztofory, dr Piotr Hapanowicz
Kraków od początku bez końca – znaki tożsamości, Kamil Stasiak
Kraków od początku bez końca – życie codzienne, Kamil Stasiak
•       szkolenie p.poż (dla osób, które zdadzą wszystkie egzaminy kursowe)

3. Od 1 VII 2022 r. prawo do oprowadzania turystów po wystawie stałej w Pałacu Krzysztofory przysługuje wyłącznie tym przewodnikom, którzy przeszli szkolenie organizowane przez muzeum oraz uzyskali certyfikat potwierdzający zaliczenie egzaminu końcowego.

4. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniach:
-  17 maja 2022 r., godz. 10.30 – spotkanie organizacyjne dla wszystkich grup szkoleniowych (Sala Miedziana, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35)
- 17 maja 2022 r., godz. 11.15-16.00 – wykłady w ramach szkolenia rozszerzonego (Sala Miedziana, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35)
- 18-19 maja 2022 r. godz. 8.30 / 11.30 / 14.30 – szkolenia poszczególnych grup na ekspozycji oraz w przestrzeni Pałacu
 
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Warunkiem przeprowadzenia szkoleń, jest utworzenie grupy liczącej co najmniej 25 osób. Muzeum zastrzega sobie prawo, do zmiany terminu szkoleń oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji!

5. Po zakończeniu rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zostaną o tym
fakcie poinformowane mailowo. Przedstawiony zostanie podział na grupy szkoleniowe wraz z
dokładnym harmonogramem kursu. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w kursie
przewodnickim, proszone są o uiszczenie opłaty (szczegóły w pkt. III).

6. Od momentu rozpoczęcia szkolenia aż do dnia zaliczonego egzaminu ustnego uczestnicy kursu (za okazaniem dowodu tożsamości) uprawnieni są do bezpłatnego wejścia na wystawę stałą w Pałacu Krzysztofory, w celu przygotowania się do egzaminu.

II. ZGŁOSZENIA

Aby dokonać zapisu na szkolenie należy w terminie od 9 do 11 maja 2022 r.:
1.     wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://muzeumkrakowa.pl/formularz-szkoleniowy-dla-przewodnikow
                
UWAGA!Podany formularz jest na razie nieaktywny (po kliknięciu na niego może pojawić się informacja, że strona nie została odnaleziona). Formularz zostanie włączony dopiero w poniedziałek 9 maja, o godz. 12:00, kiedy rozpocznie się rejestracja na szkolenie. Przed tą godziną rejestracja na szkolenie nie będzie możliwa.

2.     dopiero po uzyskaniu informacji z Działu Edukacji MK o zakwalifikowaniu na szkolenie uiścić opłatę manipulacyjną (zob. pkt III)

UWAGA!Automatyczna wiadomość wygenerowana przez formularz o zapisie, nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Dopiero wiadomość e-mail od pracownika Działu Edukacji jest jednoznacznym i ostatecznym potwierdzeniem dostania się na szkolenie. Wyłącznie po otrzymaniu takiej wiadomości będzie można uiścić opłatę za szkolenie.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Możliwość zakończenia rekrutacji przed datą 11 maja 2022 r. w razie dużej liczby zgłoszeń. Rejestracja po tej dacie nie będzie możliwa.

III. OPŁATA ZA SZKOLENIE

Dopiero po otrzymaniu informacji mailowej od pracownika muzeum potwierdzającej zakwalifikowanie do uczestnictwa w kursie, należy uiścić opłatę w wysokości:
a. szkolenie podstawowe – 100 zł
b. szkolenie rozszerzone – 140 zł

Opłaty należy dokonać do piątku 13 maja 2022 r. przelewem na konto MK:

Bank PKO BP SA 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361

W tytule przelewu należy podać:
„Szkolenie przewodników – Pałac Krzysztofory – Imię i nazwisko kursanta”.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres: przewodnicy@muzeumkrakowa.pl.

IV. EGZAMINY

1. Szkolenia organizowane w oddziale Pałac Krzysztofory kończy egzamin prowadzony w
dwóch etapach:
a)       pisemnym (z możliwością podejścia do jednego, bezpłatnego egzaminu

poprawkowego),
b)       praktycznym (z możliwością podejścia do jednego egzaminu poprawkowego, którego koszt wynosi 40 zł, płatne na konto MK).

Do egzaminu praktycznego dopuszczane są tylko te osoby, które zaliczyły egzamin pisemny. Egzamin praktyczny odbywa się na ekspozycji „Kraków od początku, bez końca”, przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Dyrektora Muzeum Krakowa. Podczas egzaminu komisja weryfikuje wiedzę oraz umiejętności metodyczne kursantów, a jej decyzje są nieodwołalne. Egzaminy prowadzone są w języku polskim.

Osoby, które z wynikiem pozytywnym zakończyły wszystkie egzaminy uczestniczą w obowiązkowym szkoleniu p.poż, po którym zdobywają potwierdzone certyfikatem uprawnienia do oprowadzania turystów po wystawie stałej w Pałacu Krzysztofory (ważne przez okres 2 lat). Certyfikat podlega prolongacie na zasadach określonych w Regulaminie
szkoleń i programów przewodnickich Muzeum Krakowa http://muzeumkrakowa.pl/regulamin-szkolen-przewodnickich.

2. Egzaminy pisemne odbędą się 6 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 (I termin), 13 czerwca 2022  r., o godz. 15.00 (termin poprawkowy) w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35)

3. Egzaminy praktyczne odbędą się 22 i 23 czerwca 2022 r. oraz 29 czerwca 2022 r. (termin poprawkowy).

4. Szkolenie p.poż odbędzie się 29 czerwca 2022 r. Szkolenie jest obowiązkowe.

5. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany terminu egzaminów.

V. WYBRANA LITERATURA

Literatura podstawowa:
1.     Purchla Jacek. Kraków w Europie Środka, Kraków 2016
2.     Kraków. Dzieje i sztuka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020
3.     Bąk-Koczarska Celina: Mieszkańcy pałacu „pod Krzysztofory” w Krakowie. Właściciele i lokatorzy od XIV do XX wieku, Kraków 1999
4.     „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2012, z. 30.
5.     Cechosz Stanisław, Holcer Łukasz: O początkach pałacu „Pod Krzysztofory” w świetle najnowszych badań architektonicznych, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2006, z. 24, s. 7–20
6.     Cechosz Stanisław, Holcer Łukasz: Średniowieczne przedproże przed pałacem "Pod Krzysztofory” – najnowsze odkrycia. „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2007, z. 25, s. 7–24
7.     Zientara Maria: Buduar czy kaplica, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 1986, z. 13, s. 65–73