Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Muzeum Krakowa znów otwarte! Zachęcamy do sprawdzania aktualnych godzin funkcjonowania oddziałów. Do zobaczenia!
Strona korzysta z ciasteczek!

Zaproszenie do składania ofert najmu powierzchni na Murach Obronnych w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zaprasza Państwa do składania ofert najmu powierzchni na murach filii „Mury Obronne”, ul. Pijarska w Krakowie.

Opis oferty najmu lokalu:

 1. Oferta obejmuje najem powierzchni na zabytkowych murach obronnych:
  • Segment 3 – o powierzchni 18 m2, 4,5 m2 x 4m2 (szer. x wys.), zlokalizowany na odcinku od Bramy Floriańskiej do Baszty Stolarskiej, oznaczony na załączniku nr 3,
  • Segment 4 – o powierzchni 18 m2, 4,5 m2 x 4m2 (szer. x wys.), zlokalizowany na odcinku od Bramy Floriańskiej do Baszty Stolarskiej, oznaczony na załączniku nr 4,
  • Segment 5 – o powierzchni 18 m2, 4,5 m2 x 4m2 (szer. x wys.), zlokalizowany na odcinku od Bramy Floriańskiej do Baszty Pasamoników, oznaczony na załączniku nr 5,
  • Segment 6 – o powierzchni 18 m2, 4,5 m2 x 4m2 (szer. x wys.), zlokalizowany na odcinku od Bramy Floriańskiej do Baszty Pasamoników, oznaczony na załączniku nr 6.
 2. Powierzchnia przeznaczona jest do ekspozycji i sprzedaży obrazów na płótnie i papierze.
 3. Przyszły najemca winien docelowo posiadać decyzję wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego.
 4. Minimalna stawka miesięcznego czynszu najmu za 1 m2 wynosi 50 zł netto. Oferty składane poniżej tej kwoty nie będą rozpatrywane.
 5. Czas trwania umowy opcjonalnie – umowa na czas nieoznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia lub na czas oznaczony do 3 lat.
 6. Planowany termin rozpoczęcia działalności od 01.07.2021 r..
 7. W przypadku zainteresowania najmem więcej niż jednego segmentu prosimy o składanie ofert odrębnie dla każdego segmentu.

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie podmioty spełniające poniższe warunki:

 1. Warunki konieczne do spełnienia w przypadku osób posiadających wykształcenie plastyczne:
  • przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie plastyczne.
 2. Warunki konieczne do spełnienia w przypadku podmiotów/osób nieposiadających wykształcenia plastycznego:
  • udokumentowana prezentacja prac plastycznych w ramach zorganizowanej minimum jednej wystawy/projektu lub prowadzenie działalności w zakresie sztuk plastycznych np. galerii, przestrzeni autorskiej przez okres minimum 1 roku lub zatrudnienie na stanowisku bezpośrednio związanym ze sztuką lub nauczaniem sztuk plastycznych przez okres minimum 1 roku,
  • przedstawienie minimum jednej rekomendacji członka Związku Polskich Artystów Plastyków.
 3. Warunki konieczne do spełnienia w przypadku organizacji/instytucji zrzeszających artystów:
  • prowadzenie działalności przez okres minimum 1 roku,
  • przedstawienie minimum jednej rekomendacji członka Związku Polskich Artystów Plastyków.

Oferty składane przez podmioty/osoby nie spełniające powyższych wymogów nie będą uwzględniane.

Oferty najmu powierzchni prosimy przesłać w formie pisemnej na adres Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 31-011, Rynek Główny 35,  w terminie do dnia 16.06.2021 r. (data wpływu), oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o składanie ofert w kopercie z dopiskiem „Oferta najmu filia Mury Obronne”

Oferty powinny zawierać:

 1. Dane oferenta – pełna nazwa, adres siedziby, NIP/Regon, dane kontaktowe.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferenta stawianych wymagań.
 3. Opis prowadzonej przez oferenta działalności artystycznej uwzględniającej okres ostatnich 5 lat.
 4. Portfolio zawierające zdjęcia minimum 10 prac (obrazów) autorstwa oferenta lub w przypadku składania oferty przez podmiot zrzeszający artystów (organizacje/stowarzyszenia/właściciele galerii itp.)- minimum 20 prac z podaniem nazwisk autorów prac.
 5. Wskazanie numeru segmentu, którego oferta dotyczy.
 6. Deklarowaną wysokość miesięcznego czynszu najmu netto, w tym wysokość stawki miesięcznego czynszu najmu za 1m2.
 7. Proponowany czas trwania umowy (opcjonalnie czas nieoznaczony lub czas oznaczony do trzech lat)

W celu otrzymania informacji dodatkowych prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Sprzedaży i Pozyskiwania Funduszy, tel. (12) 6192316 (lub 352), 509924055 lub email: fundusze@muzeumkrakowa.pl