Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Regulamin

Regulamin zwiedzania wystawy stałej „Kraków od początku, bez końca” w oddziale Pałac Krzysztofory w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19

1.       Wystawa stała „Kraków od początku, bez końca” prezentowana w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  - Pałac Krzysztofory (Kraków, Rynek Główny 35), zwana dalej Wystawą  będzie udostępniana dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godz. od 10:00 do godz. 18.00. z zastrzeżeniem pkt. 2- 3.

2.       Ostatnie wejście na Wystawę stałą odbywa się na 75 minut przed jej zamknięciem dla grup zorganizowanych oraz na 60 minut dla zwiedzających indywidualnych.

3.       Dyrektor Muzeum może ustalić dodatkowe dni, w które Wystawa będzie nieczynna
dla zwiedzających.

4.       Zwiedzanie Wystawy możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 25 osób).

5.       Zwiedzanie grupowe Wystawy stałej jest możliwe wyłącznie z przewodnikiem zapewnianym przez Muzeum lub z przewodnikiem zewnętrznym, z zastrzeżeniem pkt. 10.

6.       Zwiedzający  mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  zarezerwować zwiedzanie, zakupić bilety wstępu, a także  zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

7.       Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

8.       Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

9. Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym. Dodatkowo od dnia 1 lipca 2022 r. zwiedzanie z przewodnikiem zewnętrznym możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem posiadania przez niego stosownego pozwolenia wydanego przez Muzeum.  Pozwolenie, o którym mowa powyżej przewodnik może uzyskać po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia organizowanego przez Muzeum i otrzymaniu stosownego certyfikatu. 

10.   Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

11.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35.

12.   Z uwagi na konieczność zapewnienia powszechnej dostępności zwiedzania Wystawy, podmiot rezerwujący może odwołać bez ponoszenia konsekwencji finansowych nie więcej niż 10 rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. W przypadku odwołania większej ilości rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego – podmiot taki zostanie obciążony przez Muzeum karą umowną w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) za każdą odwołaną ponad limit rezerwację. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

13.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub
ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

14.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

15.   Kary wskazane w pkt. 12 oraz 13  sumują się.

16.   Wszyscy zwiedzający obowiązani są:

a)      poruszać się po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,

b)      zachowywać szczególną ostrożność przy poruszaniu się po schodach,

c)      stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,

d)        przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.

17.   Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

18.   Zakupiony bilet wstępu na wystawę stałą upoważnia jego posiadacza do zwiedzenia w dniu zakupu biletu w jego cenie wystaw czasowych w oddziale Pałac Krzysztofory, chyba że Dyrektor Muzeum ustali, że dana wystawa czasowa jest biletowana osobno.

19.   Cennik i zasady sprzedaży biletów na wystawę  stałą normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum
nr  123/2019.

20.   Dniem nieodpłatnego wstępu na wystawę stałą jest wtorek.

21.   Bilety wstępu można nabyć w kasie Centrum Obsługi Zwiedzających (Kraków, Rynek Główny 35) telefon: (12) 4265060, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl oraz na stronie internetowej https://bilety.muzeumkrakowa.pl/

22.   W trakcie zakupu biletów w kasie -  Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.

23.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:

a)       wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

b)      materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

c)       długich parasoli,

d)      plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,

e)      wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.

24.   Odzież wierzchnią oraz bagaż można zostawić w szatni. Szatnia jest nieobowiązkowa (z wyłączeniem plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów oraz długich parasoli) oraz bezpłatna.  Szatniarz wydaje osobie korzystającej z szatni bloczek, na podstawie którego zostaną potem zwrócone odzież lub/i przedmioty oddane do przechowania. W przypadku zagubienia bloczka, osoba, która go zgubiła obowiązana jest uiścić w kasie COZ opłatę w kwocie 20,00 zł brutto.

25.   Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

26.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.

27.   W Oddziale, poza miejscami wyznaczonymi do tych celów,  obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

28.   Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

29.   Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

30.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

31.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych oraz grup nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

32.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60.

33.   Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

34.   Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2022 r.