Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin

Regulamin zakupu i rezerwacji biletów oraz zwiedzania wystawy stałej „Kraków od początku, bez końca” w oddziale Pałac Krzysztofory

1. Wystawa stała „Kraków od początku, bez końca” prezentowana w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  - Pałac Krzysztofory (Kraków, Rynek Główny 35), zwana dalej Wystawą jest udostępniana dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godz. od 10:00 do godz. 18.00. z zastrzeżeniem pkt. 2- 3.

2. Ostatnie wejście na Wystawę stałą odbywa się na 75 minut przed jej zamknięciem dla grup zorganizowanych oraz na 60 minut dla zwiedzających indywidualnych.

3. Dyrektor Muzeum może ustalić dodatkowe dni, w które Wystawa będzie nieczynna
dla zwiedzających.

4. Zwiedzanie Wystawy możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 30 osób).

5. Zwiedzanie grupowe Wystawy stałej jest możliwe wyłącznie z przewodnikiem zapewnianym przez Muzeum lub z przewodnikiem zewnętrznym, z zastrzeżeniem pkt. 9.

6. Zwiedzający  mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  zarezerwować zwiedzanie, zakupić bilety wstępu, a także  zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Zakup biletów poprzez stronę internetową odbywa się według zasad ustalonych Regulaminem sprzedaży internetowej biletów, dostępnym na przedmiotowej stronie, z uwzględnieniem zasad ustalonych niniejszym Regulaminem.

7.Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

8. Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

9. Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystawy stałej przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym pod warunkiem posiadania przez niego stosownego pozwolenia wydanego przez Muzeum.  Pozwolenie, o którym mowa powyżej przewodnik może uzyskać po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia organizowanego przez Muzeum i otrzymaniu stosownego certyfikatu. 

10. Osoby i podmioty dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązane są zawiadomić o tym fakcie Muzeum. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35.

11. W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub
ze zwiedzania, osoby oraz podmioty dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 150,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

12. Z uwagi na konieczność zapewnienia powszechnej dostępności zwiedzania Wystawy, niezależnie od pkt. 10, ustala się, że podmiot dokonujący rezerwacji, w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego może odwołać nie więcej niż dziesięć rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania. W przypadku odwołania większej niż wskazana powyżej ilości rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego – podmiot zostanie obciążony przez Muzeum karą umowną w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdą odwołaną ponad limit rezerwację. Rezerwację dokonaną na zwiedzanie grupowe faktycznie wykupioną dla mniej niż 10 osób – wlicza się do limitu dziesięciu rezerwacji.  Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

13. Osoby oraz podmioty, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

14. Kary wskazane w pkt. 10 oraz 12 nakładane są niezależnie od siebie i sumują się.

15.   Zakazuje się rezerwowania biletów wstępu na Wystawę z wykorzystaniem tzw. botów.

16. Zakupiony bilet wstępu na wystawę stałą upoważnia jego posiadacza do zwiedzenia w dniu zakupu biletu w jego cenie wystaw czasowych w oddziale Pałac Krzysztofory, chyba że Dyrektor Muzeum ustali, że dana wystawa czasowa jest biletowana osobno.

17. Cennik biletów wstępu, rodzaje biletów oraz ulg normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr  123/2019.

18. W przypadku dokonania rezerwacji na zwiedzanie grupowe, a następnie faktycznego wykupienia w ramach tej rezerwacji biletów dla osób w ilości poniżej 10  – bilety sprzedaje się w cenie biletów indywidualnego wstępu na wystawę.  

19. Dniem nieodpłatnego wstępu na wystawę stałą jest wtorek.

20. Bilety wstępu można nabyć w kasie Centrum Obsługi Zwiedzających (Kraków, Rynek Główny 35) telefon: (12) 4265060, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl oraz na stronie internetowej https://bilety.muzeumkrakowa.pl/

21. W trakcie zakupu biletów w kasie -  Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.

22. Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:

a)  wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b)  materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c)  długich parasoli,
d)  plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
e)  wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.

23. Odzież wierzchnią oraz bagaż można zostawić w szatni. Szatnia jest nieobowiązkowa (z wyłączeniem plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów oraz długich parasoli) oraz bezpłatna.  Szatniarz wydaje osobie korzystającej z szatni bloczek, na podstawie którego zostaną potem zwrócone odzież lub/i przedmioty oddane do przechowania. W przypadku zagubienia bloczka, osoba, która go zgubiła obowiązana jest uiścić w kasie COZ opłatę w kwocie 20,00 zł brutto.

24. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

25. Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.

26. W Oddziale, poza miejscami wyznaczonymi do tych celów,  obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

27. Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

28. Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

29. Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

30. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

31. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych oraz grup nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

32. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60.

33. Zakupienie lub dokonanie rezerwacji biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

34. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2023 r.

Terms