Bilety onlineDeklaracja dostepnościENDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin

Regulamin zwiedzania wystawy stałej „Kraków od początku, bez końca” w oddziale Pałac Krzysztofory w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19

 1. Począwszy od dnia 21 grudnia 2021 r. wystawa stała „Kraków od początku, bez końca” prezentowana w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  - Pałac Krzysztofory (Kraków, Rynek Główny 35), zwana dalej Wystawą  będzie udostępniana dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godz. od 10:00 do godz. 18.00. z zastrzeżeniem pkt. 2- 3.
 2. Ostatnie wejście na Wystawę stałą odbywa się na 75 minut przed jej zamknięciem dla grup zorganizowanych oraz na 60 minut dla zwiedzających indywidualnych.
 3. Dyrektor Muzeum może ustalić dodatkowe dni, w które Wystawa będzie nieczynna dla zwiedzających.
 4. W związku z trwającą epidemią COVID-19 Wystawa udostępniana jest w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników.
 5. Zwiedzanie Wystawy możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 20 osób), z zastrzeżeniem, że w przestrzeni Wystawy może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m ² przestrzeni. Do wskazanego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych p-ko Covid-19 – pod warunkiem okazania pracownikowi Muzeum ważnego certyfikatu szczepienia lub innego dokumentu  zaświadczającego szczepienie p-ko Covid-19 lub certyfikatu tzw. ozdrowieńca.
 6. Zwiedzanie grupowe Wystawy stałej jest możliwe wyłącznie z przewodnikiem zapewnianym przez Muzeum lub z przewodnikiem zewnętrznym, z zastrzeżeniem pkt. 11.
 7. Zwiedzający  mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  zarezerwować zwiedzanie, zakupić bilety wstępu, a także  zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.
 8. Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.
 9. Przewodnik obowiązany jest przez cały czas przebywania na terenie Muzeum i realizacji usługi oprowadzania zakrywać nos i usta.
 10. Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.
 11. Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystawy stałej przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym pod warunkiem przestrzegania limitów osób zwiedzających oraz przestrzegania przez przewodnika obowiązku zakrywania nosa i ust. Dodatkowo od dnia 1 lipca 2022 r. zwiedzanie z przewodnikiem zewnętrznym możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem posiadania przez niego stosownego pozwolenia wydanego przez Muzeum.  Pozwolenie, o którym mowa powyżej przewodnik może uzyskać po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia organizowanego przez Muzeum i otrzymaniu stosownego certyfikatu.
 12. Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
 13. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35.
 14. Z uwagi na konieczność zapewnienia powszechnej dostępności zwiedzania Wystawy, podmiot rezerwujący może odwołać bez ponoszenia konsekwencji finansowych nie więcej niż 10 rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. W przypadku odwołania większej ilości rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego – podmiot taki zostanie obciążony przez Muzeum karą umowną w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) za każdą odwołaną ponad limit rezerwację. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
 15. W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
 16. Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.
 17. Kary wskazane w pkt. 14 oraz 15  sumują się.
 18. Z uwagi na konieczność dochowania wymogów reżimu sanitarnego i dystansowania społecznego, Muzeum zastrzega sobie prawo do sterowania ruchem zwiedzających i wpuszczenia na Wystawę osób zwiedzających z kilkuminutowym opóźnieniem w stosunku do wyznaczonego terminu zwiedzania. W takim przypadku przewodnik oczekuje na wejście wraz z osobami zwiedzającymi
 19. Jednorazowo w przestrzeni Wystawy nie może znajdować się więcej niż 1 osoba na 15 m² przestrzeni. Pracownicy Muzeum są upoważnieni są do nadzorowania przestrzegania  wskazanego powyżej limitu do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia na teren Wystawy osób indywidulanych lub grup w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji  przekracza w/w limit.  Pracownicy Muzeum (odpowiedzialni za sprzedaż biletów lub ich kontrolę) są upoważnieni są nadto do sprawdzania certyfikatów szczepienia osób, które chcą wejść na Wystawę ponad wskazany limit.
 20. Wszyscy zwiedzający obowiązani są:
  • przez cały czas zwiedzania Wystawy zakrywać nos i usta,
  • zachowywać odległość co najmniej 1,5 m od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących),
  • przed wejściem na teren ekspozycji zdezynfekować ręce,
  • poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
  • zachowywać szczególną ostrożność przy poruszaniu się po schodach,
  • starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
  • unikać gromadzenia się w grupach,
  • dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,
  • stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,
  • przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19,
  • okazać pracownikowi Muzeum ważny certyfikat szczepienia – w przypadku gdyby chcieli wejść na Wystawę ponad limit wskazany w pkt.19.
 21. Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.
 22. Zakupiony bilet wstępu na wystawę stałą upoważnia jego posiadacza do zwiedzenia w dniu zakupu biletu w jego cenie wystaw czasowych w oddziale Pałac Krzysztofory, chyba że Dyrektor Muzeum ustali, że dana wystawa czasowa jest biletowana osobno. Wystawę „Szopki krakowskie 2021”  można zwiedzić w cenie biletu wstępu na wystawę stałą lub osobno, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 128/2021.
 23. Cennik i zasady sprzedaży biletów na Wystaw® stałą normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 147/2021 oraz nr 123/2019.
 24. Bilety wstępu można nabyć w kasie Centrum Obsługi Zwiedzających (Kraków, Rynek Główny 35) telefon: (12) 4265060, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl oraz na stronie internetowej https://bilety.muzeumkrakowa.pl/
 25. W trakcie zakupu biletów w kasie -  Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.
 26. Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:
  • wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
  • materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych, długich parasoli,
  • plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
  • wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.
 27. Odzież wierzchnią oraz bagaż można zostawić w szatni. Szatnia jest nieobowiązkowa (z wyłączeniem plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów oraz długich parasoli) oraz bezpłatna.  Szatniarz wydaje osobie korzystającej z szatni bloczek, na podstawie którego zostaną potem zwrócone odzież lub/i przedmioty oddane do przechowania. W przypadku zagubienia bloczka, osoba, która go zgubiła obowiązana jest uiścić w kasie COZ opłatę w kwocie 20,00 zł brutto.
 28. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 29. Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.
 30. W Oddziale, poza miejscami wyznaczonymi do tych celów,  obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.
 31. Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 32. Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony.
 33. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 34. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych oraz grup nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
 35. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60.
 36. Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 37. Regulamin obowiązuje od dnia 21 grudnia 2021 r.