Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin udostępniania Sali Spotkań Krakowian „Jestem Kraków” (SPOTKA)

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Muzeum Krakowa pozostając właścicielem budynku Pałacu Krzysztofory (Kraków, Rynek Główny 35), w celu realizacji zadań Muzeum związanych z edukacją, upowszechnianiem kultury, aktywizacją obywatelską  oraz partycypacją osób fizycznych i prawnych w działaniach Muzeum,  postanawia wydzielić ze swych zasobów trzy pomieszczenia zlokalizowane na parterze Pałacu Krzysztofory i utworzyć w nich tzw. Sale Spotkań Krakowian „Jestem Kraków” (zwane dalej SPOTKĄ) oraz przeznaczyć je na potrzeby niekomercyjnej działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych działających w obszarze tzw. trzeciego sektora i osób prywatnych realizujących zadania zbieżne z zadaniami i misją Muzeum.
 2. Ze SPOTKI korzystać mogą w celach niekomercyjnych związanych z prowadzoną przez siebie działalnością w szczególności następujące podmioty:
  • organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia i fundacje, o których mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach,
  • podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • instytucje kultury, instytucje naukowe realizujące zadania zbieżne z zadaniami i misją Muzeum,
  • grupy nieformalne działające w obszarze tzw. trzeciego sektora, realizujące zadania zbieżne z zadaniami i misją Muzeum,
  • osoby fizyczne realizujące zadania zbieżne z zadaniami  i misją Muzeum,
  • wolontariusze Muzeum Krakowa,
  • tzw. partnerzy społeczni Muzeum Krakowa, tj. podmioty stale lub długofalowo współpracujące z Muzeum Krakowa, realizujące wspólne zadania, dążące do realizacji wspólnych celów i prezentujące wspólne z Muzeum wartości- zwane dalej Korzystającymi lub Korzystającym.
 3. SPOTKA stanowi Miejsce:
  • współtworzone i współdzielone przez Korzystających,
  • realizowania (własnych) projektów, poszerzania zainteresowań, zdobywania wiedzy i nabywania kompetencji przez Korzystających,
  • budowania i wzmacniania więzi społecznych,
  • dla wolontariuszy Muzeum Krakowa.
 4. Na SPOTKĘ składają się trzy pomieszczenia: Sala Spotkań, Magazyn (Zbrojownia) oraz Sala Aktywności:
  • Sala Spotkań przeznaczona jest na wszelkiego typu spotkania, w tym te związane z nowym programem Muzeum Krakowa „Dna Krakowa”, wyposażona jest w aneks kuchenny i niewielką strefę relaksu oraz toalety,
  • Zbrojownia stanowi pomieszczenie przeznaczone na magazyn dla Korzystających,
  • Sala Aktywności to przestrzeń dedykowana dla organizacji przez Korzystających akcji społecznościowych, minigalerii, warsztatów, pokazów etc.
 5. W SPOTCE nie mogą odbywać się spotkania i działania służące agitacji politycznej lub religijnej lub w ramach których prezentowane są treści szerzące, propagujące lub usprawiedliwiające nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, a także spotkania i działania podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm, prezentujące mowę nienawiści, treści pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu.
 6. Ocena, czy dane spotkanie lub zachowanie nie spełnia przesłanek wymienionych w ust. 5 należy wyłącznie do Muzeum Krakowa, które jest uprawnione do odmówienia udostępnienia SPOTKI, jeśli uzna że te przesłanki zachodzą. Od decyzji Muzeum o odmowie udostępniania nie przysługuje odwołanie.
 7. Zakres udostępniania SPOTKI na rzecz Korzystających zależy od posiadanych w danym momencie przez Muzeum Krakowa możliwości i zasobów.
 8. Współpraca Muzeum Krakowa z Korzystającymi w kontekście udostępniania SPOTKI może przybierać formy:
  • wspólnego organizowania przedsięwzięć i współodpowiedzialności za ich przebieg i rezultaty, na warunkach określonych odrębnymi umowami,
  • udostępniania SPOTKI na realizację własnych przedsięwzięć Korzystającego.

§ 2 Zasady udostępniania SPOTKI na realizację własnych przedsięwzięć przez Korzystających

 1. Sale tworzące SPOTKĘ mogą być udostępniane Korzystającym od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 22.00. w wyłączeniem dni wolnych od pracy przypadających w święta państwowe.
 2. Korzystający mogą występować o:
  • doraźnie udostępnienie SPOTKI – tj.  udostepnienie nie częściej niż jeden raz (dzień) w danym miesiącu kalendarzowym, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3 oraz złożonego formularza; za udostępnianie SPOTKI jest wtedy pobierana opłata w kwocie 50,00 zł brutto za każdą zegarową rozpoczętą godzinę udostępnienia; Muzeum Krakowa dopuszcza możliwość korzystania ze Spotki częściej niż jeden raz (dzień) w danym miesiącu kalendarzowym w miarę dostępności SPOTKI, pod warunkiem, że pozwalał na to będzie grafik rezerwacji,
  • długofalową współpracę z Muzeum Krakowa – realizowaną  na podstawie osobnych porozumień z Muzeum Krakowa, określających zasady współpracy, w tym opłat za korzystanie.
 3. Podmiot, który chce skorzystać ze SPOTKI w sposób wskazany w  ust. 2 pkt. a) Regulaminu obowiązany jest wystąpić do Muzeum Krakowa z wnioskiem o udostępnienie, określając w nim:
  • podmiot, który występuje o udostępnienie (w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, NIP, adres mailowy lub telefon  do kontaktów; w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy lub  telefon do kontaktów),
  • termin udostępnienia SPOTKI – oznaczenia dnia oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia korzystania ze SPOTKI,
  • zakres udostępnienia SPOTKI (jedna lub kilka sal, wskazanie ile osób będzie  korzystać ze SPOTKI, wskazanie ew. potrzeb związanych z udostępnieniem sprzętu komputerowego),
  • cel udostępnienia SPOTKI, z szczegółowym opisem działań, które będą  podejmowane przez Korzystającego w ramach udostępnienia,
  • potwierdzenie, że Korzystający będzie w trakcie korzystania ze SPOTKI realizował wyłącznie działania niekomercyjne i że w związku z udostępnieniem nie uzyska żadnego wynagrodzenia od osób trzecich, w szczególności, że udział w organizowanej przez niego aktywności w SPOTCE nie będzie biletowany,
  • zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Krakowa danych osobowych Korzystającego w celach związanych z udostępnieniem SPOTKI – o treści ustalonej załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Podmioty ubiegające się o udostępnienie SPOTKI winny wystąpić z wnioskiem o którym mowa w ust. 3,  przesyłając go na adres mailowy spotka@muzeumkrakowa.pl na co najmniej  14 dni przed planowanym terminem udostępnienia. Wnioski wysłane w terminie krótszym niż 14 dni będą rozważane w miarę możliwości.
 5. Rezerwacja SPOTKI opiera się na harmonogramie rezerwacji prowadzonym przez Centrum Działań Społecznościowych Muzeum Krakowa (Kraków, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35).
 6. Informacja odnośnie możliwości lub niemożliwości rezerwacji  SPOTKI następuje poprzez wysłanie do wnioskodawcy zwrotnej wiadomości e-mail w terminie na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem udostępnienia.
 7. W przypadku pozytywnej oceny złożonego wniosku Korzystający obowiązany jest dostarczyć do Centrum Działań Społecznościowych prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania  Korzystającego formularz, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, a w przypadku gdy przekazywał będzie listę osób upoważnionych w jego imieniu do pobierania kluczy do SPOTKI – także zgody na przetwarzanie danych osobowych określone załącznikiem nr 1a do Regulaminu udzielone przez każdą z w/w osób.
 8. Ostatecznego potwierdzenia rezerwacji SPOTKI dokonuje upoważniony pracownik Centrum Działań Społecznościowych Muzeum Krakowa w momencie dostarczenia formularza, o którym mowa w ust. 7. Pracownik jednocześnie ustala wysokość opłaty za korzystanie ze SPOTKI  i przekazuje ją Korzystającemu, a także przesyła informację do COZ dotyczącą udostepnienia SPOTKI – wskazując w niej podmiot, któremu będzie udostępniona SPOTKA oraz wysokość łącznej opłaty za korzystanie.
 9. Korzystający ponosi odpowiedzialność materialną za udostępnione sale SPOTKI i sprzęt.
 10. W przypadku odwołania zaplanowanej rezerwacji Korzystający obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Muzeum Krakowa -  mailowo na adres spotka@muzeumkrakowa.pl
 11. Muzeum Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie przedsięwzięcia organizowanego przez Korzystającego w SPOTCE.
 12. Dwukrotne odwołanie lub niewykorzystanie sali przez Korzystającego zgodnie ze zgłoszeniem w formularzu rezerwacji sali, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku złożonego o udostępnienie SPOTKI .
 13. W przypadku korzystania ze SPOTKI Korzystający (osoby wskazane w formularzu) pobiera klucze do SPOTKI z portierni Muzeum Krakowa (parter Jagiellońska 4) i dokonuje wpisu w księdze pobierania kluczy, a następnie, po zakończeniu korzystania ze SPOTKI obowiązany jest klucze zdać i dokonać  stosownego wpisu w księdze pobierania kluczy.

§ 3 Obowiązki Korzystającego

 1. Korzystający ze SPOTKI:
  • ponosi pełną odpowiedzialność za przebieg przedsięwzięcia realizowanego w SPOTCE,
  • obowiązany jest przestrzegać  i zapewnić przestrzeganie przez inne osoby przebywające w związku z organizowanym przez niego przedsięwzięciem w SPOTCE przepisów porządkowych, właściwych dla pomieszczeń użyteczności publicznej oraz w szczególności ogólnej instrukcji BHP i PPOŻ,
  • obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania upoważnionym pracownikom Muzeum Krakowa mailowo na adres spotka@muzeumkrakowa.pl  a po godz. 16 – ustnie portierowi wszystkich uszkodzeń, zniszczeń, awarii i problemów związanych z korzystaniem ze SPOTKI; w przypadku zgłoszenia ustanego, Korzystający obowiązany jest potwierdzić je mailowo na adres spotka@muzeumkrakowa.pl w kolejnym dniu roboczym przypadającym po dniu zgłoszenia ustnego,
  • obowiązany jest przestrzegać  i zapewnić przestrzeganie przez inne osoby przebywające w związku z organizowanym przez niego przedsięwzięciem w SPOTCE bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, e-papierosów i innych wyrobów tytoniopodobnych, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych,
  • obowiązany jest podporządkować się i zapewnić podporządkowanie się przez inne osoby przebywające w związku z organizowanym przez niego przedsięwzięciem w SPOTCE uwagom i zaleceniom pracowników Muzeum Krakowa,
  • obowiązany jest oddać wykorzystywane przez siebie pomieszczenie SPOTKI czyste i posprzątane, w stanie niepogorszonym wraz ze  sprawnym sprzętem który był wykorzystywany w ramach danego przedsięwzięcia, jednocześnie ponosząc odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie korzystania.
  • może korzystać ze SPOTKI wyłącznie w terminie i w celu, który został wskazany przez niego we wniosku - wykorzystywanie SPOTKI do innych celów jest niedozwolone.
  • jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia przedsięwzięć realizowanych w SPOTCE,
  • obowiązany jest uregulować opłatę za korzystanie ze SPOTKI,
  • w przypadku stwierdzenia powstałego w trakcie korzystania uszkodzenia lub zniszczenia  pomieszczeń SPOTKI, jej wyposażenia lub sprzętu, Korzystający obowiązany jest do zapłaty Muzeum Krakowa odszkodowania w wysokości ustalonej przez komisję powołaną w tym celu przez Muzeum Krakowa w wysokości równej kosztom naprawy lub zakupu  takiego samego wyposażania lub sprzętu, a przypadkach gdy takie samo wyposażenie lub sprzęt nie może zostać zakupiony – wyposażenia lub sprzętu o takich samych lub nie gorszych parametrach i wartościach użytkowych.
 2. Stwierdzone przez Muzeum Krakowa korzystanie z zasobów SPOTKI w sposób niezgodny z zapisami niniejszego Regulaminu pozbawia Korzystającego prawa do ubiegania się o udostępnienie SPOTKI przez okres 12 miesięcy od dnia naruszenia, a w sytuacjach rażącego naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu – na stałe.

§ 4 Opłata za korzystanie

Korzystający, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. a (korzystający doraźnie),  po uzyskaniu informacji o zaakceptowaniu jego wniosku o udostępnienie oraz wysokości opłaty za korzystanie (50,00 zł brutto za każda rozpoczętą godzinę zegarową),  obowiązany jest uiścić opłatę w  Centrum Obsługi Zwiedzających (Kraków, Rynek Główny 35).  Po dokonaniu opłaty Korzystający otrzymuje bilet uprawniający go do korzystania i pobrania kluczy do SPOTKI.

§ 5

Korzystający obowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z zapisami niniejszego Regulaminu
i zaakceptowanie jego postanowień, na formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu.
W przypadku braku akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu – SPOTKA nie może zostać udostępniona.

§ 6 Klauzula informacyjna RODO

 1. W związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119, dalej jako Rozporządzenie 2016/679), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia, Muzeum informuje, a Korzystający przyjmuje do wiadomości, że:
  • Administratorem danych osobowych Korzystający wskazanych we wniosku o udostepnienie SPOTKI jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35, reprezentowane przez Michała Niezabitowskiego – Dyrektora. Dane kontaktowe: e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl , nr tel. 12 619-23-02.
  • Dane kontaktowe inspektora danych osobowych Administratora, tel.  885288000, e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl, adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35.
  • Dane osobowe KOrzystającego będą przetwarzane w celu:
   • Udostepnienia SPOTKI - art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO,
   • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, przechowywanie umów - art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO,
   • rozpowszechniania i promowania kultury w ramach realizowanych przez Zleceniodawcy zadań statutowych – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
   • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z udostępnienia – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia udostępniania SPOTKI oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z udostepnienia jednak nie krócej niż przez okres czasu archiwizowania dokumentacji związanej z udostępnianiem, wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października 2015 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 246).
  • Odbiorcami danych osobowych Korzystającego są: pracownicy bezpośrednio związani z udostępnieniem, Działu Finansowo-Księgowego, Działu Administracji, Działu Prawnego, pracownicy kancelarii prawnej obsługującej Muzeum oraz firm informatycznych świadczących usługi ochrony oraz informatyczne, w tym usługi dotyczące systemów informatycznych funkcjonujących w Muzeum, oraz inne organy, urzędy i podmioty działające na podstawie upoważnienia wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
  • Korzystający posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO.
  • Korzystający ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych  narusza przepisy RODO.
  • Podanie przez Korzystającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych osobowych udostępnienie SPOTKI nie będzie mogło zostać zrealizowane.
  • Administrator nie będzie przekazywał  danych osobowych Korzystającego do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

§ 7

Treść obowiązującego Regulaminu udostępniania Sali Spotkań Krakowian „Jestem Kraków” (SPOTKA) udostępniania jest na stronie www.muzeumkrakowa.pl

Załączniki do regulaminu