Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacje dotyczące pracy Muzeum w dniu 29 maja (środa) oraz 30 maja (Boże Ciało) Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Zasady zwiedzania w dni nieodpłatnego wstępu

Zasady zwiedzania wystaw stałych Muzeum Krakowa w dni nieodpłatnego wstępu

§1

1.      Począwszy od dnia 1 maja 2023 r. na dni nieodpłatnego wstępu na wystawy stałe w oddziałach Muzeum Krakowa nie będzie prowadzona rezerwacja biletów, z zastrzeżeniem § 2.

2.      Zwiedzający, którzy są zainteresowani zwiedzeniem wystaw stałych w dni nieodpłatnego wstępu – mogą odebrać w te dni nieodpłatne wejściówki bezpośrednio w kasach poszczególnych oddziałów, których wystawy stałe chcą zwiedzić. W dni nieodpłatnego wstępu COZ wydaje nieodpłatne wejściówki wyłącznie na wystawę stałą w oddziale Pałac Krzysztofory.

3.      Jeden zwiedzający może pobrać w kasie max. 5 nieodpłatnych wejściówek na daną wystawę stałą.

4.      Na wejściówkach oznaczona jest godzina rozpoczęcia zwiedzania, której zwiedzający winien przestrzegać. Muzeum zastrzega sobie prawo anulowania bezpłatnych wejściówek w przypadku, gdy bez winy Muzeum zwiedzający nie rozpoczął zwiedzania w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny. Anulowane wejściówki wchodzą w takiej sytuacji do ogólnodostępnej puli wejściówek.

5.      Kasy wydają wejściówki sukcesywnie, za kolejnością zgłaszających się osób zwiedzających, uwzględniając limity osób, które mogą przebywać na wystawie. Pobierając wejściówki, zwiedzający może wskazać natomiast późniejszą niż bieżąca godzinę rozpoczęcia zwiedzania, pod warunkiem, że na tą godzinę są dostępne bilety w kasie.

6.      Dzienne limity osób zwiedzających określają poszczególne oddziały Muzeum.

7.      Po wydaniu wszystkich nieodpłatnych wejściówek na dany dzień, kasa oddziału umieszcza o tym informację w widocznym miejscu.

 
§ 2

1.      Wyłączenie opisane w § 1 ust. 1 nie dotyczy placówek edukacyjno-wychowawczych wymienionych w ust. 9 (zwanych dalej placówkami), których przedstawiciele mogą dla uczniów lub wychowanków tych placówek zarezerwować wstęp na wystawy stałe Muzeum w dni nieodpłatnego wstępu poprzez Centrum Obsługi Zwiedzających (dalej: COZ). W tym celu powinni skontaktować się z COZ mailowo (na adres: info@muzeumkrakowa.pl), podając szczegóły dotyczące rezerwacji:

a)      nazwę placówki edukacyjno-wychowawczej oraz jej NIP,
b)     wystawę stałą, która miałaby być zwiedzana,
c)      datę i  preferowaną godzinę rozpoczęcia zwiedzania,
d)     ilość osób zwiedzających,
e)     osobę do kontaktu – wraz z numerem telefonu,
f)       oficjalny adres mailowy placówki,
g)      ewentualną chęć skorzystania z usługi przewodnickiej – uwaga! - płatnej zgodnie
z obowiązującym cennikiem,
h)     informacje niezbędne do wystawienia faktury dla placówki za zakup usługi przewodnickiej – pełną nazwę placówki, adres, NIP.

2.      COZ kontaktować się będzie z placówką w sprawach rezerwacji wyłącznie na oficjalny adres mailowy tej placówki.

3.      COZ, po dokonaniu rezerwacji zwiedzania skontaktuje się mailowo z placówką podając szczegóły dotyczące rezerwacji, w tym godzinę rozpoczęcia zwiedzania, przesyłając jednocześnie on-line nieodpłatne wejściówki.

4.      Rezerwacja obejmująca usługę przewodnicką powinna być dokonana na co najmniej 5 dni przed terminem nieodpłatnego zwiedzania.

5.      W przypadku rezerwacji dodatkowo płatnej usługi przewodnickiej, COZ, odpowiadając
na rezerwację, poda informacje dotyczące sposobu zakupu tej usługi, tj.:
a. przelewem na konto Muzeum lub
b. bezpośrednio w kasie COZ albo w kasie oddziału w dniu zwiedzania
Przelew za zakup usługi przewodnickiej winien zostać opłacony na co najmniej dwa dni robocze przed terminem zwiedzania. Po otrzymaniu wpłaty, COZ prześle zwrotnie placówce on-line nieodpłatne wejściówki na wystawę wraz z fakturą za zakup usługi przewodnickiej. 
W przypadku zapłaty w kasie - nieodpłatne wejściówki oraz faktura za zakup usługi przewodnickiej zostaną wydane w dniu zwiedzania.

6.      Ewentualna rezygnacja z usługi przewodnickiej powinna być dokonana na co najmniej 5 dni przed terminem zwiedzania – mailowo na adres: info@muzeumkrakowa.pl z podaniem numeru faktury. Muzeum dokona w takim przypadku zwrotu kwoty należnej za zakupioną usługę przewodnicką dokonując przelewu na konto, z którego dokonano wpłaty. W przypadku nieterminowego odwołania usługi przewodnickiej, zapłata już dokonana przepada, a w przypadku gdy zapłata za zarezerwowaną usługę przewodnicką w ogóle nie została dokonana, Muzeum obciąży placówkę karą umowną w wysokości 150,00 zł za każdą nieodwołaną usługę.

7.      Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu.

8.      Muzeum zastrzega sobie prawo anulowania bezpłatnych wejściówek w przypadku, gdy bez winy Muzeum zwiedzający z danej placówki nie rozpoczęli zwiedzania w ciągu 15 minut od wyznaczonej na wejściówkach godziny zwiedzania. Anulowane wejściówki wchodzą w takiej sytuacji
do ogólnodostępnej puli wejściówek.

9.      Przez placówki edukacyjno- wychowawcze dla potrzeb niniejszego zarządzenia rozumie się:

a)      szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły artystyczne,
b)     przedszkola,
c)      domy dziecka,
d)     młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa
w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, a także dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa
w art. 31 ust. 4 cyt. ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

10.   COZ ma prawo prosić o udostępnienie informacji pozwalających na potwierdzenie, że rezerwujący podmiot jest placówką w rozumieniu ust. 9. W przypadku nieotrzymania takich informacji lub stwierdzenia, że podmiot nie jest placówką – COZ ma prawo do odmowy dokonania danej rezerwacji.