Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Misja i strategia

Od roku 2022 Muzeum realizuje strategię przyjętą na lata 2022-2027. W dokumencie została zawarta także wizja i misja Muzeum oraz wartości i zasady.

Wizja Muzeum Krakowa

W 2030 roku jesteśmy Muzeum Krakowa – kompletnym, obejmującym dziedzictwo materialne i niematerialne miasta, otwartym na wyzwania współczesności. W swojej wielooddziałowej strukturze sprawnie zarządzanym i nowocześnie zorganizowanym. Aktywnie uczestniczymy w życiu metropolii i jej lokalnych społeczności. Kreujemy nowe trendy, jesteśmy liderem wśród muzeów w Polsce, muzeum znaczącym w Europie i zauważalnym w świecie, miejscem spotkań, interpretacji i  dialogu o historii oraz współczesności.

Misja Muzeum Krakowa

Słuchamy Krakowa, dokumentujemy i opowiadamy miasto
#jestemkrakow

Wartości i zasady Muzeum Krakowa

Poniżej prezentujemy wartości, które stanowią punkt odniesienia dla naszej działalności, a także wynikające z nich zasady, którymi kierujemy się na co dzień.
 1. WIARYGODNOŚĆ - robimy to, co mówimy. Kończymy to, co zaczynamy. Bierzemy odpowiedzialność za to, co mówimy i robimy. Przekazujemy wiedzę zgodną ze stanem badań.
 2. PROFESJONALIZM - działamy zgodnie ze standardami profesjonalnymi i dobrymi praktykami. Wiemy, że wszystko można zrobić lepiej i tak chcemy pracować.
 3. OTWARTOŚĆ- szanujemy stanowiska i poglądy innych. Eliminujemy bariery w komunikacji i dostępie do kultury. Jesteśmy otwarci na zmiany
 4. KREATYWNOŚĆ - wspieramy postawy twórcze i rozwojowe. Poszukujemy nowych rozwiązań i wprowadzamy je.
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ- dbamy o relacje międzyludzkie oraz instytucjonalne. Dbamy o powierzone nam dobra.
 6. RÓWNOWAGA- racjonalnie dysponujemy czasem i zasobami, wybierając drogę zrównoważonego rozwoju.

Cele strategiczne Muzeum Krakowa zostały opracowane w formule strategicznej karty wyników (balanced scorecard). Strategiczna karta wyników (albo „zrównoważona karta wyników”) stanowi zestawienie wszystkich celów strategicznych organizacji, sformułowanych w czterech perspektywach istotnych z punktu widzenia jej stabilnego i równoważonego rozwoju oraz dostosowanych do nich zestawów mierników. Ustalone cele i mierniki ich realizacji wynikają z przyjętej wizji (nadrzędnego celu strategicznego) oraz misji (określonej filozofii działania służącej osiągnięciu wizji). Zrównoważona karta wyników pozwala planować i oceniać działania w odniesieniu do efektów (rezultatów, korzyści) istotnych dla wszystkich grup interesariuszy organizacji. Ustala sposób realizacji wizji i misji w czterech perspektywach:
 • właściciela
 • klienta
 • procesów wewnętrznych
 • wiedzy i rozwoju
Cele strategiczne określone w czterech powyższych perspektywach są ze sobą powiązane w sposób logiczny, co wynika z przekonania, że po to aby móc realizować cele właścicielskie konieczna jest dbałość o zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów (odbiorców oferty). Z kolei cele w perspektywie klienta oraz właścicielskiej nie mogą być skutecznie realizowane bez dbałości o sprawność działania, odzwierciedlonej w celach perspektywy procesów wewnętrznych. Warunkiem zaś realizacji wszystkich wyżej wymienionych celów jest adekwatny rozwój personelu oraz systemów wspomagających zarządzanie organizacją (cele w perspektywie wiedzy i rozwoju). Realizacji celów strategicznych służą konkretne inicjatywy strategiczne, czyli projekty rozwojowe.

W przypadku organizacji publicznych, w/w cztery perspektywy rozumiane są następująco:
 • perspektywa właściciela – organizator, w przypadku MK łącznie: Rada Miasta Krakowa, Prezydent Miasta, Urząd Miasta Krakowa, w szczególności Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • perspektywa klienta – odwiedzający i goście, w szczególności mieszkańcy Krakowa i aglomeracji krakowskiej, mieszkańcy Małopolski, turyści krajowi i zagraniczni, instytucje, organizacje społeczne, sfera biznesu,
 • perspektywa procesów wewnętrznych – struktura organizacyjna, procesy i procedury opisane w zarządzeniach i regulaminach wewnętrznych MK,
 • perspektywa wiedzy i rozwoju – pracownicy organizacji bez względu na ich miejsce w strukturze organizacyjnej, potencjalni pracownicy, byli pracownicy, kultura organizacyjna, zarządzanie kapitałem intelektualnym, wiedzą i innymi zasobami informacyjnymi organizacji.

Pełna treść dokumentu