Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania wystawy stałej  w Rydlówce w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19

1.      Począwszy od dnia 1 kwietnia 2022 r. wystawa stała w Rydlówce (Kraków, ul. Tetmajera 28) - filii Muzeum Teatralnego będącego oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - zwana dalej Wystawą, udostępniana będzie: od wtorku do soboty w godz. od 10.00. do 17.00 - z zastrzeżeniem pkt. 2. 

2.       Ostatnie wejście na Wystawę odbywa się na 30 przed zamknięciem dla zwiedzających indywidualnych, natomiast dla grup – na 60 minut przed zamknięciem.

3.       Zwiedzanie Wystawy możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 25 osób).

4.       Zwiedzający  mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  zarezerwować zwiedzanie zakupić bilety wstępu, a także  zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – zakup  lub rezerwacja winien nastąpić  na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

5.       Zakup lub rezerwacja zwiedzania obejmującego usługę przewodnicką  -  winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania, poprzez stronę https://bilety.muzuemkrakowa.pl/ 

6.       Grupa osób, która jednorazowo może zwiedzać Wystawę z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi 25 osób.

7.       Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

8.  Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym.

9.   Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

10.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35.

11.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

12.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

13.   Zwiedzający obowiązani są:

a)      poruszać się po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,

b)       korzystać wyłącznie z przestrzeni ogólnodostępnych, zarówno wewnętrznych i zewnętrznych, przebywanie w wydzielonych przestrzeniach prywatnych właścicieli Rydlówki jest zabronione,

c)       stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,

d)      przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.

14.   Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

15.   W Rydlówce obowiązuje bilet wstępu upoważniający do zwiedzenia wystawy stałej w dniu jego zakupu. Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 123/2019.

16.   Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w Rydlówce oraz na stronie internetowej https://bilety.muzuemkrakowa.pl/

17.   W trakcie zakupu biletów w kasie -  Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.

18.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:

a)       wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

b)      materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

c)       długich parasoli,

d)      plecaków i dużego bagażu o pojemności pow. 30 litrów,

e)      wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób
z niepełnosprawnościami.

19.   Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

20.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.

21.   W Rydlówce obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

22.   Zabrania się wstępu do Rydlówki osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

23.   Podczas przebywania w Rydlówce należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

24.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

25.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

26.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Rydlówce pod nr tel. (12) 265 10 15 lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo teatr@muzeumkrakowa.pl.

27.   Zakupienie lub rezerwacja biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

28.   Regulamin obowiązuje od 1 marca 2022 r.