Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiczną, wszystkie oddziały Muzeum Krakowa będą nieczynne w dniach 7 listopada 2020 - 31 stycznia 2021. Zapraszamy niebawem!
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania wystawy „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” w oddziale Rynek Podziemny w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19
 
1. W okresie od 1 października  2020 r. – do 31 marca 2021 r. wystawa „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” (zwana dalej Wystawą) prezentowana w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  - Rynek Podziemny (Kraków, Rynek Główny 1) będzie udostępniana dla zwiedzających w poniedziałki oraz od  środy do czwartku w godz. od  10.00 do 19.00,  we wtorki w godz. od 10.00. do 14.00. , w soboty w godz. od 10.00 do godz. 21.00., a w piątki i niedziele w godz. od 10.00. do 20.00. z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
2. Wystawa będzie zamknięta w dniach 1 i 11 listopada 2020, 25 grudnia 2020 r., 1 i 6 stycznia 2021r, a także w każdy drugi poniedziałek miesiąca.
3. Ostatnie wejście na Wystawę odbywa się najpóźniej na 75 minut przed zamknięciem. 
4. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego związanego ze stanem epidemii COVID-19, 
wyłączone dla zwiedzających mogą pozostawać niektóre elementy, w tym  ekran parowy, teatrzyk „Legenda o dawnym Krakowie”, model rurmusu (prezentowany wyłącznie jako model niedziałający).
5. W związku z trwającą epidemią COVID-19 Wystawy udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników. Na terenie ekspozycji została wytyczona trasa zwiedzania, w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się zwiedzających i przecinaniu się ścieżek zwiedzania. Zwiedzający na wystawę powinni schodzić schodami, a teren wystawy opuszczać windą, z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu lub wzroku.
6. Zwiedzanie Wystawy (lub odpowiednio: Wystaw, obiektów, Magazynów Zbiorów i Pracowni Konserwacji) możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne, tj.  do 5 osób, nie licząc obsługi, w tym osoby przewodnika.
7. Zwiedzający, zarówno indywidulani, jak i w grupach, mogą zakupić lub zarezerwować poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po Wystawie, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. 
8. Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania. 
9. Ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać Wystawę z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi 15 osób. 
10. Przewodnik obowiązany jest przez cały czas przebywania na terenie Muzeum i realizacji usługi oprowadzania zakrywać nos i usta, najlepiej przy pomocy przyłbicy.
11. Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.
12. Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem posiadania przez niego stosownego pozwolenia wydanego przez Muzeum, a także pod warunkiem przestrzegania reguł wskazanych w ust. 9 i 10.  Pozwolenie, o którym mowa powyżej przewodnik może uzyskać po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia organizowanego przez Muzeum i otrzymaniu stosownego certyfikatu.
13. Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
14. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.
15. Z uwagi na konieczność zapewnienia powszechnej dostępności zwiedzania Wystawy, podmiot rezerwujący może odwołać bez ponoszenia konsekwencji finansowych nie więcej niż 10 rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. W przypadku odwołania większej ilości rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego – podmiot taki zostanie obciążony przez Muzeum karą umowną w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) za każdą odwołaną ponad limit rezerwację. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
16. W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
17. Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.
18. Kary wskazane w pkt. 15 oraz 16  sumują się.
19. Z uwagi na konieczność dochowania wymogów reżimu sanitarnego i dystansowania społecznego, Muzeum zastrzega sobie prawo do sterowania ruchem zwiedzających i wpuszczenia na Wystawę osób zwiedzających z kilkuminutowym opóźnieniem w stosunku do wyznaczonego terminu zwiedzania. W takim przypadku przewodnik oczekuje na wejście wraz z osobami zwiedzającymi
20. Jednorazowo w przestrzeni Wystaw powinno znajdować się tyle osób, aby mógł zostać zachowany dystans społeczny 2 metrów pomiędzy osobami zwiedzającymi niebędącymi rodzinami lub osobami wspólnie gospodarującymi, jednak nie więcej niż 180 osób. Pracownicy Muzeum są upoważnieni są do nadzorowania przestrzegania  wskazanych powyżej odległości, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia na teren Wystaw osób indywidulanych lub grup w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji  przekracza możliwość zachowania wskazanego powyżej dystansu społecznego.
21. Zwiedzający obowiązani są:
a) przez cały czas zwiedzania zakrywać nos i usta, 
b) zachowywać odległość co najmniej 2 metrów od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin),
c) przed wejściem na teren ekspozycji założyć rękawiczki ochronne i używać ich przez cały czas zwiedzania, a w przypadku korzystania z własnych rękawiczek – zdezynfekować ich przed wejściem na ekspozycję, 
d) poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
e) ograniczyć ilość osób korzystających z windy do jednocześnie nie więcej niż dwóch osób (ograniczenie nie dotyczy rodzin),
f) zachowywać szczególną ostrożność przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach wiodących 
na Wystawę,
g) starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi oraz dochować szczególnej ostrożności w trakcie korzystania z prezentowanych na Wystawie multimediów,
h) unikać gromadzenia się w grupach,
i) dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,
j) stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,
k) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.
l) w przypadku korzystania z toalety dla zwiedzających w Oddziale  – w jej przestrzeni znajdować się może wyłącznie jedna osoba (lub rodzic z dzieckiem albo opiekun z osobą niezdolną 
do samodzielnej obsługi). Korzystający z toalety obowiązani są stosować się do wywieszonych w toaletach instrukcji związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID – 19. 
22. Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.
23. W oddziale Rynek Podziemny obowiązuje bilet wstępu upoważniający do zwiedzenia Wystawy 
w dniu jego zakupu. Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum 
nr 134/2020 i pomocniczo nr 123/2019.
24. Bilety wstępu na  Wystawę można zakupić w kasie Oddziału lub przez internet na stronie https://bilety.podziemiarynku.com.
25. W trakcie zakupu biletów wstępu w kasie Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.  
26. Osoby, które dokonały zakup biletu wstępu przez internet na daną godzinę zwiedzania, mają pierwszeństwo wstępu, przy czym Muzeum zastrzega, że oznaczona na bilecie godzina wstępu jest  godzina orientacyjną, i w przypadku gdyby na Wystawie przebywała maksymalna dozwolona liczba zwiedzających, osoby mogą zostać poproszone przez pracowników Muzeum lub ochrony 
o oczekiwanie na możliwość wejścia.
27. Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:
a) wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b) materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c) długich parasoli,
d) plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
e) wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób 
z niepełnosprawnościami.
28. Na Wystawie obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów służących do profesjonalnego utrwalania obrazu i dźwięku, a także zakaz filmowania.
29. W Oddziale obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.
30. Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
31. Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 
32. Teren Oddziału jest chroniony i monitorowany z użyciem elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
33. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
34. Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu 
do niej.
35. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
36. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
37. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, albo pisząc nas adres info@podziemiarynku.com oraz info@muzeumkrakowa.pl.
38. Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
39. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.
 
 
Muzeum Krakowa Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy 
mająca na celu zapobieganie zakażeniom wirusem SAR-CoV-2
w wystawie „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” w oddziale Rynek Podziemny

 
Informacje ogólne
1. Instrukcja dotyczy osób wykonujących pracę na terenie Muzeum Krakowa, zarówno pracowników Muzeum, jak i pracowników innych firm – zwanych dalej w tekście pracownikami.
2. Muzeum Krakowa zapewnia pracownikom Muzeum środki ochrony indywidualnej:
1) przyłbice – osobom wykonującym stale obsługę zwiedzających i innych klientów zewnętrznych, w szczególności pracownikom obsługi wystaw i kasjerom;
2) maski – osobom wykonującym okresowo obsługę zwiedzających i innych klientów zewnętrznych, w szczególności pracowniom merytorycznym oddziałów;
3) rękawice ochronne – osobom wykonującym mycie często dotykanych elementów.
3. Pracownik, który otrzymał przyłbicę lub maskę jest obowiązany do ich czyszczenia i prania własnym zakresie, wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń.
4. Instrukcje związane:
- Jak prawidłowo myć ręce
- Jak skutecznie dezynfekować ręce
- Jak prawidłowo nakładać i zdejmować maseczkę
- Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
 
Ogólne zasady bezpieczeństwa
1. Pracownik powinien stosować ogólne zasady higieny zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeniom wirusem SARS-CoV-2:
1) częste, profilaktyczne mycie rąk, zwłaszcza po dotykaniu powierzchni w przestrzeniach wspólnych;
2) unikanie dotykania oczu, nosa i ust, korzystania z telefonu w trakcie jedzenia;
3) unikanie witania się przez podanie dłoni;
4) zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób co najmniej 1,5 m, a przy prowadzeniu rozmów nawet 2 m;
5) podczas kaszlu i kichania: zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką i niezwłoczne umycie rąk;
6) utrzymanie stanowiska pracy w higienicznej czystości: regularne mycie często dotykanych powierzchni blatów, telefonów, klawiatury itp.
7) w razie wystąpienia objawów zakażenia wirusem: odizolowanie się od innych osób i konsultacja lekarska.
2. Pracownik obsługujący klientów zewnętrznych lub przebywający na czynnej ekspozycji muzealnej powinien mieć zasłonięte usta i nos za pomocą maski lub przyłbicy.
3. Zasłanianie ust i nosa nie jest konieczne w pomieszczeniach pracowniczych i ciągach komunikacyjnych, pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy osobami co najmniej 1,5 m.
4. Wyznaczone osoby lub służby porządkowe powinny przeprowadzać regularne czyszczenie często dotykanych powierzchni w przestrzeniach wspólnych wodą z detergentem lub środkiem specjalistycznym. Dotyczy to m. in. klamek, poręczy, włączników światła i przycisków wind. 
W ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych elementy takie powinny być czyszczone codziennie.
5. Wyznaczone osoby lub służby porządkowe powinny przeprowadzać codzienne czyszczenie elementów dotykowych wspólnie użytkowanego sprzętu biurowego, takiego jak telefony stacjonarne, kserokopiarki, drukarki, blaty robocze.
6. Kasjer lub inna wyznaczona osoba powinna czyścić ladę wodą z detergentem lub środkiem 
do dezynfekcji powierzchni z częstością odpowiednią do ilości klientów, np. co 2 godziny.
 
Dodatkowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w obiekcie
1. Kasjer obowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy sprzedaży biletów 
i zaproponować płatność bezgotówkową. 
2. Pracownicy Obsługi Wystaw obowiązani są do sterowania ruchem zwiedzających, zgodnie 
z wytycznymi  zawartymi w Regulaminie zwiedzania wystawy „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” w oddziale Rynek Podziemny w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19