Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Regulamin

Regulamin zwiedzania wystaw w oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19

1.       Począwszy od dnia 1 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Wystawy w  oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  - Fabryka Emalia Oskara Schindlera (Kraków, ul. Lipowa 4) będą udostępniane dla zwiedzających w poniedziałki od godz. 10:00. do godz. 14:00, natomiast
od wtorku do niedzieli w godz. od 10:00  do godz. 18.00. z zastrzeżeniem pkt. 3 - 4.

2.       Począwszy od dnia 1 kwietnia 2022 r. Wystawy będą udostępniane dla zwiedzających w poniedziałki od godz. 10:00. do godz. 14:00, a od wtorku do niedzieli w godz. od 10:00  do godz. 19.00. z zastrzeżeniem pkt. 3 - 4.

3.       Wystawy będą zamknięte w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

4.       Ostatnie wejście na Wystawy odbywa się na 90 minut przed zamknięciem.

5.       Zwiedzanie Wystaw możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 25 osób).  Zwiedzanie  grupowe możliwe jest tylko z przewodnikiem.

6.       Zwiedzający  mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  zarezerwować zwiedzanie, a także  zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Zwiedzanie  grupowe możliwe jest tylko z przewodnikiem.

7.       Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

8.       Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

9.       Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem posiadania przez niego stosownego pozwolenia wydanego przez Muzeum.  Pozwolenie o którym mowa powyżej przewodnik może uzyskać po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia organizowanego przez Muzeum i otrzymaniu stosownego certyfikatu. 

10.   Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

11.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35.

12.   Z uwagi na konieczność zapewnienia powszechnej dostępności zwiedzania Wystawy, podmiot rezerwujący może odwołać bez ponoszenia konsekwencji finansowych nie więcej niż 10 rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. W przypadku odwołania większej ilości rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego – podmiot taki zostanie obciążony przez Muzeum karą umowną w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) za każdą odwołaną ponad limit rezerwację. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

13.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni
od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

14.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

15.   Kary wskazane w ust. 12 oraz 13  sumują się.

16.   Wszyscy zwiedzający obowiązani są:

a)       poruszać się po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,

b)      zachowywać szczególną ostrożność przy poruszaniu się po schodach,

c)      stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,

d)      przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.

17.   Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

18.   W Fabryce Emalia Oskara Schindlera obowiązuje bilet wstępu upoważniający do zwiedzenia Wystaw w dniu jego zakupu. Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 123/2019.

19.   Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w Oddziale oraz na stronie internetowej https://bilety.muzeumkrakowa.pl/

20.   W trakcie zakupu biletów w kasie -  Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.

21.   Dniem bezpłatnego wstępu na wystawę stałą jest poniedziałek.

22.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawy:

a)       wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

b)      materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

c)       długich parasoli,

d)      plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,

e)      wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób
z niepełnosprawnościami.

23.   Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

24.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu
do niej.

25.   W Oddziale obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

26.   Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

27.   Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

28.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

29.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych oraz grup nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

30.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera
pod nr tel. (12) 257-00-95 lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo fabrykaschindlera@muzeumkrakowa.pl.

31.   Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

32.   Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2022 r.