Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin

Regulamin zakupu i rezerwacji biletów oraz zwiedzania wystaw w oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera

1.       Od dnia 1 kwietnia 2023 roku wystawy w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  - Fabryka Emalia Oskara Schindlera (Kraków, ul. Lipowa 4) są udostępniane dla zwiedzających w poniedziałki od godz. 10:00. do godz. 14:00, a od wtorku do niedzieli w godz. od 10:00  do godz. 19.00. z zastrzeżeniem pkt. 2 – 3.

2.       Wystawy będą zamknięte w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

3.       Ostatnie wejście na Wystawy odbywa się na 90 minut przed zamknięciem.

4.       Zwiedzanie Wystaw możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 14 osób) lub grupowe (tj. od 15 do max. 25 osób).  Do liczy osób nie wlicza się przewodnika.

5.       Osoby lub podmioty  mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  zarezerwować zwiedzanie, a także  zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Zakup biletów poprzez stronę internetową odbywa się według zasad ustalonych Regulaminem sprzedaży internetowej biletów, dostępnym na przedmiotowej stronie, z uwzględnieniem zasad ustalonych niniejszym Regulaminem. Na dni bezpłatnego wstępu (poniedziałki) nie obowiązuje internetowa rezerwacja biletów wstępu. Bezpłatne bilety na dany dzień bezpłatnego wstępu można odebrać w Kasie oddziału. jedna osoba może odebrać 5 biletów bezpłatnego wstępu obowiązujących tylko w dniu ich odbioru.

6.       Zakup biletu wstępu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

7.       Osoby lub podmioty dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

8.       Cennik i zasady sprzedaży biletów oraz przysługujących zniżek normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 123/2019.

9.       Dodatkowo w środy, piątki i niedziele (a od 01.04.2023 r. od wtorku do niedzieli) o godz. 16.00. dla chętnych wprowadza się tzw. stałe tury oprowadzania w języku angielskim. Osoba biorąca udział w takim zwiedzaniu ponosi koszt biletu wstępu (normalnego lub ulgowego) powiększony o kwotę 30,00 zł brutto za oprowadzanie. Bilety na stałe tury oprowadzania można zakupić w kasie Muzeum lub na stronie https://bilety.muzeumkrakowa.pl/

10.   Zakupiony bilet wstępu na wystawę stałą upoważnia jego posiadacza do zwiedzenia w dniu zakupu biletu w jego cenie wystawy czasowej w oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera.

11.   Dniem bezpłatnego wstępu na wystawę stałą jest poniedziałek. W tym dniu wstęp na wystawę czasową jest płatny zgodnie z cennikiem ustalonym w zarządzeniu Dyrektora dotyczącym danej wystawy czasowej. Na ten dzień nie obowiązuje internetowa rezerwacja biletów wstępu. Bezpłatne bilety na dany dzień bezpłatnego wstępu można odebrać w Kasie oddziału. jedna osoba może odebrać 5 biletów bezpłatnego wstępu obowiązujących tylko w dniu ich odbioru.

12.   Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w Oddziale oraz na stronie internetowej https://bilety.muzeumkrakowa.pl/

13.   W trakcie zakupu biletów w kasie -  Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.

14.   Muzeum nie przyjmuje zwrotów zakupionych bezpośrednio w kasie biletów oraz wydawnictw i innych towarów.

15.   Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem posiadania przez niego stosownego pozwolenia wydanego przez Muzeum.  Pozwolenie, o którym mowa powyżej przewodnik może uzyskać po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia organizowanego przez Muzeum i otrzymaniu stosownego certyfikatu. 

16.   Osoby i podmioty dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, a także modyfikacji rezerwacji polegającej na zmianie rezerwacji grupowej na indywidualną -  obowiązane są zawiadomić o tym fakcie Muzeum. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35.

17.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 16  ze zwiedzania, osoby oraz podmioty dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 150,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

18.   Z uwagi na konieczność zapewnienia powszechnej dostępności zwiedzania Wystawy, niezależnie od postanowień pkt. 16 i 17, ustala się, że osoba lub podmiot dokonujący rezerwacji, w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego może odwołać nie więcej niż dziesięć rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania. W przypadku odwołania większej niż wskazana powyżej ilości rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego – podmiot zostanie obciążony przez Muzeum karą umowną w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdą odwołaną ponad limit rezerwację. Rezerwację dokonaną na zwiedzanie grupowe, faktycznie wykupioną dla mniej niż 15 osób – wlicza się do limitu dziesięciu rezerwacji.  Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy Muzeum nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

19.   Osoby oraz podmioty, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej, o której mowa w pkt. 17 - 18 mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

20.   Rezerwację grupową uznaje się za zrealizowaną w przypadku wykupienia co najmniej 15 biletów na zwiedzanie grupowe.

21.   Kary wskazane w pkt. 17 oraz 18 nakładane są niezależnie od siebie i sumują się.

22.   Zakazuje się rezerwowania biletów wstępu na Wystawę z wykorzystaniem tzw. botów.

23.   Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

24.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawy:

a)       wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

b)      materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

c)       długich parasoli,

d)      plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,

e)      wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.

25.   Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

26.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.

27.   W Oddziale obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

28.   Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

29.   Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

30.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

31.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych oraz grup nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

32.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera
pod nr tel. (12) 257-00-95 lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo fabrykaschindlera@muzeumkrakowa.pl.

33.   Zakupienie lub rezerwacja biletu wstępu na Wystawę oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r.