Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Regulamin zwiedzania Barbakanu w okresie stanu epidemii COVID-19

1. W okresie od dnia 26.06.2021 r. do 30.10.2021 r. Barbakan (Kraków, ul. Basztowa) oraz Mury Obronne (Kraków, ul. Pijarska), zwane dalej łącznie Obiektem, udostępniane będą dla zwiedzających od środy do niedzieli w godz. od 10.00. do 17.00.  z zastrzeżeniem pst. 2-3.
2.      Obiekt będzie nieczynny w dniu 15.08.2021 r.
3.      Ostatnie wejście do Obiektu odbywa się na 30 minut przed zamknięciem.
4.      W związku z trwającą epidemią COVID-19 Obiekt udostępniany jest w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników.
5.      Zwiedzanie Obiektu możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne, tj. maksymalnie do 9 osób lub grupowe – od 10 do 20 osób.
6.      Zwiedzający mogą zakupić lub zarezerwować poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po Obiekcie, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.
7.      Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.
8.      Grupa osób, która jednorazowo może zwiedzać Obiekt z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi maks. 20 osób.
9.   Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.
10.  Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym.
11.   Zwiedzający dokonujący rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
12.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.
13.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub zwiedzania grupowego, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
14.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.
15.   Jednorazowo w całej przestrzeni Obiektu może znajdować się tyle osób, aby mogła zostać zachowana odległość 1,5 metra pomiędzy nimi. Pracownicy Muzeum są upoważnieni są do nadzorowania zachowania wskazanego powyżej limitu, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia zwiedzających na teren Obiektu w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w jego przestrzeni  przekracza w/w limit. Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
16.   Zwiedzający obowiązani są:
a)     poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
b)     stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,
c)       przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.
17.   Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do obiektów osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.
18.   W Obiekcie nie ma możliwości skorzystania z szatni, ani z toalety.
19.   W Barbakanie obowiązuje bilet wstępu, upoważniający do zwiedzenia Obiektu w dniu jego zakupu. Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 80/2021 i pomocniczo nr 123/2019.
20.   Bilety wstępu można zakupić w kasie Obiektu oraz w Centrum Obsługi Zwiedzających. W trakcie zakupu biletów wstępu w kasie - Muzeum zaleca się  korzystanie z kart płatniczych. 
21.     Zabronione jest wnoszenie do Obiektu:
a)      wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b)     materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c)      długich parasoli,
d)     plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 l.,
e)     wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.
22.   Obiekt należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
23.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z Obiektu nie ma możliwości powrotu do nich.
24.   W Obiekcie obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia  rozmów przez telefon.
25.   Zabrania się wstępu do Obiektu osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
26.   Podczas przebywania w Obiekcie należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony.
27.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
28.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
29.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 20.00 lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl lub też celestat@muzeumkrakowa.pl.
30.   Wykupienie lub zarezerwowanie biletu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
31.   Regulamin obowiązuje od dnia 26 czerwca 2021 r.