Bilety onlineMuzeum dostępne
Ustawienia prywatności
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby uzyskać więcej informacji i spersonalizować swoje preferencje, kliknij „Ustawienia”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, a także cofnąć zgodę na używanie plików cookie na poniższej stronie.
Polityka prywatności
*Z wyjątkiem niezbędnych

Regulamin zakupu i rezerwacji biletów oraz zwiedzania Trasy Obronności Muzeum Krakowa w roku 2023

1.       W okresie od 4 kwietnia 2024 r. do 31 października 2024 r. Trasa Obronności Muzeum Krakowa, którą tworzą obiekty:  filia Barbakan (Kraków, ul. Basztowa) oraz filia Mury Obronne (Kraków, ul. Pijarska), zwane dalej łącznie Trasą, udostępniana będzie dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godz. od 10.00. do 18.00. z zastrzeżeniem ust. 2.

2.       Ostatnie wejście do każdego z obiektów tworzących Trasę odbywa się najpóźniej na 30 minut przed jego zamknięciem.

3.       Oddział Celestat w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi zostaje wyłączony
z możliwości zwiedzania, w tym ze zwiedzania w ramach Trasy.

4.       Zwiedzanie obiektów wchodzących w skład Trasy możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 30 osób). 

5.       Na Trasie  obowiązuje łączony bilet wstępu upoważniający do zwiedzenia obiektów tworzących tzw. Trasę Obronności, tj. filii  Barbakan (Kraków, ul. Basztowa) oraz filii Mury Obronne (Kraków, ul. Pijarska)  - w  ciągu 7 dni od jego zakupu.

6.       Zwiedzających obowiązują następujące ceny biletów wstępu na Trasę:
a)       bilet normalny -16,00 zł brutto za osobę,
b)      bilet ulgowy - 12,00 brutto za osobę,
c)       bilet rodzinny- 32,00 zł brutto za rodzinę,
d)      bilet grupowy - 12,00 zł brutto za osobę w grupie,
e)      bilet grupowy ulgowy - 11,00 brutto za osobę w grupie.

7.       Posiadaczom wymienionych poniżej kart przysługuje prawo zakupu biletów wstępu na Trasę Obronności w obniżonych, następujących  cenach:
a)      Karta Dużej Rodziny bilet normalny - 8,00 brutto za osobę,
b)      Krakowska Karta Rodzinna bilet normalny - 8,00 brutto za osobę,
c)      Karta Kraków dla Rodziny N bilet normalny- 8,00 brutto za osobę,
d)      Karta Kraków dla Rodziny N bilet ulgowy- 6,00 brutto za osobę,
e)      Legitymacja Działacza Opozycji (osoby zamieszkałe na terenie Krakowa) -  1,00 brutto
za osobę,

8.       Do obiektów Barbakan i Mury Obronne nie obowiązuje dzień bezpłatnego wstępu.

9.       Rodzaje biletów wstępu na Trasę Obronności i uprawnień związanych z ulgami normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 123/2019.

10.   Bilety wstępu na Trasę Obronności można nabyć w  kasie na Murach Obronnych, w biletomacie
w Barbakanie (tu płatność możliwa wyłącznie poprzez kartę płatniczą), w kasie w Centrum Obsługi Zwiedzających oraz poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/

11.   Bilety zakupione przez biletomat stanowią sprzedaż niefiskalną i nie podlegają wymianie ani zwrotom.

12.   Zwiedzający, zarówno indywidulani, jak i w grupach, mogą zakupić lub zarezerwować poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po Wystawie, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

13.   Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

14.   Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

15.   Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Trasy przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym.

16.   Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35. W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 150,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

17.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

18.   Zwiedzający Trasę Obronności obowiązani są:
a)       poruszać się wyłącznie po  trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
b)      zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach,
c)       nie wychylać się  znad balustrad i z wnęk okiennych,
d)      nie przemieszczać ruchomych elementów obiektów,
e)      stosować się do  zaleceń pracowników Muzeum i ochrony.

19.   Zabronione jest wnoszenie do obiektów tworzących Trasę:
a)       wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b)      materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c)       długich parasoli,
d)      plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
e)      wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób
z niepełnosprawnościami.

20.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni obiektów tworzących Trasę - nie ma możliwości powrotu do niej.

21.   W obiektach tworzących Trasę Obronności zwiedzających obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

22.   Zabrania się wstępu do obiektów tworzących Trasę Obronności osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

23.   Podczas przebywania w obiektach tworzących Trasę Obronności należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

24.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

25.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

26.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 19.00 lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl lub też celestat@muzeumkrakowa.pl.

27.   Zakupienie lub rezerwacja biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

28.   Regulamin obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2023 r.