Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania wystawy „Stan Zagrożenia” w filii Muzeum Nowej Huty Podziemna Nowa Huta – os. Szkolne 37 w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19

1.      Począwszy od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. wystawa „Stan Zagrożenia” w filii Muzeum Historycznego Miasta Krakowa -  Podziemna Nowa Huta (Kraków, os. Szkolne 37), zwana dalej Wystawą, udostępniana będzie: we wtorki i środy oraz  od soboty do niedzieli w godz.
od 10.00. do 17.00.  natomiast od dnia 1 kwietnia 2022 r. – od środy do niedzieli w godz. od 10.00. do 17.00. - z zastrzeżeniem pkt. 2. 

2.      Ostatnie wejście na Wystawę odbywa się najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem.

3.      Zwiedzanie Wystawy możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 25 osób).

4.      Zwiedzający  mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  zarezerwować zwiedzanie, a także  zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – zakup  lub rezerwacja winien nastąpić  na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

5.      Zakup lub rezerwacja zwiedzania obejmującego usługę przewodnicką -  winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania, poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/ 

6.      Grupa osób, która jednorazowo może zwiedzać Wystawę z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi 25 osób.

7.      Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

8.  Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym.

9.   Zwiedzający dokonujący rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

10.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35.

11.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy Muzeum nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

12.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

13.   Zwiedzający obowiązani są:

a)     poruszać się po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,

b)     stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,

14.   Osobom, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do filii osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

15.   Cennik i zasady sprzedaży biletów wstępu na Wystawę normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum
nr  123/2019.

16.   W trakcie zakupu biletów w kasie filii lub oddziału - Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.

17.   Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w filii, kasie oddziału Muzeum Nowej Huty oraz poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/

18.   Do dnia 31.03.2022 r. dniem bezpłatnego wstępu na wystawę jest wtorek, a od 01.04.2022 r. – środa.

19.   Bilet wstępu na wystawę w filii Podziemna Nowa Huta upoważnia do jednorazowego wejścia w jego cenie w terminie do 30 dni od zakupu na wystawy w oddziale Muzeum Nowej Huty (Kraków Centrum E1) w dniach ich otwarcia.

20.   Bilet zakupiony na wystawy w Muzeum Nowej Huty upoważnia do jednorazowego wejścia w terminie do 30 dni od jego zakupu na wystawę „Stan Zagrożenia” w filii Muzeum Nowej Huty Podziemna Nowa Huta – os. Szkolne 37 w dniach jej otwarcia.

21.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:

a)      wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

b)     materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

c)      długich parasoli,

d)     plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,

e)     wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób
z niepełnosprawnościami.

22.   Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

23.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.

24.   W filii obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

25.   Zabrania się wstępu do filii osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

26.   Podczas przebywania w filii należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

27.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

28.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

29.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 20.00 lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl lub też schrony@muzeumkrakowa.pl.

30.   Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2022 r.