Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zakupu i rezerwacji biletów oraz zwiedzania wystawy w filii Podziemna Nowa Huta

1.      Wystawa „Stan Zagrożenia” w filii Muzeum Historycznego Miasta Krakowa -  Podziemna Nowa Huta (Kraków, os. Szkolne 37), zwana dalej Wystawą, udostępniana jest od wtorku do niedzieli w godz. od 10.00. do 18.00. - z zastrzeżeniem pkt. 2 oraz 4.

2.      Ostatnie wejście na Wystawę odbywa się najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem.

3.      Zwiedzanie Wystawy możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 25 osób).

4.      W czwartki, w godz. od 15.00. – 17.00., mając na względzie zwiedzających ze szczególnymi potrzebami - wprowadza się na Wystawach tzw. ciche godziny. W trakcie cichych godzin wyłączona jest możliwość zwiedzania grupowego oraz zwiedzania z przewodnikiem. Na wystawie wyłączone lub przyciszone zostają wszystkie multimedia, a osoby zwiedzające zobowiązane są do zachowywania ciszy.

5.      Zwiedzający  mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  zarezerwować zwiedzanie, a także  zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – zakup  lub rezerwacja winien nastąpić  na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania. Zakup biletów poprzez stronę internetową odbywa się według zasad ustalonych Regulaminem sprzedaży internetowej biletów, dostępnym na przedmiotowej stronie, z uwzględnieniem zasad ustalonych niniejszym Regulaminem.

6.      Zakup lub rezerwacja zwiedzania obejmującego usługę przewodnicką -  winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/ 

7.      Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

8.      Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystawy przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym.

9.      Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się
w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 1.

10.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub
ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 150,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy Muzeum nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

11.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

12.   Osobom, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do Oddziału osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób
z uporczywym kaszlem.

13.   W filii Podziemna Nowa Huta obowiązuje bilet wstępu upoważniający do zwiedzenia Wystawy w dniu jego zakupu. Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 123/2019.

14.   W trakcie zakupu biletów w kasie - Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.

15.   Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w filii, w oddziale Muzeum Nowej Huty oraz poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/.

16.   Bilety zakupione w kasie nie podlegają zwrotowi. Bilety zakupione  poprzez stronę internetowa podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w Regulaminie sprzedaży internetowej biletów, dostępnym na stronie wskazanej w pkt.15.

17.   Dniem nieodpłatnego wstępu na wystawy w filii Podziemna Nowa Huta jest  środa.

18.   Bilet zakupiony na Wystawę w filii Podziemna Nowa Huta upoważnia do jednorazowego wejścia w terminie do 30 dni od jego na wystawy w oddziale Muzeum Nowej Huty (Kraków Centrum E1) w dniach ich otwarcia.

19.   Bilet wstępu na wystawy w oddziale Muzeum Nowej Huty upoważnia do jednorazowego wejścia w terminie do 30 dni od jego zakupu na wystawę „Stan Zagrożenia” w filii Muzeum Nowej Huty Podziemna Nowa Huta – os. Szkolne 37 w dniach jej otwarcia.

20.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:
a)      wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b)     materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c)      długich parasoli,
d)     plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
e)     wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osób
z niepełnosprawnościami.

21.   Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

22.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu.

23.   Na Wystawie obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

24.   Zabrania się wstępu na Wystawę osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

25.   Podczas przebywania na Wystawie należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

26.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

27.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

28.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania obiektu można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Oddziale Muzeum Nowej Huty pod nr tel. (12) 446 78 21   lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo nowahuta@muzeumkrakowa.pl lub schrony@muzeumkrakowa.pl.

29.   Zakupienie lub rezerwacja biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

30.   Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023 r.