Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Formularz szkoleniowy - Pałac Krzysztofory

UWAGA! Ilość miejsc na szkolenie została wyczerpana. Zapraszamy na szkolenie w kolejnych terminach.

Link do zapisów: https://muzeumkrakowa.pl/formularz-szkoleniowy-dla-przewodnikow

Klauzula RODO

Uprzejmie informujemy, że przekazywane przez Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, NIP, numeru licencji i/lub certyfikatu przewodnickiego przechowywane są w bazie kontaktów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.  
Dane te Muzeum wykorzystuje do utrzymywania z Państwem stałych kontaktów, umożliwiających: 
 • przeprowadzenie rekrutacji i realizacji szkolenia przewodników w oddziałach Muzeum Krakowa, 
 • przedstawienie Państwu bieżących informacji dotyczących szkoleń przewodnickich, 
 • wydanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia przewodnickiego, 
 • przedstawienie Państwu bieżących informacji dotyczących szkoleń przewodnickich 
 • przedstawienie Państwu najnowszych informacji dotyczących działalności kulturalnej i edukacyjnej Muzeum, tj. wystaw, wydarzeń muzealnych, spotkań edukacyjnych i innych, 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa pragnie nadal podtrzymywać z Państwem ww. relacje, gdyż dzięki nim jesteśmy w stanie dotrzeć do Państwa ze swoją ofertą w sposób szybki, jasny i czytelny.  
Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby zapoznali się Państwo z poniższą informacją. Obowiązek jej udzielenia został nałożony na Muzeum na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, NIP, numeru licencji i/lub certyfikatu przewodnickiego, jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35. Dane kontaktowe: e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl, nr tel.: 12 619-23-02. 
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administratora są następujące: e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl, adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35. 
 3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpowszechniania i promowania kultury, w ramach prowadzonej przez Administratora działalności statutowej - art. 6 ust. 1 lit. a) i e) RODO. 
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie realizowania przez Administratora zadań w interesie publicznym, w tym promowania i rozpowszechniania kultury. 
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Działu Edukacji Muzeum. 
 6. W każdym czasie mają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 7. Jeżeli po otrzymaniu niniejszej wiadomości nie będziecie Państwo zainteresowani otrzymywaniem ze strony Muzeum informacji, o których mowa powyżej, prosimy o bezpośredni kontakt z nadawcą wiadomości lub inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie 2, który dokona ich trwałego usunięcia. W wiadomości do inspektora należy wskazać nadawcę oraz treść otrzymanej informacji. 
 8. W każdym czasie macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w postaci imion, nazwisk, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru licencji i/lub certyfikatu przewodnickiego, jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do tego aby dokonać rejestracji na szkolenie przewodnickie. 
 10. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego.