Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Regulamin szkoleń przewodnickich

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz cennikiem szkoleń przewodnickich.

Organizacja szkoleń

 1. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (zwane dalej „Muzeum”) organizuje szkolenia przewodnickie w celu przygotowania przewodników do oprowadzania po wystawach stałych, znajdujących się w następujących oddziałach i filiach Muzeum:
  • Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Apteka pod Orłem Tadeusza Pankiewicza, Ulica Pomorska - tworzących „Trasę Pamięci”
  • Rynek Podziemny
  • Pałac Krzysztofory
  • Stara Synagoga
  • Celestat, Mury Obronne, Barbakan – tworzących „Trasę Obronności”
  • Kamienica Hipolitów
  • Wieża Ratuszowa
  • Muzeum Podgórza
  • Rydlówka
  • Muzeum Nowej Huty wraz z filią „Podziemna Nowa Huta – os. Szkolne 22 i 37” – schron na os. Szkolnym 37
 2. Szkolenia organizowane przez Muzeum mają na celu merytoryczne i metodyczne przygotowanie przewodników do oprowadzania po wystawach stałych. W przypadku oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Rynku Podziemnego oraz Pałacu Krzysztofory służą też zdobyciu uprawnień niezbędnych do oprowadzania w tych oddziałach.
 3. Muzeum organizuje szkolenia w wersji:
  • podstawowej, na którą składają się: wykład wprowadzający, oprowadzanie kuratorskie, szkolenie metodyczne na wystawie oraz szkolenie przeciwpożarowe –z której mają prawo skorzystać przewodnicy miejscy posiadający licencję wydaną przez wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie, Małopolski Urząd Wojewódzki lub Federację Stowarzyszeń Przewodnickich oraz Oddział Krakowski PTTK
  • rozszerzonej, na którą składają się: wykład wprowadzający, wykłady tematyczne, oprowadzanie kuratorskie, szkolenie metodyczne na wystawie oraz szkolenie przeciwpożarowe – z której to wersji mają prawo skorzystać wszyscy zainteresowani, a która jest obowiązkowa dla przewodników nie posiadających licencji przewodnika miejskiego wydanej przez wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie, Małopolski Urząd Wojewódzki lub Federację Stowarzyszeń Przewodnickich oraz Oddział Krakowski PTTK.
 4. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników Muzeum.
 5. Prawo do oprowadzania po wystawach stałych w oddziałach Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Rynek Podziemny oraz Pałac Krzysztofory przysługuje wyłącznie przewodnikom, którzy przeszli szkolenie organizowane przez Muzeum (w wersji podstawowej lub rozszerzonej), uzyskali certyfikat potwierdzający zaliczenie egzaminu pisemnego i ustnego oraz podpisali oświadczenie o zapoznaniu się i respektowaniu „Zasad świadczenia usług przewodnickich w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa” (załącznik nr 1), instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla danego oddziału oraz regulaminu zwiedzania wystawy stałej w danym oddziale.
 6. Prawo do oprowadzania po wystawach stałych w pozostałych oddziałach Muzeum, o których mowa w § 1, pkt. d – j przysługuje wszystkim przewodnikom i nie jest zależne od udziału w szkoleniu. Przewodnicy zobowiązani są natomiast  do zapoznania się i stosowania  „Zasad świadczenia usług przewodnickich w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa” (załącznik nr 1), instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla danego oddziału oraz regulaminu zwiedzania wystaw stałych w tych oddziałach.
 7. Udział w szkoleniach jest odpłatny zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 8. Informacje o aktualnych szkoleniach umieszczane są na stronie internetowej Muzeum www.muzeumkrakowa.pl/przewodnicy
 9. Zgłoszenia na szkolenia odbywają się w terminie określonym przez Muzeum poprzez formularz elektroniczny udostępniany na stronie www.muzeumkrakowa.pl/przewodnicy

Egzaminy

 1. Szkolenia organizowane w oddziale Rynek Podziemny, na Trasie Pamięci i w Pałacu Krzysztofory kończy egzamin przeprowadzany w dwóch etapach – pisemnym i ustnym, w terminach wyznaczonych przez Muzeum.
  • pozytywny wynik egzaminu pisemnego jest warunkiem dopuszczenia  do  egzaminu ustnego. Osobom, które nie zaliczyły egzaminu pisemnego w terminie podstawowym przysługuje prawo do jednego bezpłatnego egzaminu poprawkowego.
  • egzamin ustny odbywa się na wystawie i przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Podczas egzaminu komisja weryfikuje wiedzę oraz umiejętności metodyczne uczestników szkolenia, a jej decyzje są nieodwołalne.  Osobom, które nie zaliczyły egzaminu ustnego w terminie podstawowym przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, którego koszt wynosi 40,00 zł.  Opłata powinna zostać uiszczona na konto Muzeum najpóźniej w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem. Dowód wpłaty, w formie papierowej lub elektronicznej, należy okazać komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu. Osoby dokonujące wpłaty do 3 dni roboczych przez terminem egzaminu, zwolnione są z powyższego obowiązku. W przypadku Trasy Pamięci opłata dotyczy jedynie oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera.
  • Egzaminy przeprowadzane są w języku polskim.
  • Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany terminów egzaminów.
 2. Pozytywny wynik egzaminu ustnego kończącego szkolenie w Rynku Podziemnym, na Trasie Pamięci i w Pałacu Krzysztofory skutkuje otrzymaniem certyfikatu, uprawniającego do oprowadzania  w Rynku Podziemnym, w Fabryce Emalia Oscara Schindlera i w Pałacu Krzysztofory przez okres 2 lat od dnia wydania certyfikatu. Otrzymanie certyfikatu uprawniającego do oprowadzania w Fabryce Emalia Oskara  Schindlera uzależnione jest od pozytywnego wyniku wszystkich trzech egzaminów ustnych przeprowadzanych w oddziałach tworzących Trasę Pamięci.
 3. Po zakończeniu szkoleniach w oddziałach, o których mowa § 1, pkt. d - j  Muzeum wydaje uczestnikom dyplomy poświadczające udział w szkoleniu.

Certyfikaty

 1. Certyfikat jest dokumentem wydanym przez Muzeum, potwierdzającym udział w szkoleniu i zdanie egzaminu organizowanego w oddziałach Rynek Podziemny, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Pałac Krzysztofory.
 2. Certyfikaty stanowią niezbędny dokument uprawniający posiadacza do oprowadzania po oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Rynek Podziemny, Pałac Krzysztofory.
 3. Certyfikaty zachowują ważność przez okres 2 lat od dnia wydania.
 4. Po wygaśnięciu ważności certyfikatu osoba zainteresowana może dokonać jego prolongaty.
 5. Aby prolongować certyfikat wydany przed rokiem 2016 należy:
  • uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 30 zł płatną przelewem na konto Muzeum (Bank PEKAO BP S.A. 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361). W tytule przelewu należy wpisać „Certyfikat (numer) – (nazwa oddziału) – prolongata”
  • okazać dowód wpłaty oraz certyfikat wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum (Rynek Główny 35).
 6. Aby prolongować certyfikaty wydawane od 2016 roku należy:
  • uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 30 zł płatną przelewem na konto Muzeum (Bank PEKAO BP S.A. 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361). W tytule przelewu należy wpisać „Certyfikat (numer) – (nazwa oddziału) – prolongata”
  • okazać dowód wpłaty oraz certyfikat wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum (Rynek Główny 1), a także spełnić jeden z poniższych warunków:
   • wykazać się dwoma oprowadzaniami (poświadczonymi podpisem i pieczątką kasjera oddziału Rynek Podziemny, Fabryka Emalia Oskara Schindlera lub Pałac Krzystofory) w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających bezpośrednio datę prolongaty certyfikatu (załącznik nr 3). Lub:
   • wykazać się udziałem w dwóch oprowadzaniach kuratorskich lub oprowadzeniu kuratorskim i szkoleniu metodycznym w Rynku Podziemnym, Fabryce Emalia Oskara Schindlera lub Pałacu Krzysztofory (poświadczonych podpisem prowadzącego spotkanie) w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających bezpośrednio datę prolongaty certyfikatu (załącznik nr 3). Informacje o oprowadzaniach i szkoleniach  zamieszczane są na stronie internetowej Muzeum www.muzeumkrakowa.pl/przewodnicy oraz przesyłane mailowo do przewodników figurujących w bazie Muzeum, którzy wyrazili odpowiednią zgodę na przesyłanie tych informacji. Lub:
   • wykazać się jednym oprowadzeniem oraz udziałem w jednym oprowadzaniu kuratorskim lub szkoleniu metodycznym w Rynku Podziemnym, Fabryce Emalia Oskara Schindlera lub Pałacu Krzysztofory (poświadczonych podpisem i pieczątką kasjera oraz podpisem prowadzącego spotkanie) w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających bezpośrednio datę prolongaty certyfikatu (załącznik nr 3). Informacje o oprowadzaniach i szkoleniach  zamieszczane są na stronie internetowej Muzeum www.muzeumkrakowapl/przewodnicy oraz przesyłane mailowo do przewodników figurujących w bazie Muzeum, którzy wyrazili odpowiednią zgodę na przesyłanie tych informacji.   
 7. W przypadku braku miejsca na certyfikacie na pieczątkę potwierdzającą prolongatę uprawnień przewodnickich, należy:
  • wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie www.muzeumkrakowa.pl/przewodnicy. W ciągu 30 dni od daty przesłania wniosku elektronicznego Muzeum bezpłatnie wyda nowy dokument.
  • odebrać  dokument w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum (Rynek Główny 35),  okazując do wglądu stary certyfikat.
 8. W przypadku utraty lub zniszczenia certyfikatu możliwe jest uzyskanie duplikatu  dokumentu. W tym celu należy:
  • wnieść opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł płatną przelewem na konto Muzeum (Bank PEKAO BP S.A. 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361)
  • wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie www.muzeumkrakowa.pl/przewodnicy. W ciągu 30 dni od daty przesłania formularza elektronicznego Muzeum wyda duplikat dokumentu.
  • odebrać duplikat w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum (Rynek Główny 35),  okazując do wglądu dowody wpłaty za duplikat oraz ostatnią prolongatę certyfikatu.
 9. Certyfikat nieprolongowany w ciągu kolejnych czterech lat od jego wydania lub od ostatniej jego prolongaty - traci ważność, a przewodnik, chcąc odzyskać swoje uprawnienia, jest zobowiązany do ponownego wzięcia udziału w całym cyklu szkoleniowym.
 10. W przypadku wpłynięcia do Muzeum uzasadnionej skargi na danego przewodnika, a także w przypadku udokumentowanego niestosowania się przewodnika do regulaminu zwiedzania danej wystawy lub nieprzestrzegania Zasad świadczenia usług przewodnickich w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa - Muzeum, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego sprawę i po potwierdzeniu zaistnienia nieprawidłowości, zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia ważności certyfikatu wydanego przewodnikowi, a w szczególnie rażących przypadkach – do odebrania uprawnień do oprowadzania (certyfikatu).
 11. Decyzję o zawieszeniu lub o odebraniu certyfikatu podejmuje Dyrektor Muzeum po zapoznaniu się z wynikami postepowania wyjaśniającego, mając na uwadze rodzaj i rozmiar zaistniałych naruszeń lub innych nieprawidłowości przy wykonywaniu czynności oprowadzania.
 12. Zawieszenie certyfikatu może nastąpić na okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy.
 13. Odebranie certyfikatu jest bezterminowe.
 14. W przypadku zawieszenia lub odebrania certyfikatu, przewodnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot opłaty za certyfikat i jego prolongatę.
 15. Informacja o zawieszeniu lub odebraniu certyfikatu jest przekazywana do pracowników COZ, Działu Obsługi Wystaw oraz oddziałów Muzeum.

„Szkolenie na zamówienie”

Muzeum umożliwia podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą z sektora usług przewodnickich i turystycznych zwanych dalej Kontrahentem, realizację szkoleń „na zamówienie”. Szkolenia „na zamówienie” organizowane są w wybranych Oddziałach i Filiach Muzeum

 1. Kontrahent zainteresowany ofertą szkolenia „na zamówienie” zobowiązany jest wysłać do Muzeum oficjalne pismo z prośbą o organizację szkolenia, ze wskazaniem Oddziału lub Filii Oddziału, rodzaju szkolenia, sugerowanego terminu rozpoczęcia szkolenia oraz szacunkowej liczby uczestników (minimum 10 osób, maksymalnie 25 osób).
 2. Muzeum w miarę możliwości:
  1. wyznaczy termin szkolenia we wskazanym przez Kontrahenta terminie
  2. zaproponuje inny termin
  3. odmówi realizacji szkolenia.
 3. Szkolenia organizowane będą na podstawie umowy zawartej pomiędzy Muzeum a Kontrahentem.
 4. Szkolenia realizowane będą zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafie 1, 2 i 3 niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem kwestii, które uregulowane zostaną wspomnianą umową, a które to dotyczyć będą przede wszystkim płatności za udział w szkoleniu oraz rekrutacji uczestników.
 5. Udział w szkoleniach jest odpłatny zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Cena za szkolenia w poszczególnych Oddziałach i Filiach Muzeum uzależniona jest od ilości zgłoszonych osób.

Dane osobowe. Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w szkoleniach (zwanych dalej Osobami) w postaci imion, nazwisk, numeru telefonu, numeru licencji i/lub certyfikatu przewodnickiego, numeru rachunku bankowego, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35. Dane kontaktowe: e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl nr tel.: 885-288-000.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administratora są następujące: e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl, adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35.
 3. Przekazane dane osobowe Osób będą przetwarzane wyłącznie w celu przedstawienia bieżącej oferty szkoleń przewodnickich, informacji dotyczących programu szkoleniowego „Przewodnik dla zaawansowanych 2.0”, wyrobienia  karty przewodnickiej dokumentującej ukończenie programu szkoleniowego „Przewodnik dla zaawansowanych 2,0”, wyrobienia certyfikatu, duplikatu i/lub prolongaty certyfikatu przewodnickiego,  przedstawienia najnowszych informacji dotyczących działalności kulturalnej i edukacyjnej Muzeum tj. wystaw, pokazu nabytków, warsztatów, wykładów, zajęć edukacyjnych, wydarzeń cyklicznych i innych, w ramach prowadzonej przez Administratora działalności statutowej - art. 6 ust. 1 lit. a) i e) RODO.
 4. Dane osobowe Osób będą przechowywane w okresie realizowania przez Administratora zadań w interesie publicznym, w tym promowania i rozpowszechniania kultury.
 5. Odbiorcami danych osobowych Osób będą pracownicy Działu Edukacji, Centrum Obsługi Zwiedzających, Działu Finansowo-Księgowego i Działu Prawnego, osoby prowadzące szkolenia przewodnickie,  pracownicy kancelarii prawnej obsługującej Muzeum oraz firm informatycznych świadczących usługi informatyczne, w tym usługi dotyczące systemów informatycznych funkcjonujących w Muzeum.
 6. Osobom, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Osobom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych Osób w postaci imion, nazwisk, numeru telefonu, numeru licencji i/lub certyfikatu przewodnickiego, numeru rachunku bankowego, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne aby przystąpić do szkolenia, otrzymywać i prolongować certyfikatów, duplikatów oraz otrzymywać informacje o szkoleniach metodycznych i oprowadzaniach kuratorskich.
 9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Osób do państwa trzeciego.

Inne

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora www.muzeumkrakowa.pl oraz w siedzibie Organizatora. 
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2021 r. 

Zasady świadczenia usług przewodnickich w Muzeum Krakowa

 1. Przewodnik ma obowiązek dbania o najwyższą jakość świadczonych usług.
 2. Przewodnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminami zwiedzania wystaw stałych w oddziałach Muzeum (a w przypadku Rynku Podziemnego, Fabryki Emalia Oskara Schindlera i Pałacu Krzysztofory również podpisania w tym zakresie odpowiedniego oświadczenia), respektowania zawartych w nich zapisów oraz egzekwowania ich przestrzegania przez zwiedzających.
 3. Przewodnik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w Muzeum przepisów,w szczególności dotyczących ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabytków.
 4. Przewodnik ma obowiązek przestrzegania zakazu prowadzenia na terenie oddziałów Muzeum jakiegokolwiek handlu, w szczególności biletami wstępu, wydawnictwami oraz pamiątkami.
 5. Przewodnik ma obowiązek przeprowadzania oprowadzania zgodnie z wiedzą  przekazaną podczas szkoleń przewodnickich organizowanych w Muzeum, zaleconą podczas szkoleń literaturą przedmiotu oraz zasadami dobrych praktyk przewodnickich.
 6. Przewodnik ma obowiązek dostosowania oprowadzania do wieku, możliwości psychofizycznych oraz szczególnych potrzeb zwiedzających.
 7. Przewodnik ma obowiązek zachowania wysokiego poziomu kultury osobistej w kontaktach ze zwiedzającymi oraz świadczenia usług przewodnickich w schludnym stroju.
 8. Przewodnik ma obowiązek stosowania się do doraźnych uwag i zaleceń pracowników Muzeum.
 9. W przypadku oddziałów Rynek Podziemny, Fabryka Emalia Oskara Schindlera i Pałac Krzysztofory przed rozpoczęciem oprowadzania przewodnik ma obowiązek okazania w kasie Muzeum ważnego certyfikatu, o którym mowa w §3 Regulaminu szkoleń przewodnickich w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.
 10. W przypadku wpłynięcia do Muzeum uzasadnionej skargi na danego przewodnika, a także w przypadku  udokumentowanego niestosowania się przewodnika do regulaminu zwiedzania danej wystawy lub nieprzestrzegania Zasad świadczenia usług przewodnickich w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa - Muzeum, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego sprawę i po potwierdzeniu zaistnienia nieprawidłowości, zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia ważności certyfikatu wydanego przewodnikowi, a w szczególnie rażących przypadkach – do odebrania uprawnień do oprowadzania (certyfikatu), na zasadach przewidzianych w § 3 ust. 10 – 15 Regulaminu szkoleń przewodnickich organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
 

Załączniki do regulaminu