Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania wystawy „Stan Zagrożenia” w filii Muzeum Nowej Huty Podziemna Nowa Huta – os. Szkolne 37 w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19
1. W okresie od 1 października 2020 r. do 31 marca 2021 r. wystawa „Stan Zagrożenia” w filii Muzeum Historycznego Miasta Krakowa -  Podziemna Nowa Huta (Kraków, os. Szkolne 37), zwana dalej Wystawą, udostępniana będzie  dla zwiedzających:  we wtorki – w godz. od 10.00. do 17.00. oraz  od piątku do niedzieli – w  godz. od 10.00. do godz. 17.00. z zastrzeżeniem pkt.  2- 3. 
2. Wystawa będzie zamknięta w dniach 1 i 11 listopada 2020, 25 grudnia 2020 r., 1 i 6 stycznia 2021r.
3. Ostatnie wejście na Wystawę odbywa się najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem. 
4. W związku z trwającą epidemią COVID-19 Wystawa udostępniana jest w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników. Na terenie Wystawy została wytyczona trasa zwiedzania w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się zwiedzających i przecinaniu się ścieżek zwiedzania.
5. Zwiedzanie Wystawy (lub odpowiednio: Wystaw, obiektów, Magazynów Zbiorów i Pracowni Konserwacji) możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne, tj.  do 5 osób, nie licząc obsługi, w tym osoby przewodnika.
6. Zwiedzający indywidulani mogą zakupić lub zarezerwować poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po Wystawie, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. 
7. Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania. 
8. Ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać Wystawę z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi maks. 9 osób. 
9. Przewodnik obowiązany jest przez cały czas przebywania na terenie Muzeum i realizacji usługi oprowadzania zakrywać nos i usta, najlepiej przy pomocy przyłbicy.
10. Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.
11. Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystawy przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem przestrzegania reguł wskazanych w pkt. 8 9.
12. Zwiedzający indywidualni dokonujący rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
13. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.
14. W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
15. Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.
16. Jednorazowo w przestrzeni Wystawy powinno znajdować się tyle osób, aby mógł zostać zachowany dystans społeczny 2 metrów pomiędzy osobami zwiedzającymi niebędącymi rodzinami lub osobami wspólnie gospodarującymi. Pracownicy Muzeum są upoważnieni są do nadzorowania przestrzegania  wskazanych powyżej odległości, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia zwiedzających na teren Wystaw w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji  przekracza możliwość zachowania wskazanego powyżej dystansu społecznego. 
17. Zwiedzający obowiązani są:
a) przez cały czas zwiedzania zakrywać nos i usta, 
b) zachowywać odległość co najmniej 2 metrów od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin),
c) przed wejściem na teren ekspozycji założyć rękawiczki ochronne i używać ich przez cały czas zwiedzania, a w przypadku korzystania z własnych rękawiczek – zdezynfekować je przed wejściem na ekspozycję, 
d) poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
e) starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
f) zachowywać szczególną ostrożność przy korzystaniu z interaktywnych części Wystawy, 
g) unikać gromadzenia się w grupach,
h) dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,
i) stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,
j) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.
18. Osobom, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do filii osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.
19. Cennik i zasady sprzedaży biletów wstępu na Wystawę normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 130/2020 i pomocniczo nr 123/2019.
20. W trakcie zakupu biletów w kasie filii lub oddziału - Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.
21. Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w filii, kasie oddziału Muzeum Nowej Huty oraz poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/
22. Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:
a) wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b) materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c) długich parasoli,
d) plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
e) wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób 
z niepełnosprawnościami.
23. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
24. Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu 
do niej.
25. W filii obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.
26. Zabrania się wstępu do filii osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
27. Podczas przebywania w filii należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 
28. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
29. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
30. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 20.00 lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl lub też schrony@muzeumkrakowa.pl.
31. Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
32. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.