Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania wystawy stałej „Krakowanie wobec terroru 1939-1945-1956” i dawnych cel gestapo w filii Ulica Pomorska w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19


1.      Począwszy od dnia 1 grudnia 2021 r.  do 31 marca 2022 r. wystawy (wystawa stała „Krakowanie wobec terroru 1939-1945-1956” oraz cele dawnego aresztu gestapo) w filii oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Fabryka Emalia Oskara Schindlera - Ulica Pomorska (Kraków, ul. Pomorska), udostępniane będą  dla zwiedzających:  we wtorki i środy oraz od soboty do niedzieli w godz. od 10.00. do 17.00., z zastrzeżeniem pkt. 3.

2.      Począwszy od dnia 1 kwietnia 2022 r. wystawy udostępniana będą  dla zwiedzających od środy do niedzieli w godz. od 10.00. do 17.00., z zastrzeżeniem pkt. 3

3.      Ostatnie wejście na Wystawy odbywa się na 30 minut przed zamknięciem.

4.      Zwiedzanie Wystaw możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 25 osób).

5.      Zwiedzający  mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  zarezerwować zwiedzanie, a także  zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – zakup  lub rezerwacja winien nastąpić  na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

6.      Grupa osób, która jednorazowo może zwiedzać Wystawę z przewodnikiem - wynosi 25 osób.

7.      Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

8.      Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym.

9.   Zwiedzający  dokonujący rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

10.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 1.

11.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

12.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

13.   W związku z wąskimi i małymi przestrzeniami w  celach dawnego aresztu gestapo, zwiedzający, w trakcie zwiedzania tych przestrzeni, winni zachować szczególną uwagę i respektować zalecenia pracowników Muzeum.

14.   Zwiedzający obowiązani są:

a)     poruszać się po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,

b)      zachowywać szczególną ostrożność przy poruszaniu się po schodach,

c)     stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,

d)       przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.

15.   Cennik i zasady sprzedaży biletów wstępu na Wystawy normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr  123/2019.

16.   Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w filii Ulica Pomorska oraz na stronie internetowej https://bilety.muzeumkrakowa.pl/

17.   W trakcie zakupu biletów w kasie -  Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.

18.   Do dnia 31.03.2022 r. dniem bezpłatnego wstępu na wystawę stałą jest wtorek, natomiast od dnia 01.04.2022 r. – środa.

19.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawy:

a)      wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

b)     materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

c)      długich parasoli,

d)     plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,

e)     wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób
z niepełnosprawnościami.

20.   Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

21.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.

22.   W Filii Ulica Pomorska obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

23.   Zabrania się wstępu do Filii Ulica Pomorska osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

24.   Podczas przebywania w Filii Ulica Pomorska należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

25.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

26.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

27.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Filii Ulica Pomorska  pod nr tel. (12) 633-14-14
lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo pomorska@muzeumkrakowa.pl.

28.   Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia  1 marca 2022 r.