Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiczną, wszystkie oddziały Muzeum Krakowa będą nieczynne w dniach 7 listopada 2020 - 31 stycznia 2021. Zapraszamy niebawem!
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania wystawy stałej „Krakowanie wobec terroru 1939-1945-1956” 
i dawnych cel gestapo w filii Ulica Pomorska
w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19
 
1. W okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. wystawy (wystawa stała „Krakowanie wobec terroru 1939-1945-1956” oraz cele dawnego aresztu gestapo) w filii oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Fabryka Emalia Oskara Schindlera  - Ulica Pomorska (Kraków, ul. Pomorska 2) udostępniane będą dla zwiedzających od środy do niedzieli w godz. od 10.00. do 17.00.  z zastrzeżeniem pkt. 2 - 3.
2. Wystawy będą zamknięte w dniach 1 i 11 listopada 2020, 25 grudnia 2020 r., 1 i 6 stycznia 2021 r.
3. Ostatnie wejście na Wystawy odbywa się na 30 minut przed zamknięciem. 
4. W związku z trwającą epidemią COVID-19 Wystawy udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników. Na terenie ekspozycji została wytyczona trasa zwiedzania, w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się zwiedzających oraz zminimalizować przecinanie się ścieżek zwiedzania. 
5. Zwiedzanie Wystawy (lub odpowiednio: Wystaw, obiektów, Magazynów Zbiorów i Pracowni Konserwacji) możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne, tj.  do 5 osób, nie licząc obsługi, w tym osoby przewodnika.
6. Zwiedzający indywidulani mogą zakupić lub zarezerwować poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po Wystawach, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. 
7. Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania. 
8. Ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać Wystawę z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi maks. 9 osób. 
9. Przewodnik obowiązany jest przez cały czas przebywania na terenie Muzeum i realizacji usługi oprowadzania zakrywać nos i usta, najlepiej przy pomocy przyłbicy.
10. Cennik i zasady sprzedaży biletów wstępu na Wystawy normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 124/2020 i pomocniczo nr 123/2019.
11. Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w filii Ulica Pomorska oraz na stronie internetowej https://bilety.mhk.pl/
12. W trakcie zakupu biletów w kasie -  Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.
13. Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.
14. Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem przestrzegania reguł wskazanych w pkt. 8 - 9.
15. Zwiedzający indywidualni dokonujący rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
16. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.
17. W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
18. Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.
19. Jednorazowo w przestrzeni Wystaw powinno znajdować się tyle osób, aby mógł zostać zachowany dystans społeczny 2 metrów pomiędzy osobami zwiedzającymi niebędącymi rodzinami lub osobami wspólnie gospodarującymi. Pracownicy Muzeum są upoważnieni są do nadzorowania przestrzegania  wskazanych powyżej odległości, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia zwiedzających na teren Wystaw w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji  przekracza możliwość zachowania wskazanego powyżej dystansu społecznego. 
20. W związku z wąskimi i małymi przestrzeniami w  celach dawnego aresztu gestapo, zwiedzający, w trakcie zwiedzania tych przestrzeni, winni zachować szczególną uwagę i respektować zalecenia pracowników Muzeum.
21. Zwiedzający obowiązani są:
a) przez cały czas zwiedzania Wystaw zakrywać nos i usta,
b) zachowywać odległość co najmniej 2 metrów od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących),
c) przed wejściem na teren ekspozycji stałej zdezynfekować ręce lub w przypadku korzystania z własnych rękawiczek – zdezynfekować je przed wejściem na ekspozycję – natomiast przed wejściem na teren cel dawnego aresztu gestapo - zdezynfekować ręce i założyć rękawiczki lub w przypadku korzystania z własnych rękawiczek – zdezynfekować je przed wejściem,
d) poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
e) zachowywać szczególną ostrożność przy poruszaniu się po schodach,
f) starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
g) unikać gromadzenia się w grupach,
h) dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,
i) stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,
j) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.
k) w przypadku korzystania z toalety dla zwiedzających w Oddziale  – w jej przestrzeni znajdować się może wyłącznie ilość osób określona na drzwiach toalety. Korzystający z toalety obowiązani są stosować się do wywieszonych w toaletach instrukcji związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID – 19. 
22. Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.
23. Zabronione jest wnoszenie na Wystawy:
a) wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b) materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c) długich parasoli,
d) plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
e) wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób 
z niepełnosprawnościami.
24. Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
25. Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.
26. W Filii Ulica Pomorska obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.
27. Zabrania się wstępu do Filii Ulica Pomorska osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
28. Podczas przebywania w Filii Ulica Pomorska należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 
29. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
30. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
31. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Filii Ulica Pomorska  pod nr tel. (12) 633-14-14 
lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo pomorska@muzeumkrakowa.pl.
32. Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
33. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.