Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

1.      Począwszy od dnia 26 czerwca 2021 r.  wystawy (wystawa stała „Krakowanie wobec terroru 1939-1945-1956” oraz cele dawnego aresztu gestapo) w filii oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Fabryka Emalia Oskara Schindlera  - Ulica Pomorska (Kraków, ul. Pomorska), udostępniane będą  dla zwiedzających:  we wtorki i środy oraz  od soboty do niedzieli w godz. od 10.00. do 17.00., z zastrzeżeniem pkt. 2 - 3.

2.      Wystawy będą zamknięte w dniach 15.08.2021, 1 i 11.11.2021, 24 i 25.12.2021 r.

3.      Ostatnie wejście na Wystawy odbywa się na 30 minut przed zamknięciem.

4.      W związku z trwającą epidemią COVID-19 Wystawy udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników. Na terenie ekspozycji została wytyczona trasa zwiedzania, w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się zwiedzających oraz zminimalizować przecinanie się ścieżek zwiedzania.

5.      Zwiedzanie Wystaw możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 15 osób).

6.      Zwiedzający  mogą zakupić lub zarezerwować poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – zakup  lub rezerwacja winien nastąpić  na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

7.      Zakup lub rezerwacja zwiedzania obejmującego usługę przewodnicką oraz zajęć edukacyjnych  winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania lub odbywania się zajęć, poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/ 

8.      Grupa osób, która jednorazowo może zwiedzać Wystawę z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi 15 osób.

9.      Przewodnik obowiązany jest przez cały czas przebywania na terenie Muzeum i realizacji usługi oprowadzania zakrywać nos i usta.

10.   Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

11.   Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystawy przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem przestrzegania reguł wskazanych w pkt. 8 i 9.

12.   Zwiedzający dokonujący rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

13.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.

14.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

15.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

16.   Z uwagi na konieczność dochowania wymogów reżimu sanitarnego i dystansowania społecznego, Muzeum zastrzega sobie prawo do sterowania ruchem zwiedzających i wpuszczenia na Wystawy osób zwiedzających z kilkuminutowym opóźnieniem w stosunku do wyznaczonego terminu zwiedzania. W takim przypadku przewodnik oczekuje na wejście wraz z osobami zwiedzającymi.

17.   Jednorazowo w przestrzeni Wystawy powinno znajdować się nie więcej niż 15 osób zwiedzających. Pracownicy Muzeum są upoważnieni są do nadzorowania przestrzegania  wskazanego  powyżej limitu, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia na teren Wystaw osób indywidulanych lub grup w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji  przekracza możliwość zachowania wskazanego powyżej limitu.

18.   W związku z wąskimi i małymi przestrzeniami w  celach dawnego aresztu gestapo, zwiedzający, w trakcie zwiedzania tych przestrzeni, winni zachować szczególną uwagę i respektować zalecenia pracowników Muzeum.

19.   Zwiedzający obowiązani są:

a)      przez cały czas zwiedzania Wystaw zakrywać nos i usta,

b)     zachowywać odległość co najmniej 1,5 m od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących),

c)      każdorazowo przed wejściem na teren ekspozycji stałej oraz przed wejściem na teren cel dawnego aresztu gestapo zdezynfekować ręce lub w przypadku korzystania z własnych rękawiczek – zdezynfekować je,

d)     poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,

e)     zachowywać szczególną ostrożność przy poruszaniu się po schodach,

f)       starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,

g)      unikać gromadzenia się w grupach,

h)     dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,

i)       stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,

j)       przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.

k)      w przypadku korzystania z toalety dla zwiedzających w Oddziale  – w jej przestrzeni znajdować się może wyłącznie ilość osób określona na drzwiach toalety. Korzystający z toalety obowiązani są stosować się do wywieszonych w toaletach instrukcji związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID – 19.

20.   Cennik i zasady sprzedaży biletów wstępu na Wystawy normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 84/2021 i pomocniczo nr 123/2019.

21.   Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w filii Ulica Pomorska oraz na stronie internetowej https://bilety.mhk.pl/

22.   W trakcie zakupu biletów w kasie -  Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.

23.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawy:

a)      wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

b)     materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

c)      długich parasoli,

d)     plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,

e)     wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób
z niepełnosprawnościami.

24.   Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

25.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.

26.   W Filii Ulica Pomorska obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

27.   Zabrania się wstępu do Filii Ulica Pomorska osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

28.   Podczas przebywania w Filii Ulica Pomorska należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

29.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

30.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

31.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Filii Ulica Pomorska  pod nr tel. (12) 633-14-14
lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo pomorska@muzeumkrakowa.pl.

32.   Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

33.   Regulamin obowiązuje od dnia 26 czerwca 2021 r.