Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Muzeum Krakowa znów otwarte! Zachęcamy do sprawdzania aktualnych godzin funkcjonowania oddziałów. Do zobaczenia!
Strona korzysta z ciasteczek!

Doroczna Konferencja CAMOC – Kraków 2021

Kolorowa grafika - pomarańczowa dłoń na niebieskim tle
Najważniejsze informacje
W razie pytań dotyczących niniejszego zaproszenia należy skontaktować się z sekretarzem CAMOC, Jeleną Savic, pod adresem camoc2020krakow@gmail.com. W razie pytań dotyczących Muzeum Krakowa i miasta goszczącego, należy skontaktować się z Krzysztofem Haczewskim pod adresem camoc@muzeumkrakowa.pl.

Informacje na temat konferencji CAMOC

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konferencji CAMOC!

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW DOSTĘPNA POD ADRESEM: https://camockrakow2020.bpt.me/

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19, KONFERENCJA CAMOC ZOSTAŁA PRZENIESIONA NA LUTY 2021


Doroczna Konferencja CAMOC – Kraków 2021:
Prawo do miasta
 
Muzeum Krakowa, Kraków, Polska, luty 2021
 
network.icom.museum/camoc/
 
ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
 
Na całym świecie miasta rozwijają się i rosną na znaczeniu jako ośrodki rozwoju społecznego i ekonomicznego oraz edukacji. Henri Lefèbvre jako pierwszy przedstawił koncepcję prawa do miasta (1968 r.) jako działanie polegające na wspólnym odzyskaniu przestrzeni miejskiej przez zmarginalizowane grupy żyjące w granicach administracyjnych miasta. Ideę tę rozwinął David Harvey, stwierdzając, że „prawo do miasta to znacznie więcej niż wolność jednostki w zakresie dostępu do zasobów miejskich: to prawo do zmieniania się poprzez zmienianie miasta. Ponadto jest to prawo o charakterze raczej powszechnym niż indywidualnym, ponieważ transformacja ta nieuchronnie zależy od realizacji wspólnej zdolności do przekształcenia procesu urbanizacji” (2008 r.).
Jednocześnie to właśnie w środowiskach miejskich następuje kumulacja wielu współczesnych problemów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Wszystko to jest podstawą dla rozwoju muzeów miejskich, jednocześnie stanowiąc dla nich nowe wyzwanie.
Muzea jako instytucje o wielkim kapitale społecznego zaufania mogą odgrywać istotną rolę w obserwowanych transformacjach. Muzea miejskie, zakorzenione w lokalnych społecznościach i związku z tym odpowiedzialne przed społeczeństwem, odgrywają w tym względzie szczególną rolę. Niemniej jednak sytuacja ta prowadzi do wielu pytań: jak muzea mogą lepiej wykonywać swoje funkcje społeczne? Gdzie leżą granice tych działań i jak sprawić, że nie zostaną one przekroczone? Jak należy odnosić się do kwestii kontrowersyjnych?
Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy spotkania CAMOC 2021 w Krakowie – będzie to 15. doroczna konferencja, której organizatorami są CAMOC, Miasto Kraków oraz Muzeum Krakowa.
 
W ramach szerszego tematu prawa do miasta i muzeów miejskich, mile widziane będą zgłoszenia dotyczące następujących kwestii szczegółowych:
 
1. Uczestnictwo/lokalizacja
Joan Roca (Muzeum Historii Barcelony/sieć City History Museums and Research Network of Europe) twierdzi, że prawo do miasta ma szereg implikacji, których odzwierciedleniem są „prawo do sąsiedztwa” i „prawo do centrum”, jak również „prawo do pamięci” i „prawo do historii”. W tym kontekście muzeum miejskie działa równocześnie w skali miasta i w skali lokalnej, „jako organizator przestrzeni i narracji oraz jako łącznik pomiędzy dzielnicami a miastem”.
W ramach konferencji eksperci muzealni zostaną zaproszeni do podjęcia refleksji na temat sposobu, w jaki można rozumieć i przedstawić – w ramach strategii, zbiorów i działań muzeów miejskich – dialektykę pomiędzy lokalnym życiem codziennym a miastem jako symboliczną przestrzenią reprezentacji, przestrzenią wspomnień oraz, jednocześnie, przestrzenią namacalnych dowodów historii i rozwoju miasta. W jaki sposób muzeum miejskie może promować inkluzywność społeczną i spójność społeczno-kulturową? Jak może ono pełnić funkcję centrum kulturowego miasta, punktu wyjścia dla odwiedzających oraz bezpiecznej i inkluzywnej przestrzeni dla wszystkich?
 
2. Kto ma prawo do miasta?
W ramach konferencji mile widziane są wystąpienia dotyczące sposobów, w jakie muzea odnoszą się do kwestii „Kto przynależy?” i „Kto ma prawo do miasta?”. W ramach omawianej kwestii można przeanalizować różne kwestie: zmiany demograficzne, migrację i imigrację, stosunki pomiędzy „tubylcami” a „ludźmi z zewnątrz” oraz pomiędzy mieszkańcami a turystami (w wypadku turystyki o charakterze masowym i jej konfliktu z prawem do miasta).
Wiele miast na całym świecie doświadczyło korzyści płynących z bycia atrakcyjną destynacją dla odwiedzających, jednocześnie stając jednak przed wielkimi wyzwaniami: jak miasta i muzea powinny sobie radzić z nadmierną eksploatacją, negatywnym wpływem odwiedzających i paradoksem polegającym na tym, że turyści niszczą to, co przyjechali obejrzeć? Rozwój turystyki o charakterze masowym i zmiany demograficzne często zbiegają się z procesami takimi, jak skupianie się ludności w określonym miejscu oraz wzrost nierówności i wyłącznie, co powoduje że pytanie o przynależność staje się bardziej skomplikowane, a także istotne w kontekście muzeów miejskich. Jak mogą one przyczyniać się do zrozumienia skomplikowanych stosunków pomiędzy odwiedzającymi a mieszkańcami, (im)migrantami a mieszkańcami, „tubylcami” a „ludźmi z zewnątrz”, pełniąc przy tym rolę pośrednika, oraz do zrozumienia (produktywnych) różnic, które stosunki te tworzą w przestrzeni miejskiej?
 
3. Rewitalizacja miasta
W ramach konferencji mile widziane są wystąpienia ekspertów muzealnych dotyczące procesów rewitalizacji miasta oraz przyszłości przestrzeni miejskiej i mieszkalnictwa. W ramach tych procesów z jednej strony występuje pragnienie i możliwość wzmocnienia inkluzywności (równy dostęp do usług publicznych, mieszkań i przestrzeni publicznej oraz możliwość kształtowania miejsc i przestrzeni przez każdego), ale z drugiej strony spekulacje zmieniają miejsca publiczne w przestrzenie będące przedmiotem niezgody i generują nierówności.
Jak muzea miejskie mogą przyczyniać się do rozwijania nowych form uczestnictwa w procesach rewitalizacji miasta, pomagając w ten sposób tworzyć bardziej inkluzywne, oparte na uczestnictwie miasto?
 
4. Konfrontacja z postprawdą
Coraz bardziej powszechne i problematyczne zjawisko odrzucania nauki, dowodów, faktów, a nawet prawdy jako takiej jest jedną z najbardziej przygnębiających tendencji obecnej epoki. Celem konferencji jest lepsze zrozumienie wpływu i zakresu tzw. „postprawdy” w kontekście muzeów miejskich oraz refleksja nad możliwymi do podjęcia działaniami. Dotyczy to kwestii takich, jak przedstawianie prawdy za pomocą kolekcji i programów muzealnych, objaśnianie rzeczywistości miejskiej poprzez uznanie wielości głosów, które czasami mogą być wręcz sprzeczne, tworzenie bezpiecznej przestrzeni i solidnych podstaw do nauki, debaty i interpretacji przeszłości, teraźniejszości i przyszłości miast.
 
 
 
Komitet naukowy:
Joana Sousa Monteiro, przewodnicząca CAMOC/Muzeum Lizbony
Michal Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa/członek zarządu CAMOC
Katarzyna Winiarczyk, kurator, Muzeum Krakowa
Joan Roca i Albert, Muzeum Historii Barcelony (MUHBA)/City History Museums and Research Network of Europe
Catherine C. Cole, zastępca przewodniczącej CAMOC
Sarah Henry, zastępca przewodniczącej CAMOC/Muzeum Nowego Jorku (MCNY)
Jenny Chiu, członek zarządu CAMOC
Jelena Savic, sekretarz CAMOC
 
 
 
 
Doroczna Konferencja CAMOC – Kraków 2021:
Prawo do miasta
 
WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZESYŁANIA ABSTRAKTÓW
 
Abstrakt wystąpienia należy przygotować w języku angielskim (do 350 słów), dołączając krótką notę biograficzną (do 75 słów). Oba dokumenty w formacie .doc należy przesłać do Komitetu Organizacyjnego CAMOC 2020 na adres camoc2020krakow@gmail.com do dnia 14 lutego 2020 r.
 
Elementy propozycji wystąpienia:
autor (autorzy),
organizacja,
numer członka ICOM,
adres poczty elektronicznej,
temat sesji, do której propozycja wystąpienia najlepiej pasuje,
tytuł wystąpienia,
abstrakt (nie więcej niż 350 słów),
słowa kluczowe (nie więcej niż 5),
krótka biografia (nie więcej niż 75 słów).
Komitet naukowy i komitet organizacyjny mogą określić zróżnicowane modele uczestnictwa i interakcji w ramach przedmiotowej konferencji (standardowe wystąpienia ustne, sesje typu ignite, okrągły stół). Proszę zwrócić uwagę, że modele prezentacji zostaną szczegółowo określone w zależności od liczby i profilu zaakceptowanych zgłoszeń; dodatkowe informacje zostaną przekazane po zakończeniu procesu oceny zgłoszeń.
 
 
W razie pytań dotyczących niniejszego zaproszenia należy skontaktować się z sekretarzem CAMOC, Jeleną Savic, pod adresem camoc2020krakow@gmail.com.
W razie pytań dotyczących Muzeum Krakowa i miasta goszczącego, należy skontaktować się z Krzysztofem Haczewskim pod adresem camoc@muzeumkrakowa.pl.
Kolorowa grafika - pomarańczowa dłoń na niebieskim tle
Najważniejsze informacje
W razie pytań dotyczących niniejszego zaproszenia należy skontaktować się z sekretarzem CAMOC, Jeleną Savic, pod adresem camoc2020krakow@gmail.com. W razie pytań dotyczących Muzeum Krakowa i miasta goszczącego, należy skontaktować się z Krzysztofem Haczewskim pod adresem camoc@muzeumkrakowa.pl.