Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Szanowni Państwo, w związku ze Świętem Jom Kipur, w poniedziałek 25 września wystawy w Starej Synagodze będą zamknięte.
Strona korzysta z ciasteczek!

Nabór na odpłatne praktyki absolwenckie

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ogłasza nabór osób chętnych na odpłatne praktyki absolwenckie organizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r., nr 127, poz. 1052).

Praktyki absolwenckie odbywać się będą w okresie od maja 2022 do września 2022 r. na podstawie umowy zawartej na okres od 1 - 3 miesięcy maksymalnie.

Miejsce odbywania praktyki: Oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Wymagania formalne dla kandydatów:

 • ukończenie co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową,
 • ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 18. roku życia,
 • nieukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30. roku życia.

Zakres zadań wykonywanych w ramach umowy o praktykę absolwencką:

 • obserwacja Zwiedzających,
 • pomoc w dozorowaniu ekspozycji muzealnych, polegająca m.in. na pilnowaniu eksponatów oraz kierowaniu ruchem osób zwiedzających,
 • pilnowanie porządku na ekspozycji i właściwego zachowania osób  zwiedzających wystawy, w szczególności zapobieganie uszkodzeniu lub dewastacji eksponatów,
 • pomoc w urządzaniu wystaw oraz ich demontażu,
 • pomoc w organizacji wernisaży i imprez kulturalnych,
 • zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z wyposażeniem ekspozycji,
 • udzielanie informacji na temat organizowanych przez Muzeum wydarzeń edukacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumkrakowa.pl  lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory Rynek Główny 35, z  nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2022 r.  z adnotacją: „praktyka absolwencka”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
506-591-185
12-619-23-22
12-619-23-19.

Klauzula informacyjna

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35. Dane kontaktowe Administratora są następujące:

adres do korespondencji: ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, 31-154 Kraków,

e-mail: dyrekcja@mhk.pl

nr tel.: 12 619-23-02

2.     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administratora są następujące: e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl oraz adres korespondencyjny Muzeum.

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do odbycia praktyk absolwenckich w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w Krakowie, zgodnie z zamieszczoną powyżej ofertą pracodawcy.

4.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do odbycia praktyk absolwenckich w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w Krakowie,

-     art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia przez Administratora działań mających na celu wyłonienie osoby, z którą zostanie zawarta umowa o praktykę absolwencką, które to działania obejmą również Pani/Pana osobę z uwagi na złożone dokumenty aplikacyjne.

-     art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -  przetwarzanie pani/Pana danych na podstawie prawnie ciążącego obowiązku prawnego na administratorze w celu np. prowadzenia rozliczenia wynagrodzenia za praktykę, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania praktyki.

5.     Dostęp Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych wewnątrz organizacją mają pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.

6.     Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty przetwarzające oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa.

7.     Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do  czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na odbywanie praktyk absolwenckich w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w Krakowie.

8.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.

9.     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

10.  Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.

11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji na odbycie praktyk absolwenckich w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. W przypadku, jeżeli dokumenty aplikacyjne nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.  Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż w skazane w pkt. 11 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę odbycia praktyk absolwenckich.

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 
Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na odbycie praktyk absolwenckich w Muzeum Historycznym prosimy o zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

·      Ja niżej podpisana/-y ……………………., oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,  umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o możliwości odbycia praktyki absolwenckiej i akceptuję jej treść.

 
Jednocześnie:

□   wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na praktyki absolwenckie w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w Krakowie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO.

                                                                                                              ______________________________________

Data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

 

□ – proszę uzupełnić pole krzyżykiem.