Bilety onlineMuzeum dostępne
Ustawienia prywatności
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby uzyskać więcej informacji i spersonalizować swoje preferencje, kliknij „Ustawienia”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, a także cofnąć zgodę na używanie plików cookie na poniższej stronie.
Polityka prywatności
*Z wyjątkiem niezbędnych

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Wieży Ratuszowej

1.      Wieża Ratuszowa (Kraków, Rynek Główny 1), zwana dalej Obiektem, udostępniana będzie dla zwiedzających od dnia 08.03.2024 r.  do 30.11.2024 r., w poniedziałki: od godz. 10.00. do godz. 15.00, a  od wtorku do niedzieli: od  godz. 10.00. do godz. 18.00. z zastrzeżeniem
pkt. 2-3.

2.      Obiekt będzie nieczynny w I półroczu w dniach: 3 maja 2024 r., 30 maja 2024 r. Dni w II półroczu 2024 r., w trakcie których Obiekt będzie zamknięty, zostaną ustalone w terminie późniejszym.

3.      Ostatnie wejście do Obiektu odbywa się na 30 minut przed zamknięciem.

4.      Zwiedzanie Obiektu możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 25 osób).  

5.      W Wieży Ratuszowej obowiązuje bilet wstępu, upoważniający do zwiedzenia Obiektu w dniu jego zakupu. Cennik i zasady sprzedaży biletów oraz przysługujących zniżek, normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 123/2019, które ustala następujące ceny biletów wstepu:
a)      bilet normalny – 18,00 zł brutto za osobę,
b)     bilet ulgowy     – 14,00 zł brutto za osobę,
c)      bilet rodzinny   – 36,00 zł brutto za grupę osób,
d)     bilet grupowy   – 14,00 zł brutto za  osobę w grupie,
e)     bilet grupowy ulgowy – 12,00 zł brutto za osobę w grupie.

6.      Dniem bezpłatnego wstępu do Obiektu  jest poniedziałek.

7.      Bilety wstępu można zakupić w kasie Obiektu, w Centrum Obsługi Zwiedzających oraz poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/. W trakcie zakupu biletów wstępu w kasach - Muzeum zaleca się  korzystanie z kart płatniczych. 

8.      Zwiedzający indywidulani jak i w grupach, mogą zakupić lub zarezerwować  poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/ dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po Obiekcie, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

9.      Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

10.   Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

11.   Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

12.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny35.

13.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej, osoby lub podmioty dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 150,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

14.   Osoby oraz podmioty, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

15.   Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Obiektu przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym.

16.   Obiekt jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu.

17.   Zwiedzający obowiązani są zachowywać szczególną ostrożność przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach.

18.   W Obiekcie nie ma możliwości skorzystania z szatni, ani z toalety.

19.   Zabronione jest wnoszenie do Obiektu:
a)      wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b)     materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c)      długich parasoli,
d)     plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
e)     wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osób
z niepełnosprawnościami.

20.   Obiekt należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

21.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z Obiektu nie ma możliwości powrotu do niego.

22.   W Obiekcie obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

23.   Zabrania się wstępu do obiektu osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

24.   Podczas przebywania w obiekcie należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

25.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

26.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów oraz przewodników nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

27.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania obiektu można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Oddziale Pałac Krzysztofory pod nr tel. (12) 61 92 335  lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl lub też krzysztofory@muzeumkrakowa.pl.

28.   Zakupienie lub rezerwacja  biletu wstępu lub rezerwacja usługi przewodnickiej  oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

29.   Regulamin obowiązuje od dnia 8 marca 2023 r.