Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Wieży Ratuszowej w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19

1.       W roku 2022 Wieża Ratuszowa (Kraków, Rynek Główny 1) zwana dalej Obiektem udostępniana będzie dla zwiedzających od dnia 08.03.2022r.  do 30.11.2022 r., w poniedziałki: od godz. 11.00.
do godz. 15.00, a  od wtorku do niedzieli: od  godz. 11.00. do godz. 18.00. z zastrzeżeniem
pkt. 2-3.

2.       Obiekt będzie nieczynny w dniach:  17.04.22, 03.05.22, 16.06.22, 15.08.22, 01.11.22, 11.11.22 r.

3.       Ostatnie wejście do Obiektu odbywa się na 30 minut przed zamknięciem.

4.       Zwiedzanie Obiektu możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 25 osób).  

5.       Zwiedzający indywidulani jak i w grupach, mogą zakupić lub zarezerwować  poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po Obiekcie, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

6.       Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

7.       Ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać Obiekt z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi 25 osób.

8.       Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

9.  Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym.

10.   Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

11.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny35.

12.   Z uwagi na konieczność zapewnienia powszechnej dostępności zwiedzania Obiektu, podmiot rezerwujący może odwołać bez ponoszenia konsekwencji finansowych nie więcej niż 10 rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. W przypadku odwołania większej ilości rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego – podmiot taki zostanie obciążony przez Muzeum karą umowną w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) za każdą odwołaną ponad limit rezerwację. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

13.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

14.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

15.   Kary wskazane w pkt. 12 oraz pkt.13  sumują się.

16.   Zwiedzający obowiązani są:

a)      poruszać się po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,

b)       zachowywać szczególną ostrożność przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach,

c)      stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,

d)        przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.

17.   W Obiekcie nie ma możliwości skorzystania z szatni, ani z toalety.

18.   Obiekt jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu.

19.   Osobom, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do obiektu osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

20.   W Wieży Ratuszowej obowiązuje bilet wstępu, upoważniający do zwiedzenia Obiektu w dniu jego zakupu. Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 123/2019.

21.   Bilety wstępu można zakupić w kasie Obiektu, w Centrum Obsługi Zwiedzających oraz poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  W trakcie zakupu biletów wstępu w kasach - Muzeum zaleca się  korzystanie z kart płatniczych. 

22.   Zabronione jest wnoszenie do Obiektu:

a)       wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

b)      materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

c)       długich parasoli,

d)      plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,

e)      wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osób
z niepełnosprawnościami.

23.   Obiekt należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

24.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z Obiektu nie ma możliwości powrotu do niego.

25.   W obiekcie obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

26.   Zabrania się wstępu do obiektu osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

27.   Podczas przebywania w obiekcie należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

28.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

29.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów oraz przewodników nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

30.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania obiektu można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Oddziale Pałac Krzysztofory pod nr tel. (12) 61 92 335  lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl lub też krzysztofory@muzeumkrakowa.pl.

31.   Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

32.   Regulamin obowiązuje od dnia 8 marca 2022 r.