Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacje dotyczące pracy Muzeum w dniu 29 maja (środa) oraz 30 maja (Boże Ciało) Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania wystawy stałej „Fort Jugowice. Dziedzictwo miejsca”

Regulamin zakupu i rezerwacji biletów oraz zwiedzania wystawy stałej „Fort Jugowice. Dziedzictwo miejsca” w oddziale Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego

1.       Wystawa „Fort Jugowice. Dziedzictwo miejsca” w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa -  Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (Kraków, ul. Forteczna 28), zwana dalej Wystawą, udostępniana jest  od środy  do niedzieli w godz. od 10.00. do 18.00. - z zastrzeżeniem pkt. 2

2.       Ostatnie wejście na Wystawę odbywa się dla zwiedzających indywidualnych najpóźniej na 30 minut, a dla zwiedzających  grupowo - na 60 minut przed zamknięciem.

3.       Zwiedzanie Wystawy możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 25 osób z zastrzeżeniem, że w przypadku grup szkolnych i przedszkolnych limit ten wynosi 30 osób).

4.       Zwiedzający  mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/ zarezerwować zwiedzanie,
a także  zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – zakup  lub rezerwacja winien nastąpić  na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania. Zakup biletów poprzez stronę internetową odbywa się według zasad ustalonych Regulaminem sprzedaży internetowej biletów, dostępnym na przedmiotowej stronie,
z uwzględnieniem zasad ustalonych niniejszym Regulaminem.

5.       Zakup lub rezerwacja zwiedzania obejmującego usługę przewodnicką -  winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/ 

6.       Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny
w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

7.       Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystawy przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym.

8.       Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się
w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35.

9.       W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub
ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 150,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy Muzeum nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

10.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

11.   Ustala się następujące ceny biletów wstępu na Wystawę:

a)       bilet normalny – 18,00 zł
b)      bilet ulgowy –14,00 zł
c)       bilet rodzinny – 36,00 zł
d)      bilet grupowy – 14,00 zł
e)      bilet grupowy ulgowy – 12,00 zł.

12.   Dniem nieodpłatnego wstępu na Wystawę jest środa.

13.   Zwiedzający mogą zakupić dodatkowo usługę oprowadzania po Wystawie w cenie  225,00 zł brutto.

14.   Zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 123/2019.

15.   Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w oddziale Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, w Centrum Obsługi Zwiedzających (Kraków, Rynek Główny 35) oraz poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/.

16.   Bilety zakupione w kasie nie podlegają zwrotowi. Bilety zakupione poprzez stronę internetową podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w Regulaminie sprzedaży internetowej biletów, dostępnym na stronie wskazanej w pkt.14.

17.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:

a)       wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b)      materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c)       długich parasoli,
d)      plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
e)      wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osób
z niepełnosprawnościami.

18.   Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

19.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu.

20.   Na Wystawie obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

21.   Zabrania się wstępu na Wystawę oraz na tereny zielone wokół Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

22.   Podczas przebywania na Wystawie należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

23.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

24.   Zabrania się  palenia ognisk na terenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego za wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego i po wcześniejszym uzyskaniu zgody Muzeum.

25.   Zabrania się śmiecenia, spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających na terenach zielonych wokół Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego.

26.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia zwiedzających lub osób przebywających na terenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, nie przestrzegających porządku zwiedzania lub łamiących niniejszy Regulamin.

27.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania obiektu można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w oddziale Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego pod nr tel. (12) 61 92 413   lub pocztą elektroniczną: harcerstwo@muzeumkrakowa.pl

28.   Zakupienie lub rezerwacja biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

29.   Regulamin obowiązuje od dnia 6 lipca 2023 r.