Bilety onlineMuzeum dostępne
Ustawienia prywatności
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby uzyskać więcej informacji i spersonalizować swoje preferencje, kliknij „Ustawienia”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, a także cofnąć zgodę na używanie plików cookie na poniższej stronie.
Polityka prywatności
*Z wyjątkiem niezbędnych

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Naukowej i Archiwum Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

§ 1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące definicje użytych w nim pojęć:

a)       Muzeum Krakowa – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35,

b)      Biblioteka - Biblioteka Naukowa i Archiwum oraz Centrum Zasobów Cyfrowych działające jako komórka organizacyjna  Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (dalej zwane łącznie Biblioteką] realizują zadania określone w § 61 Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Historycznego Miasta Krakowa nadanego zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 135/2020 z dnia 29.09.2020 r. – zlokalizowana na III i IV piętrze skrzydła wschodniego Pałacu Krzysztofory
w Krakowie, Rynek Główny 35.

c)       Czytelnia – pomieszczenia  wchodzące w skład Biblioteki przeznaczone do korzystania
ze zbiorów archiwalno - bibliotecznych Muzeum Krakowa, czynna od poniedziałku do piątku od godz. 9.00. do 15.00. z  wyłączeniem dni świątecznych.

d)      Czytelnik – osoba korzystająca z zasobów Biblioteki, w tym  zasobów elektronicznych, przy wykorzystaniu sprzętu elektronicznego,

e)      Bibliotekarz – pracownik Biblioteki,

f)        Zbiory archiwalno-biblioteczne lub materiały archiwalno-biblioteczne – ogół zbiorów archiwalnych i bibliotecznych Muzeum Krakowa,

g)       Księgozbiór podręczny – cześć zbiorów archiwalno – bibliotecznych, w skład której wchodzą: słowniki, encyklopedie, cracoviana, serie: „Biblioteka Krakowska”, „Rocznik Krakowski”, „Kalendarz Krakowski”, „Krzysztofory” oraz codzienna prasa krakowska - zlokalizowane
w Czytelni,

h)      Regulamin - Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Naukowej i Archiwum Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1.       Biblioteka udostępnia swe zbiory archiwalno-biblioteczne wyłącznie w Czytelni, z zastrzeżeniem
 § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

2.       Biblioteka oferuje wszystkim osobom wolny dostęp wyłącznie do księgozbioru podręcznego. Dostęp do pozostałych zbiorów archiwalno – bibliotecznych jest ograniczony w sposób opisany
w niniejszym Regulaminie.

3.       Korzystanie ze zbiorów archiwalno – bibliotecznych jest bezpłatne.

4.       Udostępnianie kopii (reprodukcji) cyfrowych zbiorów realizowane jest przez Dział Sprzedaży
i Pozyskiwania Funduszy na podstawie zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 159/2020 w sprawie cennika udostępniania wizerunków obiektów ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

 

§ 3

Korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz sprzętu komputerowego w Czytelni

 

1.       Ze księgozbioru podręcznego Biblioteki mogą korzystać wszystkie osoby pełnoletnie,
z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w dostępie do księgozbioru przysługuje:

a)       pracownikom Muzeum Krakowa,

b)      pracownikom naukowym szkół wyższych, doktorantom, studentom, stypendystom.

c)       pracownikom instytucji naukowych, kulturalnych, oświatowych, osobom współpracującym z Muzeum Krakowa.

2.       Czytelnik obowiązany jest przestrzegać nakazów i zakazów, o których mowa w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz w § 8  Regulaminu,

3.       Czytelnik, który chce skorzystać z księgozbioru podręcznego winien zgłosić się w Czytelni
do Bibliotekarza i poinformować go czego poszukuje. Bibliotekarz, na podstawie okazanego przez  Czytelnika dowodu osobistego, wpisuje Czytelnika do Rejestru Odwiedzin Biblioteki.

4.       Bibliotekarz może poprosić Czytelnika o podanie danych, które Muzeum winno wykazać
w przegotowywanych na podstawie przepisów prawa sprawozdaniach, np. co do posiadanego wykształcenia. Podanie w/w danych jest dobrowolne.

5.       Bibliotekarz winien pokierować Czytelnika celem wyszukania intersujących go materiałów
do właściwego katalogu: kartkowego alfabetycznego, rzeczowego  lub katalogu elektronicznego.

6.       Czytelnik winien poszukiwać intersujących go materiałów w katalogach, o których mowa w ust. 4.

7.       Sprzęt komputerowy znajdujący się w Czytelni przeznaczony jest do użytku Czytelników, którzy mogą korzystać na nim z katalogów elektronicznych Biblioteki i zdigitalizowanych zbiorów Muzeum Krakowa.

8.       Wybrane przez siebie materiały archiwalno – biblioteczne z księgozbioru podręcznego Czytelnik powinien zamówić u Bibliotekarza, wypełniając rewers biblioteczny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Jednorazowo można zamówić do trzech materiałów archiwalno-bibliotecznych z księgozbioru podręcznego, chyba, ze zgodę na udostepnienie większej ilości wyrazi Bibliotekarz.

9.       Wszystkie zamówione materiały podaje wyłącznie Bibliotekarz.

10.   Realizacja zamówionych materiałów odbywa się w miarę możliwości na bieżąco w godzinach pracy Czytelni.

11.   Po zakończeniu pracy z wydanym materiałem Czytelnik, winien zwrócić go w stanie niepogorszonym Bibliotekarzowi, który odnotowuje ten fakt na rewersie.

12.   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia przez Czytelnika materiału w trakcie korzystania - stosuje się postanowienia § 9 Regulaminu.

13.   Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Czytelnika w trakcie pobytu w Bibliotece, w tym sposób korzystania z udostępnionych materiałów oraz sprzętu komputerowego.

14.   Zabrania się instalowania własnego oprogramowania oraz wprowadzenia zmian w konfiguracji sprzętu komputerowego Biblioteki.

15.   Multimedia, Internet i programy użytkowe mogą służyć wyłącznie celom edukacyjnym oraz informacyjnym i nie mogą być wykorzystywane przez Czytelników do prowadzenia działalności zarobkowej.

16.   Na stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

17.   Czytelnik może korzystać z komputera nie dłużej niż przez jedną godzinę. Za zgodą Bibliotekarza czas ten może ulec przedłużeniu, o ile nie ma innych Czytelników chcących skorzystać
ze stanowiska.

18.   Czytelnik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za podejmowane w tym zakresie działania. Dane pozostawione ewentualnie przez Czytelnika na dysku komputera będą usuwane.

19.   W przypadku niewłaściwego korzystania z multimediów, programów użytkowych i Internetu, Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za straty lub koszty naprawy.

20.   Czytelnik może korzystać wyłącznie z programów użytkowych zainstalowanych na komputerach oraz z dostępu do Internetu za pomocą zainstalowanych przeglądarek.

21.   Czytelnik ma prawo do korzystania z własnych dysków przenośnych w celu zapisania na nie pozyskanych z Internetu materiałów o charakterze edukacyjnym i informacyjnym.

22.   Ściąganie i kopiowanie zdigitalizowanych zbiorów Muzeum  jest dozwolone wyłącznie
do prywatnego i niekomercyjnego użytku. Osoby zainteresowane wykorzystaniem publikowanych materiałów w celach komercyjnych winny wystąpić ze stosownym wnioskiem do Muzeum.

23.   Czytelnikowi  zabrania się:

a)       instalowania oprogramowania samodzielnie lub z pomocą innej osoby,

b)      kasowania i zmian lokalizacji plików oraz katalogów znajdujących się na komputerach,

c)       zmieniania jakichkolwiek ustawień systemowych dotyczących funkcjonowania komputera np. daty, godziny, układu klawiatury, języka,

d)      resetowania, włączania lub wyłączania komputera bez zgody pracownika Biblioteki,

e)      wykorzystywania Internetu do: przesyłania, zgrywania i udostępniania danych naruszających prawo, w tym także autorskie oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe, wyszukiwania informacji o treściach obrażających uczucia innych,

f)        spożywania posiłków i napojów przy stanowiskach komputerowych.

24.   Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego Czytelnik zostanie obciążony przez Muzeum  odszkodowaniem w wysokości ustalonej przez Muzeum.

25.   Bibliotekarz ma prawo odmówić Czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli ten narusza przewidziane w Regulaminie zasady lub będzie wykonywał  niedopuszczalne działania związane
z korzystaniem internetu lub komputera.

26.   W Czytelni można korzystać z własnych komputerów i urządzeń przenośnych.

27.   Muzeum informuje, że na terenie oddziału Pałac Krzysztofory, w tym  Biblioteki i Czytelni, w celu zapewnienia należytej ochrony zbiorów, zamontowany jest system monitoringu wizyjnego, zapisującego obraz.

 

 

§ 4

Korzystanie ze zbiorów biblioteczno-archiwalnych innych niż księgozbiór podręczny

 

1.       Ze zbiorów biblioteczno-archiwalnych innych niż księgozbiór podręczny mogą korzystać wyłącznie osoby wymienione w § 3 ust. 1 pkt a-c niniejszego Regulaminu

2.       Osoby wymienione w ust. 1 winny zamówić wybrany materiał u Bibliotekarza.

3.       Zamówienia realizowane są w miarę możliwości na bieżąco. W sytuacji niemożności  przekazania danego materiału na bieżąco Bibliotekarz ustala datę  przekazania do korzystania i informuje
o tym osobę zainteresowaną.

4.       Z materiałów, o których mowa w ust. 1 osoby zainteresowane mogą korzystać wyłącznie
w Czytelni, z  wyłączeniem pracowników Muzeum Krakowa, którzy mogą je wypożyczać
poza pomieszczenia Biblioteki.

5.       Postanowienia § 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

§ 5

Korzystanie z szczególnie cennych zbiorów biblioteczno-archiwalnych

 

1.       Szczególnie cenne zbiory biblioteczno – archiwalne (starodruki, kartografia, rękopisy i inne unikatowe materiały archiwalno –biblioteczne)  udostępniane mogą być wyjątkowo, wyłącznie
do celów naukowych osobom wymienionym w § 3 ust. 1 pkt a-c niniejszego Regulaminu
na podstawie decyzji Dyrektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii  Kierownika Biblioteki.

2.       Udostępnianie odbywa się na pisemny wniosek osoby lub podmiotu, wskazujący cel i zakres udostepnienia.

3.       Ze względu na ochronę zbiorów biblioteczno-archiwalnych Muzeum może odmówić bezpośredniego udostępnienia, a także wykonania kopii materiałów starych, w złym stanie
lub nietypowym formacie.

 

§ 6

Wypożyczenia zewnętrzne międzyinstytucjonalne

 

Zbiory archiwalno – biblioteczne mogą być wypożyczane Instytucjom naukowo- badawczym
i muzealnym  na ich pisemny wniosek, za zgodą Dyrektora Muzeum.  Wypożyczenie odbywa się
na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego zawierającego m.in. opinię Głównego Konserwatora
w zakresie warunków przewozu i eksponowania

 

§ 7

Wewnętrzne przekazania do korzystania

Na wniosek złożony przez kierownika danej komórki organizacyjnej Muzeum Krakowa  i po akceptacji Kierownika Biblioteki, część zbiorów Biblioteki może zostać przekazana do czasowego korzystania
w siedzibie danej komórki organizacyjnej.

 

§ 8

Zasady zachowania się w Bibliotece i Czytelni

 

1.       Czytelnicy przebywający w Bibliotece i Czytelni zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad, nakazów i zakazów:

a)       poszanowania udostępnionych egzemplarzy książek, gazet, czasopism, sprzętu komputerowego i innych zasobów Biblioteki oraz niezwłocznego zgłoszenia Bibliotekarzowi faktu uszkodzenia lub zniszczenia danej pozycji lub sprzętu,

b)      pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej, parasoli, bagażu podręcznego i innych przedmiotów o dużych gabarytach,

c)       podania danych osobowych Bibliotekarzowi celem wpisania do Rejestru Odwiedzin Biblioteki (imię i nazwisko, pesel),

d)      poinformowaniu Bibliotekarza o wnoszeniu do Czytelni własnych książek i czasopism oraz sprzętu komputerowego,

e)      bezwzględnego zachowania ciszy,

f)        przestrzegania zakazu picia napojów, spożywania posiłków, palenia tytoniu, e-papierosów, prowadzenia rozmów telefonicznych.

g)       zgłoszenia Bibliotekarzowi potrzeby podłączenia własnych nośników elektronicznych
do komputerów bibliotecznych,

h)      stosowania się do  zaleceń Bibliotekarza,

i)        stosowania się do  aktualnie obowiązujących nakazów i zakazów, związanych z stanem epidemii/zagrożenia epidemiologicznego Covid-19 w tym nakazu zakrywania nosa i ust.

2.       W uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz  może odmówić prawa przebywania w Czytelni
i korzystania ze zbiorów lub sprzętu komputerowego osobom, których działanie zagraża bezpieczeństwu zbiorów, sprzętu lub innych osób oraz osobom nie stosującym się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3.       Na terenie  Muzeum i Czytelni obowiązują aktualne nakazy i zakazy, związane z stanem epidemii/zagrożenia epidemiologicznego Covid-19, w tym nakaz zakrywania nosa i ust oraz limit ilości maksymalnie przebywających  osób.

 

§ 9

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia

 

1.              Czytelnik odpowiada materialnie za uszkodzenie, zniszczenie  lub zagubienie udostępnionych mu materiałów archiwalno –bibliotecznych.

2.              Zauważone uszkodzenia lub braki w udostępnianych materiałach archiwalno –bibliotecznych należy niezwłocznie zgłosić Bibliotekarzowi.

3.              W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia przez Czytelnika udostępnionych mu materiałów, Czytelnik  zobowiązany jest :

a)       w przypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia –  zwrócić (przekazać na własność)  Muzeum identyczny egzemplarz lub zakupić dla Muzeum wskazane przez Muzeum inne dzieło, którego wartość może być maksymalnie 3- krotnie wyższa od antykwarycznej wartości zakupionego egzemplarza.

b)       w przypadku uszkodzenia - zwrócić Muzeum ustalone przez Muzeum koszty naprawy

4.            W przypadku  zniszczenia lub zagubienia szczególnie cennych materiałów, w tym pojedynczych egzemplarzy lub fragmentów dekompletujących całość dzieła, wysokość odszkodowania  ustalana jest  indywidulanie przez Muzeum.

5.            Stopień zużycia materiałów biblioteczno - archiwalnych nie ma wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania.

 

§ 10

Dane osobowe, RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119, dalej jako Rozporządzenie 2016/679), Muzeum informuje, że:

a)       Administratorem danych osobowych Czytslników wskazanych w rewersie oraz Rejestrze odwiedzin Biblioteki jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35, reprezentowane przez Michała Niezabitowskiego – Dyrektora.

Dane kontaktowe: nr tel:. 12 619-23-02, e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl,

b)      Dane kontaktowe inspektora danych osobowych Administratora, tel. 609-799-666, e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl, adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35.

c)       Dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu:

-        realizacji udostępnienia materiałów archiwalno-bibliotecznych i sprzętu komputerowego- art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO,

-        ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z udostępnienia materiałów archiwalno-bibliotecznych i sprzętu komputerowego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d)      Dane osobowe przechowywane będą do czasy zakończenia udostępnienia materiałów
i sprzętu oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających
z udostępnienia. 

e)      Odbiorcami danych osobowych Czytelnika są: pracownicy Biblioteki, a w przypadku  dochodzenia roszczeń  staną się nimi pracownicy Działu Finansowo-Księgowego, Działu Prawnego, Sekretariatu, pracownicy kancelarii prawnej obsługującej Muzeum oraz firm informatycznych świadczących usługi informatyczne.

f)        Czytelnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO.

g)       Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

h)      Podanie przez Czytelnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych osobowych udostęponienie materiałów archiwalno-bibliotecznych oraz sprzętu komputerowego nie będzie mogło zostać zrealizowane.

i)        Administrator nie będzie przekazywał  danych osobowych Czytelnika do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

Dyrektor Muzeum ma prawo zamknąć lub ograniczyć godziny pracy Biblioteki  i Czytelni
z powodu awarii, remontu, inwentaryzacji zbiorów lub z innych ważnych przyczyn, a informacja w takich przypadkach podawana będzie  do wiadomości  na stronie internetowej Muzeum.
Czytelnicy  obowiązani są do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.