Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Uchwała Rady Miasta Krakowa ws. utworzenia "Muzeum - Miejsca Pamięci KL Plaszow"

Kolorowe zdjęcie przedstawiające pomnik na terenie KL Plaszow

Informacja na temat utworzenia nowej instytucji

14 października 2020 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia z dniem 1 stycznia 2021 r. instytucji Muzeum - Miejsca Pamięci KL Plaszow. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji).

Szanowni Państwo,
14 października 2020 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia z dniem 1 stycznia 2021 r. instytucji pod nazwą Muzeum - Miejsca Pamięci KL Plaszow. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji). 
Cieszymy się bardzo, że teren byłego obozu zostanie otoczony należną mu opieką. Decyzję Rady Miasta Krakowa traktujemy jako dowód troski o trudne dziedzictwo związane z II wojną światową. Muzeum Krakowa od wielu lat edukuje, opowiada i upamiętnia ten okres w ramach Trasy Pamięci i wchodzących w jej skład oddziałów: Ulica Pomorska, Apteka Pod Orłem i Fabryka Emalia Oskara Schindlera, a w ramach Pracowni KL Plaszow wypracowało scenariusz upamiętnienia.
Nowe Muzeum – zgodnie z zapisami listu intencyjnego z 8 czerwca 2020 r. – ma być współprowadzone przez gminę miejską Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przedmiotem działania Muzeum ma być działalność określona w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, a w szczególności:
- gromadzenie, utrzymanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów związanych z historią, a także konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie terenu KL Plaszow wraz ze znajdującymi się na nim obiektami,
- działalność edukacyjna,
- upamiętnianie, upowszechnianie i dokumentowanie historii związanej z funkcjonowaniem KL Plaszow i jego podobozów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zbrodni ludobójstwa i jej skutków, oraz upowszechnianie wiedzy w Polsce i za granicą o ofiarach pomordowanych na terenie Krakowa,
- udostępnianie terenów, obiektów oraz zbiorów Muzeum,
- prowadzenie badań naukowych w dziedzinach związanych z działalnością Muzeum.
„Utworzenie i funkcjonowanie Muzeum będzie godnym i właściwym miejscem, by zachować pełną pamięć o ofiarach KL Plaszow. Dzięki powstaniu Muzeum pamięć o tragicznej przeszłości może stać się przestrogą i nauką dla przyszłych pokoleń, by równie dramatyczny los nie był nigdy udziałem ludzkości. Muzeum – Miejsca Pamięci jest gwarantem skuteczności przeprowadzonych działań oraz właściwym krokiem, podjętym w duchu pełnej dziejowej odpowiedzialności za naszą wspólną historię. Utworzenie profesjonalnej instytucji, jaką jest muzeum, to najwłaściwsza, przyjęta na całym świcie formuła organizacyjna dla opieki i zarządzania miejsc pamięci” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały Rady Miasta Krakowa.
Podstawowe założenia projektu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow:
- projekt obejmuje wpisany do rejestru zabytków oraz na listę cmentarzy wojennych teren po obozie KL Plaszow: ok. 37 hektarów wyznaczony ulicami Jerozolimską, Lecha, Pańską, Swoszowicką i granią wzgórza tzw. Łysej Góry,
- Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow ma opierać się trzech filarach, dwa pierwsze to: teren – autentyczny świadek cierpienia i śmierci ofiar oraz ekspozycja muzealna – prezentowana w Szarym Domu i Memoriale, trzeci filar - edukacja i dialog - realizowany będzie w Centrum Edukacyjnym,
- teren byłego nazistowskiego obozu pracy i obozu koncentracyjnego nie będzie ogrodzony, a jedynie zostaną oznaczone jego granice (co określi przyszły projekt wykonawczy),
- wstęp na teren poobozowy będzie bezpłatny,
- charakter terenu poobozowego pozostanie bez zmian,
- zostanie zachowany aktualny sposób użytkowania terenu, za wyjątkiem zachowań, które nie są akceptowane na cmentarzach i w miejscach pamięci,
- po terenie obozu będzie można poruszać się korzystając zarówno z wyznaczonych dróg i ścieżek, jak i poza nimi,
- istniejący układ ścieżek i dróg pozostanie bez zmian,
- projekt upamiętnienia nie przewiduje odtwarzania infrastruktury obozowej, jak również wznoszenia innych obiektów budowlanych w obszarze poobozowym,
- planowane jest uczytelnienie ciągów komunikacyjnych, które funkcjonowały w okresie działania obozu, zaznaczenie granic cmentarzy żydowskich, na terenie których wzniesiono zabudowania obozowe oraz wytyczenie podstawowej ścieżki zwiedzania,
- poza historycznym terenem obozu, od strony ul. Kamieńskiego, planowana jest budowa  Memoriału – budynku muzealnego, mieszczącego wystawę stałą poświęconą historii KL Plaszow,
- odnowiony ma zostać stojący na terenie poobozowym Szary Dom, w którym mieścił się obozowy karcer; ekspozycja w Szarym Domu będzie uzupełnienie narracji obecnej w Memoriale,
- w przyszłości planowa jest także adaptacja ruin budynku na początku ul. Jerozolimskiej i zlokalizowanie tam Centrum Edukacyjnego (nie uwzględnia go obecny projekt).
Kolorowe zdjęcie przedstawiające pomnik na terenie KL Plaszow

Powiązane aktualności