Bilety onlineMuzeum dostępne
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania wystawy „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” w oddziale Rynek Podziemny

1.  Począwszy od dnia 1 marca 2022 r. wystawa „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” (zwana dalej Wystawą) prezentowana w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  - Rynek Podziemny (Kraków, Rynek Główny 1) będzie udostępniana dla zwiedzających w:
poniedziałki, środy, czwartki od godz. 10:00 do godz. 19:00,
wtorki od godz. 10:00 do 14:00,
piątki - niedziele od godz. 10:00 do godz. 20:00
z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
2.       Wystawa będzie zamknięta w każdy drugi poniedziałek miesiąca.
3.       Ostatnie wejście na Wystawę odbywa się najpóźniej na 75 minut przed zamknięciem.
4.       W związku z trwającą epidemią COVID-19 Wystawy udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników.
5.       Zwiedzanie Wystawy możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 30 osób).
6.       Zwiedzający mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  zarezerwować zwiedzanie, a także  zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po Wystawie, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – z zastrzeżeniem, że zakup usługi przewodnickiej w przypadku zwiedzania grupowego jest obowiązkowy, chyba, że grupa korzysta z przewodnika zewnętrznego na zasadach wskazanych w pkt. 11.
7.       Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.
8.       Ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać Wystawę z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi 30 osób.
9.   Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.
10.   Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem posiadania przez niego stosownego pozwolenia wydanego przez Muzeum.  Pozwolenie, o którym mowa powyżej przewodnik może uzyskać po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia organizowanego przez Muzeum i otrzymaniu stosownego certyfikatu.
11.   Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
12.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35.
13.   Z uwagi na konieczność zapewnienia powszechnej dostępności zwiedzania Wystawy, podmiot rezerwujący może odwołać bez ponoszenia konsekwencji finansowych nie więcej niż 10 rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. W przypadku odwołania większej ilości rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego – podmiot taki zostanie obciążony przez Muzeum karą umowną w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/150) za każdą odwołaną ponad limit rezerwację. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
14.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 150,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy Muzeum nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
15.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.
16.   Kary wskazane w ust. 13 oraz 14 sumują się.
17.   Zwiedzający obowiązani są:
a)      poruszać się po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
b)       zachowywać szczególną ostrożność przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach wiodących na Wystawę,
c)        stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,
d)       przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19,
18.   Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.
19.   W oddziale Rynek Podziemny obowiązuje bilet wstępu upoważniający do zwiedzenia Wystawy w dniu jego zakupu. Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 123/2019.
20.   Bilety wstępu na  Wystawę można zakupić w kasie Oddziału, w Centrum  Obsługi Zwiedzających  lub przez Internet na stronie https://bilety.muzeumkrakowa.com.
21.   W trakcie zakupu biletów wstępu w kasach Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.
22.   Osoby, które dokonały zakup biletu wstępu przez Internet na daną godzinę zwiedzania, mają pierwszeństwo wstępu, przy czym Muzeum zastrzega, że oznaczona na bilecie godzina wstępu jest  godzina orientacyjną, i w przypadku gdyby na Wystawie przebywała maksymalna dozwolona liczba zwiedzających, osoby mogą zostać poproszone przez pracowników Muzeum lub ochrony o oczekiwanie na możliwość wejścia.
23.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:
a)       wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b)      materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c)       długich parasoli,
d)      plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
e)      wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.
24.   Na Wystawie obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów służących do profesjonalnego utrwalania obrazu i dźwięku, a także zakaz filmowania.
25.   W Oddziale obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.
26.   Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
27.   Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony.
28.   Teren Oddziału jest chroniony i monitorowany z użyciem elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
29.   Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
30.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.
31.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
32.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
33.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, albo pisząc nas adres info@podziemiarynku.com oraz info@muzeumkrakowa.pl.
34.   Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
35.   Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2022 r.

Terms