Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

1.      Począwszy od dnia 26 czerwca 2021 r. Wystawy w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Stara Synagoga (Kraków, ul. Szeroka 24) udostępnione zostają dla zwiedzających:
w poniedziałki w godz. od 10.00. do 14.00., od wtorku do niedzieli w godz. od 10.00. do 17.00.,
z zastrzeżeniem pkt.  2 i 3.

2.      Wystawy będą zamknięte w dniu 15.08.2021, 1 i 11.11.2021, 24 i 25.12.2021 r.

3.      Ostatnie wejście na Wystawy odbywa się na 30 przed zamknięciem dla zwiedzających indywidualnych, natomiast dla grup – na 60 minut przed zamknięciem.

4.      W związku z trwającą epidemią COVID-19 Wystawy udostępniane są  w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników. Na terenie ekspozycji została wytyczona trasa zwiedzania, w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się zwiedzających oraz zminimalizować przecinanie się ścieżek zwiedzania.

5.      Zwiedzanie Wystaw możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 20 osób).  

6.      Zwiedzający, zarówno indywidulani, jak i w grupach, mogą zakupić lub zarezerwować  poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po Wystawie, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

7.      Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

8.      Ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać Wystawę z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi 20 osób.

9.      Przewodnik obowiązany jest przez cały czas przebywania na terenie Muzeum i realizacji usługi oprowadzania zakrywać nos i usta.

10.   Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

11.   Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem przestrzegania reguł wskazanych w pkt. 8-9.

12.   Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

13.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.

14.   Z uwagi na konieczność zapewnienia powszechnej dostępności zwiedzania Wystawy, podmiot rezerwujący może odwołać bez ponoszenia konsekwencji finansowych nie więcej niż 10 rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. W przypadku odwołania większej ilości rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego – podmiot taki zostanie obciążony przez Muzeum karą umowną w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) za każdą odwołaną ponad limit rezerwację. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

15.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

16.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

17.   Kary wskazane w ust. 14 oraz ust.15  sumują się.

18.   Jednorazowo w przestrzeni Wystaw nie powinno znajdować się łącznie więcej  niż 1 osoba na 10 m² tej przestrzeni. Pracownicy Muzeum są upoważnieni do nadzorowania przestrzegania  wskazanego powyżej limitu, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia na teren Wystaw osób indywidualnych lub grup w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji  przekracza w/w limit.  

19.   Zwiedzający obowiązani są:

a)      przez cały czas zwiedzania Wystaw zakrywać nos i usta – w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

b)     zachowywać odległość co najmniej 1,5 metra od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących),

c)      przed wejściem na teren ekspozycji stałej zdezynfekować ręce lub w przypadku korzystania
z własnych rękawiczek – zdezynfekować je przed wejściem na ekspozycję

d)     poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,

e)     starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,

f)       unikać gromadzenia się w grupach,

g)      dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,

h)     stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,

i)       przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.

j)       korzystający z toalety obowiązani są stosować się do wywieszonych w toaletach instrukcji związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID – 19,

k)      w przypadku korzystania z szatni – umieszczać odzież w możliwie jak największej odległości od już pozostawionych ubrań.

20.   Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

21.   W  oddziale Stara Synagoga obowiązuje bilet wstępu upoważniający do zwiedzenia wystawy stałej w dniu jego zakupu.

22.   Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 90/2021 i pomocniczo nr 123/2019.

23.   Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w oddziale oraz na stronie internetowej https://bilety.mhk.pl/

24.   W trakcie zakupu biletów w kasie -  Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.

25.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:

a)      wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

b)     materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

c)      długich parasoli,

d)     plecaków i dużego bagażu o pojemności pow. 30 litrów,

e)     wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.

26.   Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

27.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.

28.   W oddziale obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

29.   Zabrania się wstępu do oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

30.   Podczas przebywania w oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

31.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

32.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

33.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w oddziale pod nr tel. (12) 422 09 62  lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo starasynagoga@muzeumkrakowa.pl.

34.   Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

35.   Regulamin obowiązuje od dnia 26 czerwca 2021 r.