Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacja dotycząca pracy w dniu 30 maja (Boże Ciało). Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania wystawy stałej  „Dzieje i Kultura Żydów” w Starej Synagodze


1.      Wystawy w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Stara Synagoga (Kraków, ul. Szeroka 24) udostępniane są dla zwiedzających: w poniedziałki w godz. od 10.00. do 14.00., od wtorku do niedzieli w godz. od 10.00 do 17.00, z zastrzeżeniem pkt.  2.

2.      Ostatnie wejście na Wystawy odbywa się na 30 przed zamknięciem dla zwiedzających indywidualnych, natomiast dla grup – na 60 minut przed zamknięciem.

3.      Zwiedzanie Wystaw możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 30 osób).

4.      Zwiedzający  mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  zarezerwować zwiedzanie, zakupić bilety, a także  zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po Wystawie, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

5.      Zakup biletu obejmujący usługę przewodnicką winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

6.      Ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać Wystawę z przewodnikiem- wynosi 30 osób.

7.      Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

8.    Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym.

9.   Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

10.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35.

11.   Z uwagi na konieczność zapewnienia powszechnej dostępności zwiedzania Wystawy, podmiot rezerwujący może odwołać bez ponoszenia konsekwencji finansowych nie więcej niż 10 rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. W przypadku odwołania większej ilości rezerwacji na poszczególne terminy zwiedzania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego – podmiot taki zostanie obciążony przez Muzeum karą umowną w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/150) za każdą odwołaną ponad limit rezerwację. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

12.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 150,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

13.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

14.   Kary wskazane w pkt. 11 oraz pkt. 12  sumują się.

15.   Zwiedzający obowiązani są:

a)     poruszać się  zgodnie z kierunkiem zwiedzania,

b)     stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,

c)     przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.

16.   Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

17.   W  oddziale Stara Synagoga obowiązuje bilet wstępu upoważniający do zwiedzenia wystawy stałej w dniu jego zakupu.

18.   Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr  123/2019.

19.   Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w oddziale oraz na stronie internetowej https://bilety.muzeumkrakowa.pl/

20.   W trakcie zakupu biletów w kasie -  Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.

21.   Dniem nieodpłatnego wstępu na wystawę stałą jest poniedziałek.

22.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:

a)      wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b)     materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c)      długich parasoli,
d)     plecaków i dużego bagażu o pojemności pow. 30 litrów,
e)     wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.

23.   Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

24.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.

25.   W oddziale obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

26.   Zabrania się wstępu do oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

27.   Podczas przebywania w oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

28.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

29.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

30.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w oddziale pod nr tel. (12) 422 09 62  lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo starasynagoga@muzeumkrakowa.pl.

31.   Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2022 r.

Terms