Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacja dotycząca pracy w dniu 30 maja (Boże Ciało). Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Magazynu Zbiorów i Pracowni Konserwacji w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Thesaurus Cracoviensis

1.      W okresie od 1 grudnia2021 r. Magazyny Zbiorów w oddziale Thesaurus Cracoviensis (Kraków, ul. Księcia Józefa 337 - wjazd/wejście od ulicy Oszustowskiego) udostępnianie będą w następujący sposób:

a)       poniedziałki – dzień wewnętrzny,

b)     wtorki, środy, czwartki, piątki – w godz. od 8.30 do 15.00  Magazyn  Zbiorów realizuje wypożyczenia, przyjmuje zwroty, udostępnia, przygotowuje zabytki do przeglądów konserwatorskich i fotografowania, realizuje kwerendy,

c)      soboty – w Magazynie Zbiorów i Pracowniach Konserwacji w godz. od 10.00 do 16.00 realizowane jest zwiedzanie,

d)     niedziele – oddział Thesaurus Cracoviensis nieczynny

2.      Zwiedzanie Magazynów możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób)
lub grupowe (tj. od 10 do max. 20 osób), z udziałem przewodnika gwarantowanego przez Muzeum.

3.      Zwiedzanie  oddziału – Magazynu Zbiorów i Pracowni Konserwacji trwa przeciętnie 75 min.
i rozpoczyna się kolejno o godz. 10.00, 11.15, 13.00 i 14.15 (ostatnie wejście).

4.      Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zwiedzania oraz do czasowego wyłączenia z możliwości zwiedzania całości lub części Magazynów.

5.      Warunkiem zwiedzania Oddziału TC jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji w Centrum Obsługi Zwiedzających na adres info@muzeumkrakowa.pl

6.      Zwiedzający dokonujący zakupu biletów po uprzednim dokonaniu rezerwacji za pośrednictwem Systemu, obowiązani są uiścić cenę zakupu wg stawek określonych w zarządzeniu zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

7.      Zarządzenie wskazane w pkt.7  określa zniżki przysługujące na podstawie realizowanych przez Muzeum programów (np. Karta Dużej Rodziny), a także  osoby uprawnione do zakupu biletów ulgowych.

8.      W Oddziale TC nie ma dnia nieodpłatnego wstępu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy
o muzeach.

9.   Zakup  lub rezerwacja winien nastąpić  na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

10.   Zwiedzający  obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

11.   Zwiedzający dokonujący rezerwacji zwiedzania w przypadku rezygnacji ze zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

12.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35.

13.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 150,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

14.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

15.   Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

16.   Dopuszcza się możliwość zwiedzania z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem zrealizowania zapisów wskazanych w pkt. 3 i 6 oraz  posiadania przez takiego przewodnika stosownego pozwolenia wydanego przez Muzeum. Przewodnik może uzyskać pozwolenie po uprzednim zaliczeniu szkolenia organizowanego przez Muzeum i otrzymaniu stosownego certyfikatu.

17.   Zwiedzający obowiązani są:

a)     poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,

b)      zachowywać szczególną ostrożność przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach,

c)     stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,

d)       przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.

18.   Osobom, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do Oddziału osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób
z uporczywym kaszlem.

19.   Zabronione jest wnoszenie do Magazynów:

a)      wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b)     materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c)      długich parasoli,
d)     plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
e)     wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób
z niepełnosprawnościami.

20.   Oddział należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

21.   W Magazynach obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania filmów.

22.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu
do niej.

23.   W Magazynach i Pracowniach Konserwacji obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

24.   Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

25.   Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

26.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

27.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

28.   Za zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki w szatni pobierana jest od zwiedzających opłata
w wysokości 20,00 zł brutto.

29.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Oddziale Thesaurus Cracoviensis pod nr tel. (12) 422-51-47 lub pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl albo thesaurus@muzeumkrakowa.pl.

30.   Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2022 r.