Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Magazynu Zbiorów i Pracowni Konserwacji w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Thesaurus Cracoviensis  w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19

 

1.       W okresie od 29 maja 2021 r.  do odwołania Magazyny Zbiorów w oddziale Thesaurus Cracoviensis (Kraków, ul. Księcia Józefa 337- wjazd/wejście od ulicy Oszustowskiego) udostępnianie będą
w następujący sposób:

a)       poniedziałki – dzień wewnętrzny,
b)      wtorki, środy, czwartki, piątki – w godz. od 8.30 do 15.00  Magazyn  Zbiorów realizuje wypożyczenia, przyjmuje zwroty, udostępnia, przygotowuje zabytki do przeglądów konserwatorskich i fotografowania, realizuje kwerendy,
c)       soboty – w Magazynie Zbiorów i Pracowniach Konserwacji w godz. od 10.00 do 16.00 realizowane jest zwiedzanie,
d)      niedziele – oddział Thesaurus Cracoviensis nieczynny
2.       W związku z trwającą epidemią COVID-19 Magazyny Zbiorów i Pracownie Konserwacji udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników. Na terenie Magazynów  i Pracowni Konserwacji została wytyczona trasa zwiedzania, w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się zwiedzających i przecinaniu się ścieżek zwiedzania.
3.       Zwiedzanie Magazynów możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 15 osób – z zastrzeżeniem, że w przypadku grup przedszkolnych i szkolnych limit ten wynosi 20 osób), z udziałem przewodnika gwarantowanego przez Muzeum.
4.       Przewodnik obowiązany jest przez cały czas przebywania na terenie Muzeum i realizacji usługi oprowadzania zakrywać nos i usta, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
5.       Jednorazowo na trasie zwiedzania  może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 10 m² powierzchni.
6.       Zwiedzanie  oddziału – Magazynu Zbiorów i Pracowni Konserwacji trwa przeciętnie 75 min. i rozpoczyna się kolejno o godz. 10.00, 11.15, 13.00 i 14.15 (ostatnie wejście).
7.       Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zwiedzania oraz do czasowego wyłączenia z możliwości zwiedzania całości lub części Magazynów.
8.       Warunkiem zwiedzania Oddziału TC jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji w Centrum Obsługi Zwiedzających na adres info@muzeumkrakowa.pl 
9.       Zwiedzający dokonujący zakupu biletów po uprzednim dokonaniu rezerwacji za pośrednictwem Systemu, obowiązani są uiścić cenę zakupu wg stawek określonych w zarządzeniu zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.
10.   Zarządzenie wskazane w ust. 11 określa zniżki przysługujące na podstawie realizowanych przez Muzeum programów (np. Karta Dużej Rodziny), a także  osoby uprawnione do zakupu biletów ulgowych.
11.   W Oddziale TC nie ma dnia nieodpłatnego wstępu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy
o muzeach.
12.   Aktualny cennik biletów jest dostępny na stronie: http://www.mhk.pl/oddzialy/thesaurus-cracoviensis 
13.   Zakup  lub rezerwacja winien nastąpić  na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.
14.   Zwiedzający  obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.
15.   Zwiedzający dokonujący rezerwacji zwiedzania w przypadku rezygnacji ze zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
16.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl  lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35.
17.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
18.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.
19.   Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
20.   Dopuszcza się możliwość zwiedzania z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem zrealizowania zapisów wskazanych w ust. 4 i 5 oraz  posiadania przez takiego przewodnika stosownego pozwolenia wydanego przez Muzeum. Przewodnik może uzyskać pozwolenie po uprzednim zaliczeniu szkolenia organizowanego przez Muzeum i otrzymaniu stosownego certyfikatu.
21.   Osoby zwiedzające nie będące rodzinami lub osobami wspólnie gospodarującymi winny zachowywać w przestrzeniach magazynów co najmniej 1,5 metrowy dystans społeczny.  Pracownicy Muzeum są upoważnieni są do nadzorowania przestrzegania tego obowiązku, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy wpuszczenia zwiedzających na teren oddziału Thesaurus Cracoviensis w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji  przekracza możliwość zachowania wskazanego powyżej dystansu społecznego.
22.   Zwiedzający obowiązani są:
a)       przez cały czas zwiedzania zakrywać nos i usta,
b)      zachowywać odległość co najmniej 1,5 metra od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin i osób wspólnie gospodarujących),
c)       przed wejściem na teren oddziału TC zdezynfekować ręce, a w razie wskazanej przez pracownika Muzeum konieczności – korzystać z rękawiczek ochronnych,
d)      poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
e)     zachowywać szczególną ostrożność przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach,
f)      starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
g)     unikać gromadzenia się w grupach,
h)     dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,
i)      stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,
j)      przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.
k)       w przypadku korzystania z toalety dla zwiedzających  –osoby obowiązane są stosować się
do wywieszonych w niej instrukcji związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID – 19.
l)        przed wejściem do Magazynów zwiedzający obowiązani są skorzystać z bezpłatnej szatni
i szafek, wieszając odzież w możliwie jak największym oddaleniu od innych.
23.   Osobom, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do Oddziału osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób
z uporczywym kaszlem.
24.   Zabronione jest wnoszenie do Magazynów:
a)       wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b)      materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c)       długich parasoli,
d)      plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
e)      wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób
z niepełnosprawnościami.
25.   Oddział należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
26.   W Magazynach obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania filmów.
27.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.
28.   W Magazynach i Pracowniach Konserwacji obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.
29.   Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
30.   Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony.
31.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
32.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
33.   Za zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki w szatni pobierana jest od zwiedzających opłata w wysokości 20,00 zł brutto.
34.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Oddziale Thesaurus Cracoviensis pod nr tel. (12) 422-51-47 lub pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl  albo thesaurus@muzeumkrakowa.pl.
35.   Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
36.   Regulamin obowiązuje od dnia 29 maja 2021 r.