Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Procedura recenzowania

Prosimy o zapoznanie się z procedurą recenzowania, obowiązującą w Muzeum Krakowa.

 1. Książka zaproponowana Wydawnictwu Muzeum Krakowa jest wstępnie weryfikowana przez Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego Muzeum Krakowa, który decyduje, czy spełnia ona podstawowe wymogi merytoryczno-formalne (tematyka zgodna z profilem Wydawnictwa Muzeum Krakowa, dotychczasowy dorobek naukowy Autora, proponowana/ deklarowana przez Autora współpraca w kwestii pozyskiwania środków na publikację książki) oraz przez redakcję Wydawnictwa Muzeum Krakowa (poprawność językowa tekstu, poprawność formalna kształtu tekstu, oryginalność tekstu sprawdzona przy pomocy programu antyplagiatowego).

 2. Książka przedstawiana jest członkom Kolegium Wydawniczego Muzeum Krakowa, którzy wskazują niezależnych recenzentów o kwalifikacjach odpowiednich do sporządzenia recenzji.

 3. Termin wykonania recenzji oraz wysokość wynagrodzenia ustalane są z recenzentem i odpowiadają objętości danej pracy. Każda dostarczona recenzja musi być opatrzona datą wykonania, własnoręcznym podpisem recenzenta.

 4. Publikacja przekazana do recenzowania nie zawiera nazwiska autora.

 5. Autor nie zna tożsamości recenzentów do momentu decyzji o publikowaniu książki.

 6. Recenzja musi mieć formę pisemną i winna być przygotowana według następującego wzoru:

  A. Kryteria oceny artykułu (skala ocen: 0–5 pkt):
  a. oryginalność stawianego problemu
  b. wartość naukowa / innowacyjność pracy
  c. poprawność przyjętych metod badawczych
  d. osiągnięty cel (w jakim stopniu autor wykonał postawione przed sobą zadanie badawcze)
  e. erudycja i stopień wykorzystania materiału bibliograficznego
  f. dobór ilustracji
  g. logika konstrukcji pracy/ czytelność wywodu, poprawność językowa i stylistyczna
  h. ocena ogólna

  B. Zalecenia recenzenta (jedno do wyboru)
  - rekomendacja przyjęcia do druku bez poprawek
  - rekomendacja przyjęcia do druku po dokonaniu poprawek według wskazówek recenzenta
  - rekomendacja przyjęcia do druku po przeredagowaniu zgodnie z uwagami recenzenta i po - ponownej recenzji
  - praca nierekomendowana do druku
  - praca niekwalifikująca się do druku

  C. Uzasadnienie rekomendowanego zalecenia

  D. Uwagi oraz propozycje zmian w książce